РЕШЕНИЕ №394

Относно: Одобряване на ПУП-схеми трасе за електрозахранване и водоснабдяване  в м.”Дренков дол”, землище с.Драгиново.         

На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от ЗМСМА, чл.108, ал.2 от ЗУТ, чл.8, ал.1 от ЗОС, чл.124а, ал.1 от ЗУТ, чл.135, ал.3 от ЗУТ и по смисъла на чл.64, ал.2, чл.110, ал.1, т.1 от ЗУТ, чл.134, ал.1, т.1 от ЗУТ и чл.21 от ЗОЗЗ, след проведеното поименно  гласуване с

Брой гласове

“за”

Брой гласове      “против”

Брой гласове    «въздържали се»

Брой

присъствали

Общ брой общински съветници

            26

0

0

26

29

            Общински съвет – Велинград,

                                                                  Р  Е  Ш  И:

            1.Одобрява ПУП – Схеми трасе /парцеларен пан за трасе/ прокарани през общински път – имот №293102 за електрозахранване и водоснабдяване от собствен водоизточник на ПИ №293049 /собственост на Додников/, местност „Дренков дол”, землище с.Драгиново.

            2.Дава съгласие за право на прокарване, полагане и учредяване на сервитут по смисъла на чл.193 от ЗУТ в общински полски път – имот №293102.

            3.Задължава Кмета на Община Велинград да извърши законоустановените процедури по изпълнение на т.1.

            Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Велинград.

Настоящото решение е прието на заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 28.11.2013г., Протокол №17, точка №38 от дневния ред, по вх.№781/15.11.2013г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Велинград. Контролът по изпълнение на решението се възлага на Постоянната комисия по градоустройство, строителство и архитектура, инфраструктура и водоснабдяване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                                                     /Д.Кехайова/

Коментарите са изключени!