РЕШЕНИЕ №391

Относно: Попълване на верните имотни граници на имот пл.№96, засягащи  границите на общински имоти без пл.№ в кв.9 по плана на с.Света Петка.       

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, §4, ал.1, т.2 от ПЗР ЗКИР, чл.59, ал.1, т.6, чл.62, ал.3, §5, ал.6, т.6 ПЗР на Наредба №3 от 28 април 2005г., във връзка с необходимостта от поддържане на кадастралните планове и регистри в актуално състояние и след проведеното поименно  гласуване с

Брой гласове

“за”

Брой гласове      “против”

Брой гласове    «въздържали се»

Брой

присъствали

Общ брой общински съветници

            26

0

0

26

29

            Общински съвет – Велинград,

                                                                  Р  Е  Ш  И:

            1.Дава съгласие за поправка на одобрения кадастрален план на с.Света Петка, одобрен със Заповед №1198/24.11.1989г. на ИК на ОбНС, като поправката касае: попълването на верните имотни граници на имот пл.№96, засягащи и границите на общински имоти без пл.№ в кв.9 по плана на с.Света Петка.

            2.Дава съгласие, с което Кмета на Велинград да упълномощи служител на Дирекция „УОС”, който да присъства на самото място /попълването на нов имот пл.№96 в кв.№9/, в ден и час – определен от служител на кметството /водещ съответната преписка/ и при съгласие да подпише съставения акт за непълноти /грешки/ в одобрения план на с.Света Петка.

            Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Велинград.

Настоящото решение е прието на заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 28.11.2013г., Протокол №17, точка №35 от дневния ред, по вх.№777/15.11.2013г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Велинград. Контролът по изпълнение на решението се възлага на Постоянната комисия по градоустройство, строителство и архитектура, инфраструктура и водоснабдяване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                                                     /Д.Кехайова/

Коментарите са изключени!