РЕШЕНИЕ №392

Относно: Даване съгласие за изработен проект за частично изменение на влязъл в сила ПУП засягащ УПИ №ІІІ-общ. в кв.419 по плана на гр.Велинград.   
  На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от ЗМСМА, чл.128, ал.3 и чл.131, ал.2, т.4 от ЗУТ, след проведеното поименно  гласуване с  

Брой гласове

“за”

Брой гласове      “против”

Брой гласове    «въздържали се»

Брой

присъствали

Общ брой общински съветници

            26

0

0

26

29

Общински съвет – Велинград,   Р  Е  Ш  И:   1.Дава съгласие, в качеството си на орган, управляващ общинската собственост /в конкретния случай на УПИ №ІІІ-общ. в кв.419 по плана на гр.Велинград/ за изработен проект за частично изменение на влязъл в сила подробен устройствен план – план за регулация, засягащ УПИ №ІІІ-общ. в кв.419 по плана на гр.Велинград, като за сметка на същия се образуват два нови УПИ №ІІІ-общ. с площ от 226кв.м. и УПИ №ХІ-общ. с площ от 226кв.м. в същия квартал. С проекта не се променя уличната регулация. Устройствената зона  е за „Жилищно строителство”. 2.Задължава Кмета на Община Велинград да издаде Заповед за одобряване.       Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Велинград.         Настоящото решение е прието на заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 28.11.2013г., Протокол №17, точка №36 от дневния ред, по вх.№778/15.11.2013г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Велинград. Контролът по изпълнение на решението се възлага на Постоянната комисия по градоустройство, строителство и архитектура, инфраструктура и водоснабдяване.       ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /Д.Кехайова/
Коментарите са изключени!