РЕШЕНИЕ №387

Относно: Изработване на ПУП за трасе на подземен водопровод в м.”Кутлата” по КВС н а гр.Сърница.

На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от ЗМСМА, чл.108, ал.2 от ЗУТ, чл.8, ал.1 от ЗОС, чл.124а, ал.1 от ЗУТ, чл.135, ал.3 от ЗУТ и по смисъла на чл.64, ал.2, чл.110, ал.1, т.5 от ЗУТ, чл.134, ал.1, т.1 от ЗУТ, чл.21, ал.1 от ЗОЗЗ  и след проведеното поименно  гласуване с

Брой гласове

“за”

Брой гласове      “против”

Брой гласове    «въздържали се»

Брой

присъствали

Общ брой общински съветници

            24

0

0

24

29

            Общински съвет – Велинград,

                                                                  Р  Е  Ш  И:

            Разрешава изработване на ПУП – Парцеларен план за трасе на подземен водопровод за присъединяване на инвестиционно намерение: „Производство на електроенергия, търговия и услуги” в ПИ №061044, местност „Кутлата” по КВС на гр.Сърница, Община Велинград към съществуващата водопроводна мрежа на гр.Сърница. Трасето преминава през сервитута на път ІІІ клас Велинград – Сърница и улица „Свобода” в гр.Сърница, Община Велинград. Общата му дължина е 1268м.

            Задължава Кмета на Община Велинград да извърши законоустановените процедури.

Настоящото решение е прието на заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 28.11.2013г., Протокол №17, точка №31 от дневния ред, по вх.№771/15.11.2013г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Велинград. Контролът по изпълнение на решението се възлага на Постоянната комисия по градоустройство, строителство и архитектура, инфраструктура и водоснабдяване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                                                     /Д.Кехайова/

Коментарите са изключени!