РЕШЕНИЕ №381

Относно: Одобряване на пазарна цена на право на прокарване на водопровод за минерална вода/сервитут на ДП”Български спортен тотализатор” – София.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА,чл.112 от Закона за водите, чл.41, ал.2 от ЗОС, чл.40, ал.2 и §7 на Решение №96/23.02.2012г. на ОбС – Велинград, Решение №308/26.09.2013г. на ОбС – Велинград и след проведеното поименно  гласуване с

Брой гласове

“за”

Брой гласове      “против”

Брой гласове    «въздържали се»

Брой

присъствали

Общ брой общински съветници

            23

0

0

23

29

            Общински съвет – Велинград,

                                                                  Р  Е  Ш  И:

            1.Одобрява пазарната оценка на „КОМПЛЕКИНВЕСТ” ООД гр.Пазарджик за определяне на пазарна цена на правото на прокарване на водопровод за минерална вода собственост на ДП „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР” – Велинград с БУЛСТАТ №000694293 с дължина на водопровода в общинска земя 100,00м. /сто м./ в улична регулация с диаметър на водопровода 100,00 /сто/мм от чугун и площ на сервитута 70,00 /седемдесет/ кв.м., като пазарната цена на правото на прокарване на водопровода /сервитута/ е 350,00лв. /триста и петдесет лв./ без ДДС.

            2.Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Велинград.

           

Настоящото решение е прието на заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 28.11.2013г., Протокол №17, точка №25 от дневния ред, по вх.№769/15.11.2013г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Велинград. Контролът по изпълнение на решението се възлага на Постоянната комисия по икономика, финанси, бюджет и дружества.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                                                     /Д.Кехайова/

Коментарите са изключени!