РЕШЕНИЕ №390

Относно: Попълване на нов имот в кв.9 по плана на с.Долна Дъбева, както и попълването на построената в имота двуетажна жилищна сграда.    

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, §4, ал.1, т.2 от ПЗР ЗКИР, чл.59, ал.1, т.6, чл.62, ал.3, §5, ал.6, т.6 ПЗР на Наредба №3 от 28 април 2005г., във връзка с необходимостта от поддържане на кадастралните планове и регистри в актуално състояние и след проведеното поименно  гласуване с

Брой гласове

“за”

Брой гласове      “против”

Брой гласове    «въздържали се»

Брой

присъствали

Общ брой общински съветници

            26

0

0

26

29

            Общински съвет – Велинград,

                                                                  Р  Е  Ш  И:

            1.Дава съгласие за допълване на одобрения кадастрален план на с.Долна Дъбева, одобрен със Заповед №552/04.06.1984г. на ИК на ОНС, като допълването касае: попълването на нов имот пл.№79-общински, с площ от 643кв.м., образуван в границите на УПИ №ХІІ-общ. в кв.9 по плана на с.Долна Дъбева, както и попълването на построената в имота двуетажна жилищна сграда.

            2.Дава съгласие, с което Кмета на Велинград да упълномощи служител на Дирекция „УОС”, който да присъства на самото място /имот пл.№79, кв.9 по плана на с.Долна Дъбева/, в ден и час – определен от служител на кметството /водещ съответната преписка/ и при съгласие да подпише съставения акт за непълноти /грешки/.

            Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Велинград.

Настоящото решение е прието на заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 28.11.2013г., Протокол №17, точка №34 от дневния ред, по вх.№776/15.11.2013г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Велинград. Контролът по изпълнение на решението се възлага на Постоянната комисия по градоустройство, строителство и архитектура, инфраструктура и водоснабдяване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                                                     /Д.Кехайова/

Коментарите са изключени!