РЕШЕНИЕ №395

Относно: Даване съгласие за изработване на ПУП- план за застрояване в имот №000199 в м.”Милеви скали” землище с.Драгиново.     

На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от ЗМСМА, чл.108, ал.2 от ЗУТ, чл.8, ал.1 от ЗОС, чл.124а, ал.1 от ЗУТ, чл.135, ал.3 от ЗУТ, чл.110, ал.1, т.1 от ЗУТ, чл.134, ал.1, т.1 от ЗУТ и чл.21 от ЗОЗЗ, след проведеното поименно  гласуване с

Брой гласове

“за”

Брой гласове      “против”

Брой гласове    «въздържали се»

Брой

присъствали

Общ брой общински съветници

            24

0

0

24

29

            Общински съвет – Велинград,

                                                                  Р  Е  Ш  И:

            1.Дава съгласието и разрешава изработване на ПУП – план за застрояване в имот №000199, в.”Милеви скали”, землище с.Драгиново, т.е.изграждане на съоръжение на техническата инфраструктура – Базова станция  PAZ0023.А на „МОБИЛТЕЛ” ЕАД.

            2.Задължава Кмета на Община Велинград да извърши законоустановените процедури по изпълнение на т.1.

            Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Велинград.

Настоящото решение е прието на заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 28.11.2013г., Протокол №17, точка №39 от дневния ред, по вх.№782/15.11.2013г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Велинград. Контролът по изпълнение на решението се възлага на Постоянната комисия по градоустройство, строителство и архитектура, инфраструктура и водоснабдяване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                                                     /Д.Кехайова/

Коментарите са изключени!