РЕШЕНИЕ №397

Относно Одобряване на ПУП – частично изменение на плана за регулация за УПИ №І-7340 в кв.10а по плана на гр.Велинград. 

На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.11 и чл.44, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.129, ал.2, т.1 от ЗУТ, след проведеното поименно  гласуване с

Брой гласове

“за”

Брой гласове      “против”

Брой гласове    «въздържали се»

Брой

присъствали

Общ брой общински съветници

            24

0

0

24

29

            Общински съвет – Велинград,

                                                                  Р  Е  Ш  И:

            1.Дава съгласие относно подробен устройствен план – частично изменение на плана за регулация за урегулиран поземлен имот №І-7340 в квартал №10а по действащия план на гр.Велинград, като за негова сметка се образува нова улица-тупик с ос.т.№1302а-1302в с ширина 10м. съгласно кафявия цвят в скицата с идейно предложение, изготвена от ЕТ „Бучков-91-Васил Бучков”.

            2.Задължава Кмета на Община Велинград да издаде заповед за одобряване.

            Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Велинград.

Настоящото решение е прието на заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 28.11.2013г., Протокол №17, точка №41 от дневния ред, по вх.№785/18.11.2013г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Велинград. Контролът по изпълнение на решението се възлага на Постоянната комисия по градоустройство, строителство и архитектура, инфраструктура и водоснабдяване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                                                     /Д.Кехайова/

Коментарите са изключени!