РЕШЕНИЕ №385

Относно: Разрешение за прокарване на трасе на подземен електропровод преминаващ през общински имот 065040 в землището на гр.Велинград.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.108, ал.2 и чл.193, ал.1 от ЗУТ, на основание започната процедура по промяна предназначението на имот и поради необходимостта от прокарване на трасе за присъединяване към съществуващата електропреносна мрежа  и след проведеното поименно  гласуване с

Брой гласове

“за”

Брой гласове      “против”

Брой гласове    «въздържали се»

Брой

присъствали

Общ брой общински съветници

            26

0

0

26

29

            Общински съвет – Велинград,

                                                                  Р  Е  Ш  И:

            Дава съгласието си, след получаване на съответното разрешение от компетентните органи за учредяване на право на прокарване по смисъла на чл.193 от ЗУТ за подземен електропровод през общински имот №065040 по КВС на гр.Велинград, Община Велинград /за присъединяване към съществуващата мрежа на инвестиционно намерение – „За автокъща и обществени услуги” в ПИ №066125, местност „Голяма мътница” по КВС на гр.Велинград/, след проведена процедура по чл.193, ал.8, ал.9 и ал.10 от ЗУТ.

            Задължава  Кмета на Община Велинград да извърши законоустановените процедури.

Настоящото решение е прието на заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 28.11.2013г., Протокол №17, точка №29 от дневния ред, по вх.№757/11.11.2013г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Велинград. Контролът по изпълнение на решението се възлага на Постоянната комисия по градоустройство, строителство и архитектура, инфраструктура и водоснабдяване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                                                     /Д.Кехайова/

Коментарите са изключени!