РЕШЕНИЕ №400

Относно: Даване съгласие за изработване на проект за ЧИПРЗ на УПИ №І в кв.22 по плана на с.Побит камък, Община Велинград.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8, ал.1, т.1 от ЗОС, чл.134, ал.2, т.6 и във връзка с чл.134, ал.1, т.1 от ЗУТ, след проведеното поименно  гласуване с

Брой гласове

“за”

Брой гласове      “против”

Брой гласове    «въздържали се»

Брой

присъствали

Общ брой общински съветници

            25

0

0

25

29

            Общински съвет – Велинград,

                                                                  Р  Е  Ш  И:

            Дава съгласието си в качеството си на орган, управляващ общинската собственост относно изработване на проект за ЧИПРЗ на УПИ №І – „Търговия и услуги” /общински/ в кв.22 по плана на с.Побит камък, Община Велинград. С което се иска изработване и одобряване на проект за ЧИПРЗ на УПИ №І – „Търговия и услуги”, кв.22.  С проекта за ЧИПР уличната регулация се променя, съобразно измерения на място бордюр, като от изток става 2,0м., от северозапад 1,5м. и от юг се запазва съответно на 1,5м. и 2,0м. Дворищната регулация се изменя, като за сметка на УПИ І – „Търговия и услуги”, се образуват три нови УПИ І – „За ИЖС, „търговия и услуги”, УПИ ІІ – „За ИЖС, търговия и услуги” и УПИ ІІІ – „За ИЖС, търговия и услуги”. С проекта за ЧИПЗ се предвижда застроително петно до три етажа, свободно застрояване, като се спазват всички нормативни отстояния от урегулираните имот.

            Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Велинград.

Настоящото решение е прието на заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 28.11.2013г., Протокол №17, точка №44 от дневния ред, по вх.№794/18.11.2013г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Велинград. Контролът по изпълнение на решението се възлага на Постоянната комисия по градоустройство, строителство и архитектура, инфраструктура и водоснабдяване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                                                     /Д.Кехайова/

Коментарите са изключени!