РЕШЕНИЕ №401

Относно: Изменение на Решение №302/26.09.2013г. на ОбС за отказ на „ВКТВ” ЕООД – Велинград за извършване на услугата „водоподаване” по съществуващ общински водопровод за питейна вода на „Делектра” ЕООД гр.София.   

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.198г., т.6 от Закона за водите, чл.11, ал.2, т.2 от Договор №173/25.04.2013г.за предоставяне и възлагане стопанисването, поддържането и експлоатацията на ВиК обектите, имотите, системите и съоръженията в Община Велинград и постъпило предложение от „ВКТВ” ЕООД за изменение на Решение №302/26.09.13г., след проведеното поименно  гласуване с

Брой гласове

“за”

Брой гласове      “против”

Брой гласове    «въздържали се»

Брой

присъствали

Общ брой общински съветници

            16

0

9

25

29

            Общински съвет – Велинград,

                                                                  Р  Е  Ш  И:

            1.Изменя Решение №302/26.09.2013г. като дава съгласие за сключване на договор за извършване на услугата „водоподаване” от „ВКТВ” ЕООД на „Делектра” ЕООД гр.София, Община Столична, обл.София с ЕИК 130495202 по общинския водопровод за питейна вода „Дюкера” при условие, че водата напускаща МВЕЦ „Дюкера”, МВЕЦ „Пещерата” и МВЕЦ „Лепеница” няма да бъда замърсена от МВЕЦ-овете.

            2.Съгласува такса за водоподаване по общинския водопровод от 1,50лв. /един лев и петдесет стотинки/ за 1000 /хиляда/ куб.м.вода.

            3.Срокът на договора да бъде еднакъв със срока на Разрешително за водовземане от повърхностен воден обект №01440022/30.07.2013г. – 20.01.2021г.

            4.Изпълнението на решението се възлага на Управителя на „ВКТВ” ЕООД – Велинград.

Настоящото решение е прието на заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 28.11.2013г., Протокол №17, точка №46 от дневния ред, по вх.№814/19.11.2013г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Велинград. Контролът по изпълнение на решението се възлага на Постоянната комисия по градоустройство, строителство и архитектура, инфраструктура и водоснабдяване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                                                     /Д.Кехайова/

Коментарите са изключени!