РЕШЕНИЕ №399

Относно: Даване съгласие относно ПУП за изменение на регулацията в кв.5 по плана на с.Кандови, км.Пашови, Община Велинград.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8, ал.1, т.1 от ЗОС, чл.134, ал.2, т.6 и във връзка с чл.134, ал.1, т.1 от ЗУТ, след проведеното поименно  гласуване с

Брой гласове

“за”

Брой гласове      “против”

Брой гласове    «въздържали се»

Брой

присъствали

Общ брой общински съветници

            25

0

0

25

29

            Общински съвет – Велинград,

                                                                  Р  Е  Ш  И:

            Дава съгласието си в качеството си на орган, управляващ общинската собственост относно ПУП за изменение на регулацията на УПИ №VІІІ – спортна площадка и №ІХ-25 и образуване на нов УПИ №VІІІ-озеленяване в кв.5 по плана на с.Кандови, км.Пашови, Община Велинград, като същевременно границите на УПИ се поставят в съответствие с имотните граници.

            Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Велинград.

Настоящото решение е прието на заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 28.11.2013г., Протокол №17, точка №43 от дневния ред, по вх.№793/18.11.2013г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Велинград. Контролът по изпълнение на решението се възлага на Постоянната комисия по градоустройство, строителство и архитектура, инфраструктура и водоснабдяване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                                                     /Д.Кехайова/

Коментарите са изключени!