РЕШЕНИЕ №398

Относно: Попълване на кадастралния план с нови общински имоти пл.№8707 и №8708, образувани за сметка на имот пл.№2653 в кв.196 по плана на гр.Велинград. 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, §4, ал.1, т.2 от ПЗР ЗКИР, чл.59, ал.1, т.6, чл.62, ал.3, §5, ал.6, т.6 ПЗР на Наредба №3 от 28 април 2005г., във връзка с необходимостта от поддържане на кадастралните планове и регистри в актуално състояние, след проведеното поименно  гласуване с

Брой гласове

“за”

Брой гласове      “против”

Брой гласове    «въздържали се»

Брой

присъствали

Общ брой общински съветници

            25

0

0

25

29

            Общински съвет – Велинград,

                                                                  Р  Е  Ш  И:

            1.Дава съгласие, в качеството си на орган, управляващ общинската собственост за попълване на кадастралния план с нови общински имоти пл.№8707 и №9708, образувани за сметка на имот пл.№2653, съгласно кафявия цвят в геодезическото заснемане, изготвено от инж.В.Бучков.

            2.Дава съгласие, в качеството си на орган, управляващ общинската собственост, Кмета на Община Велинград да упълномощи служител на Отдел „УОС”, който да присъства на самото място /имот пл.№2653, ул.”Пушкин” №43/ в ден и час – определен от служител на отдел КРЗП – /водещ съответната преписка/. При съгласие да подпише съставения акт за непълноти /грешки/ в одобрения план на гр.Велинград.

            Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Велинград.

Настоящото решение е прието на заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 28.11.2013г., Протокол №17, точка №42 от дневния ред, по вх.№790/18.11.2013г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Велинград. Контролът по изпълнение на решението се възлага на Постоянната комисия по градоустройство, строителство и архитектура, инфраструктура и водоснабдяване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                                                     /Д.Кехайова/

Коментарите са изключени!