РЕШЕНИЕ №383

Относно: Одобряване на пазарна цена на право на прокарване на водопровод за минерална вода/сервитут на „АКВА ВИВА СПА” ООД гр.Велинград.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА,чл.112 от Закона за водите, чл.41, ал.2 от ЗОС, чл.40, ал.2 и §7 на Решение №96/23.02.2012г. на ОбС – Велинград, Решение №311/26.09.2013г. на ОбС – Велинград и след проведеното поименно  гласуване с

Брой гласове

“за”

Брой гласове      “против”

Брой гласове    «въздържали се»

Брой

присъствали

Общ брой общински съветници

            23

0

0

23

29

            Общински съвет – Велинград,

                                                                  Р  Е  Ш  И:

            1.Одобрява пазарната оценка на „КОМПЛЕКСИНВЕСТ” ООД гр.Пазарджик за определяне на пазарна цена на правото на прокарване на водопровод за минерална вода собственост на „АКВА ВИВА СПА” ООД – Велинград с ЕИК -112607126 с дължина на водопровода в общинска земя 3,00м./три м./ в улична регулация с диаметър на водопровода 50,00 /петдесет/мм от PPR и площ на сервитута 2,00 /два/ кв.м., като пазарната цена на правото на прокарване на водопровода /сервитута/ е 10,00лв. /десет лв./ без ДДС.

            2.Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Велинград.

Настоящото решение е прието на заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 28.11.2013г., Протокол №17, точка №27 от дневния ред, по вх.№787/18.11.2013г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Велинград. Контролът по изпълнение на решението се възлага на Постоянната комисия по икономика, финанси, бюджет и дружества.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                                                     /Д.Кехайова/

Коментарите са изключени!