РЕШЕНИЕ №380

Относно: Одобряване на пазарна цена на право на прокарване на водопровод за минерална вода/сервитут на „Роботика” ООД гр.Велинград.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА,чл.112 от Закона за водите, чл41, ал.2 от ЗОС, чл.40, ал.2 и §7 на решение №96/23.02.2012г. на ОбС – Велинград, Решение №310/26.09.2013г. на ОбС – Велинград и след проведеното поименно  гласуване с

Брой гласове

“за”

Брой гласове      “против”

Брой гласове    «въздържали се»

Брой

присъствали

Общ брой общински съветници

            23

0

0

23

29

            Общински съвет – Велинград,

                                                                  Р  Е  Ш  И:

            1.Одобрява пазарната оценка на „КОМПЛЕКИНВЕСТ” ООД гр.Пазарджик за определяне на пазарна цена на правото на прокарване на водопровод за минерална вода собственост на „Роботика” ООД – Велинград с ЕИК №112008597 с дължина на водопровода в общинска земя 153м. /сто петдесет и три м./ в улична регулация и общински УПИ с диаметър на водопровода 108,3 /сто и осем цяло и три десети/мм от стомана и площ на сервитута 108,37 /сто и осем цяло и тридесет и седем стотни/ кв.м., като пазарната цена на правото на прокарване на водопровода /сервитута/ е 542,00лв. /петстотин четиридесет и два лв./ без ДДС.

            2.Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Велинград.

           

Настоящото решение е прието на заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 28.11.2013г., Протокол №17, точка №24 от дневния ред, по вх.№763/13.11.2013г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Велинград. Контролът по изпълнение на решението се възлага на Постоянната комисия по икономика, финанси, бюджет и дружества.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                                                     /Д.Кехайова/

?тр?I???????пълнение на решението се възлага на Постоянната комисия по градоустройство, строителство и архитектура, инфраструктура и водоснабдяване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                                                     /Д.Кехайова/

Коментарите са изключени!