РЕШЕНИЕ №382

Относно: Даване на съгласие за водопренос/водоподаване на минерална вода по общински водопровод и право на прокарване на водопровод за минерална вода на „РОЗЕТЛИВ-92” ООД гр.Велинград в кв.231 по плана на гр.Велинград.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА,чл.112 от Закона за водите, чл.41, ал.2 от ЗОС, чл.29, т.2, чл.30, чл.37, т.2 и чл.38 от Решение №96/2012г. на ОбС – Велинград, постъпило Заявление вх.№028-01-1003/12.11.2013г. от „РОЗЕТЛИВ-92” ООД гр.Велинград с ЕИК №200246491 и след проведеното поименно  гласуване с

Брой гласове

“за”

Брой гласове      “против”

Брой гласове    «въздържали се»

Брой

присъствали

Общ брой общински съветници

            23

0

0

23

29

            Общински съвет – Велинград,

                                                                  Р  Е  Ш  И:

            1.Дава съгласие за водопренос/водоподаване по съществуващия общински водопровод за минерална вода „Сондаж №4 „Власа” – Оранжерии на „Булгарцвет-Велинград” ООД в кв.Лъджене на разрешеното с Разрешително за водовземане на минерална вода №0013/26.08.2013г. на Кмета на Община Велинград количество минерална вода на „РОЗЕТЛИВ-92” ООД – гр.Велинград с ЕИК №200246491. Таксата за водопренос/водоподаване е съгласно действащата тарифа. Срокът на правото на водопренос/водоподаване е еднакъв със срока на действие на Разрешителното за водовземане от минерална вода издадено от Кмета на Община Велинград.

            2.Дава съгласие за учредяване на възмездно, срочно право –сервитут на нов водопровод за минерална вода на „РОЗЕТЛИВ-92” –гр.Велинград с ЕИК №200246491 от съществуващия общински водопровод за минерална вода „Сондаж №4 „Власа” – Оранжериите на „Булгарцвет-Велинград” ООД в кв.Лъджене” по улица „Асен Златарев” представляваща имоти пл.9720 /девет хиляди седемстотин и двадесет/ до УПИ №VІІІ /осем-римско/-2001 /две хиляди и едно/ в  кв.231 /двеста тридесет и едно/ по плана на гр.Велинград за обект „Къща за гости” на разрешеното с Разрешително за водоползване на минерална вода №0013/26.08.2013г. от Кмета на Община Велинград количество минерална вода с дължина на водопровода 4/четири/м. и диаметър на водопровода Ф=32х3,5мм от PPR. Срокът на правото на водопрокарване е еднакъв със срока на действие на Разрешителното за водовземане от минерална вода издадено от Кмета на Община Велинград – 23.09.2023г.

            3.Цената на правото на прокарване на водопровода за минерална вода се утвърждава от Общинския съвет.

            4.Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Велинград.

Настоящото решение е прието на заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 28.11.2013г., Протокол №17, точка №26 от дневния ред, по вх.№779/15.11.2013г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Велинград. Контролът по изпълнение на решението се възлага на Постоянната комисия по градоустройство, строителство и архитектура, инфраструктура и водоснабдяване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                                                     /Д.Кехайова/

Коментарите са изключени!