РЕШЕНИЕ №396

Относно: Даване съгласие за право на преминаване и учредяване на сервитут по трасе за нов подземен водопровод в м.”Мариница-Оранжериите” с.Драгиново.   

На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от ЗМСМА, чл.108, ал.2 от ЗУТ, чл.8, ал.1 от ЗОС, чл.124а, ал.1 от ЗУТ, чл.135, ал.3 от ЗУТ, по смисъла на чл.64, ал.2, чл.110, ал.1, т.1 от ЗУТ, чл.193 от ЗУТ и чл.21 от ЗОЗЗ, след проведеното поименно  гласуване с

Брой гласове

“за”

Брой гласове      “против”

Брой гласове    «въздържали се»

Брой

присъствали

Общ брой общински съветници

            24

0

0

24

29

            Общински съвет – Велинград,

                                                                  Р  Е  Ш  И:

            1.Дава съгласие за право на преминаване /прокопаване, полагане/ и учредяване на сервитут на нов подземен водопровод ф70 за минерална вода по трасе: в общински полски пътища – поз.имот №298107, поз.имот №298108, поз.имот №298084, поз.имот №298083 – общински път ІV.клас – във връзка с изготвения /по Решение №324 от 26.09.2013г. на ОбС – Велинград/ Парцеларен план за трасе на нов подземен водопровод ф70 за минерална вода от каптаж №1 в ПИ №298035, при ПИ №298107, през ПИ №298108, приз ПИ №298084, през ПИ №298083 до ПИ №341084, местност „Мариница-Оранжериите”, с.Драгиново, Община Велинград. /Приложение №1/.

            2.Задължава Кмета на Община Велинград да извърши законоустановените процедури по изпълнение на т.1.

            Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Велинград.

Настоящото решение е прието на заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 28.11.2013г., Протокол №17, точка №40 от дневния ред, по вх.№783/15.11.2013г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Велинград. Контролът по изпълнение на решението се възлага на Постоянната комисия по градоустройство, строителство и архитектура, инфраструктура и водоснабдяване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                                                     /Д.Кехайова/

Коментарите са изключени!