РЕШЕНИЕ №386

Относно: Изготвяне на ПУП за трасе на нова подземна кабелна линия  от ТП „Детелина Христоскова” до нов трафопост в местност „Голяма мътница”, землище Велинград.

На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от ЗМСМА, чл.чл.108, ал.2 от ЗУТ, чл.8, ал.1 от ЗОС, чл.124а, ал.1 от ЗУТ, чл.135, ал.3 от ЗУТ и по смисъла на чл.64, ал.2, чл.110, ал.1, т.1 от ЗУТ, чл.134, ал.1, т.1 от ЗУТ, чл.21, ал.1 от ЗОЗЗ  и след проведеното поименно  гласуване с

Брой гласове

“за”

Брой гласове      “против”

Брой гласове    «въздържали се»

Брой

присъствали

Общ брой общински съветници

            23

0

0

23

29

            Общински съвет – Велинград,

                                                                  Р  Е  Ш  И:

            1.Разрешава изготвянето на ПУП – парцеларен план за трасе на нова подземна кабелна линия 20КV за присъединяване от съществуващ трафопост – ТП „Детелина Христоскова” в ПИ 065056 до определеното място за поставяне на нов трафопост в ПИ 066125, местност „Голяма мътница”, землище Велинград, ЕКАТТЕ 10450, Община Велинград.

            2.Дава съгласие относно: Трасе на нова подземна кабелна линия 20 КV.

            3.Задължава Кмета на Община Велинград да извърши законоустановените процедури по изпълнение на т.1 и т.2.

Настоящото решение е прието на заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 28.11.2013г., Протокол №17, точка №30 от дневния ред, по вх.№753/06.11.2013г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Велинград. Контролът по изпълнение на решението се възлага на Постоянната комисия по градоустройство, строителство и архитектура, инфраструктура и водоснабдяване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                                                     /Д.Кехайова/

Коментарите са изключени!