РЕШЕНИЕ №393

Относно: Одобряване на ПУП-план за регулация за УПИ №ХХІ-5849-общ. в кв.30 по действащия план на гр.Велинград.        

На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.11 и чл.44, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.129, ал.2, т.1 от ЗУТ, след проведеното поименно  гласуване с

Брой гласове

“за”

Брой гласове      “против”

Брой гласове    «въздържали се»

Брой

присъствали

Общ брой общински съветници

            26

0

0

26

29

            Общински съвет – Велинград,

                                                                  Р  Е  Ш  И:

            1.Дава съгласие, относно подробен устройствен план – частично изменение на плана за регулация за урегулиран поземлен имот №ХХІ-5849 в квартал №30 по действащия план на гр.Велинград, като за негова сметка се образуват два нови УПИ №ХХІ-5849 и №ХХVІ-5849 по изградената на място вътрешна ограда, съгласно зеления цвят в скицата с идейно предложение.

            С проекта за частично изменение на плана за регулация се предвижда изменение на уличната регулация, като се връща уличната регулация по обезсиления план на гр.Велинград от 1983г. Средната ширина до осовата линия с ос.т.№1600 – №1599 пред парцела става 6,00м., съгласно кафявия цвят в скицата с идейно предложение.

            2.Задължава Кмета на Община Велинград да издаде Заповед за одобряване.

            Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Велинград.

Настоящото решение е прието на заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 28.11.2013г., Протокол №17, точка №37 от дневния ред, по вх.№780/15.11.2013г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Велинград. Контролът по изпълнение на решението се възлага на Постоянната комисия по градоустройство, строителство и архитектура, инфраструктура и водоснабдяване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                                                     /Д.Кехайова/

Коментарите са изключени!