РЕШЕНИЕ №388

Относно: Попълване на нов имот в кв.6 по плана на с.Всемирци.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, §4, ал.1, т.2 от ПЗР ЗКИР, чл.59, ал.1, т.6, чл.62, ал.3, §5, ал.6, т.6 ПЗР на Наредба №3 от 28 април 2005г., във връзка с необходимостта от поддържане на кадастралните планове и регистри в актуално състояние и след проведеното поименно  гласуване с

Брой гласове

“за”

Брой гласове      “против”

Брой гласове    «въздържали се»

Брой

присъствали

Общ брой общински съветници

            24

0

0

24

29

            Общински съвет – Велинград,

                                                                  Р  Е  Ш  И:

            1.Дава съгласие за поправка на одобрения кадастрален план на кв.Далова, с.Всемирци, кметство Света Петка, одобрен със Заповед 395/09.07.1987г. на ИК на ОбНС, като поправката касае: попълването на нов имот пл.№219, образуван за сметка на част от общински имот без пл.№, който имот се явява придаваема се част към УПИ №ІV-16 в кв.6 по плана на с.Всемирци, Община Велинград.

            2.Дава съгласие, с което Кмета на Велинград да упълномощи служител на Дирекция „УОС”, който да присъства на самото място /попълването на нов имот пл.№219, образуван за сметка на част от общински имот без пл.№, който имот се явява придаваема се част към УПИ №ІV-16 в кв.6 по плана на с.Всемирци, Община Велинград/, в ден и час  – определен от служител на кметството /водещ съответната преписка/ и при съгласие да подпише съставения акт за непълноти /грешки/ в одобрения план на с.Всемирци, кметство Света Петка.

            Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Велинград.

Настоящото решение е прието на заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 28.11.2013г., Протокол №17, точка №32 от дневния ред, по вх.№774/15.11.2013г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Велинград. Контролът по изпълнение на решението се възлага на Постоянната комисия по градоустройство, строителство и архитектура, инфраструктура и водоснабдяване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                                                     /Д.Кехайова/

Коментарите са изключени!