РЕШЕНИЕ №402

Относно: Предварителен договор №562/10.09.13г. за прехвърляне на собственост и изменение на регулацията в кв.34 по плана на с.Драгиново.    

На основание чл.21, ал.1, т.8, ал.2 от ЗМСМА, чл.15, ал.3 и ал.5 от ЗУТ, чл.36, ал.1, т.2 от ЗОС, чл.38, ал.1, т.9, чл.44, ал.1, т.6 и т.7, чл.48, ал.1, т.2 от Наредбата по чл.8, ал.2 от ЗОС, Доклад, чл.22, ал.3 от ЗОС, след проведеното поименно  гласуване с

Брой гласове

“за”

Брой гласове      “против”

Брой гласове    «въздържали се»

Брой

присъствали

Общ брой общински съветници

            25

0

0

25

29

            Общински съвет – Велинград,

                                                                  Р  Е  Ш  И:

            1.Ликвидира съсобствеността чрез продажба на:

            -Общински имот пл.№1098 /хиляда деветдесет и осем/ с площ 68кв.м. /шестдесет и осем кв.м./ попадащ в УПИ №ІІІ /три-римско/-образуван от имоти пл.№410 /четиристотин и десет/, пл.№1098 /хиляда деветдесет и осем/ в кв.34 /тридесет и четири/ по регулационния план на с.Драгиново, Община Велинград. Имота е определен за „ЖС, търговия и услуги”, частна общинска собственост, съгласно АЧОС №739/27.08.2013г. на Личо Каменов Чаушов и Мануш Цанков Чаушов.

            2.Одобрява оценката от „КОМПЛЕКСИНВЕСТ” ООД гр.Пазарджик по оценителен протокол от м.септември 2013г. в размер на 510,00лв. /петстотин и десет лева/ без ДДС за заплащане от Личо Каменов Чаушов и Мануш Цанков Чаушов.

            Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Велинград.

Настоящото решение е прието на заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 28.11.2013г., Протокол №17, точка №47 от дневния ред, по вх.№816/19.11.2013г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Велинград. Контролът по изпълнение на решението се възлага на Постоянната комисия по общинска собственост, местно самоуправление, нормативна уредба и регионална политика и евроинтеграция.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                                                     /Д.Кехайова/

Коментарите са изключени!