РЕШЕНИЕ №403

Относно: Молба за разрешение за узаконяване на две селскостопански сгради построени в м.”Бучемиша”, землище Велинград.

На основание чл.21 ал.1, т.8 и т.11 от ЗМСМА, §127, ал.1 от ЗУТ, чл.8, ал.2 от ЗОС и след проведеното поименно гласуване с

Брой гласове

“за”

Брой гласове      “против”

Брой гласове    «въздържали се»

Брой

присъствали

Общ брой общински съветници

            25

0

0

25

29

            Общински съвет – Велинград,

                                                                  Р  Е  Ш  И:

            Дава съгласие и упълномощава Кмета на Община Велинград в качеството си на съсед на горепосочения имот за узаконяването на две селскостопански сгради построени в ПИ №168037 на границите на общински имоти 168036, 168038 и 001163 в местността „Бучемиша”, земище Велинград.

            Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Велинград.

Настоящото решение е прието на заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 28.11.2013г., Протокол №17, точка №48 от дневния ред, по вх.№826/25.11.2013г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Велинград. Контролът по изпълнение на решението се възлага на Постоянната комисия по общинска собственост, местно самоуправление, нормативна уредба и регионална политика и евроинтеграция.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                                                     /Д.Кехайова/

Коментарите са изключени!