РЕШЕНИЕ №27

ОТНОСНО:Програма за работата на Общински съвет-Велинград за първо полугодие на 2012г. На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА, чл.13, ал.2, т.2, чл.44, ал.1 и чл.78, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на ОбС –Велинград и взаимодействието му с Общинска администрация и след проведеното гласуване с

Брой гласове “за” Брой гласове “против” Брой гласове “въздържали се” Брой “присъствували” Общ брой общински съветници 29 0 0 29 29

Общински съвет – Велинград, Р Е Ш И :

Приема Програма за работата на Общински съвет – Велинград за първо полугодие на 2012г. Приложение: Програма.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /Д.Кехайова/

ПРОГРАМА ЗА РАБОТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ВЕЛИНГРАД ЗА ПЪРВО ПОЛУГОДИЕ НА 2012Г. № НАИМЕНОВАНИЕ НА ТЕМАТА /ПРОБЛЕМА/ Срок за обсъждане Вносител Обсъжда се от: 1. Предложение относно приемане структура на Общинска администрация – Велинград м.януари Общинска администрация ПК към ОбС 2. Приемане на Стратегия за управление на общинската собственост м.януари Общинска администрация ПК към ОбС

3. Приемане на Програма за управление и разпореждане на общинската собственост и очакваните приходи за 2012г. Състояние и ефективност на общинската собственост. м.януари Общинска администрация ПК към ОбС

4. Представяне на Програма за управление на Община Велинград за мандат 2011-2015г. м.януари Общинска администрация ПК към ОбС

5. Приемане на Програма за развитието на туризма в Община Велинград за 2012г. Анализ и отчет за постъпилите суми от Туристически данък 2011г. м.януари Общинска администрация ПК към ОбС 6. Приемане Програма за намаляване популацията на безстопанствените кучета на територията на Община Велинград /чл.40, ал.1 от ЗЗЖ/ м.януари Общинска администрация ПК към ОбС 7. Приемане Програма за качеството на атмосферния въздух. м.януари Общинска администрация ПК към ОбС 8. Приемане отчета на Община Велинград за 2011г. и бюджета на Община Велинград за 2012г. м.февруари Общинска администрация ПК към ОбС 9. Приемане на Програма за капиталовите разходи и придобиване на ДМА на Община Велинград за 2012г. м.февруари Общинска администрация ПК към ОбС 10. Отчет за изработените проекти по Европейските проекти и тяхното движение и степен на готовност. м.февруари Общинска администрация ПК към ОбС 11. Приемане на отчет за състоянието на пътната инфраструктура и приемане на годишна програма за изграждане, преустройство и поддържане на общински пътища и улици в Община Велинград с приложение „годишен поименен списък за ремонт и асфалтиране на общинските пътища и улици“ м.февруари Общинска администрация ПК към ОбС 12. Приемане на общинска програма за осигуряване на обществено полезен труд на лицата, подлежащи на социално подпоматане, съгласно ЗСП през 2012г. м.февруари Общинска администрация ПК към ОбС 13. План за развитие на социалните услуги в Община Велинград през 2012г. и отчет на Плана за 2011г. м.февруари Общинска администрация ПК към ОбС 14. Отчет на Програмата за спорта за 2011г. и приемане на годишна програма за 2012г. м.февруари Общинска администрация ПК към ОбС 15. Доклад на Кмета за изпълнението на общия устройствен план на Община Велинград /чл.127, ал.9 от ЗУТ/ м.март Общинска администрация ПК към ОбС 16. Приемане на Културен календар за 2012г. и план-сметка за тържествата м.март Общинска администрация ПК към ОбС 17. Отчет на Кмета на Община Велинград в изпълнение на актовете на Общински съвет м.март Общинска администрация ПК към ОбС 18. Отчет за постъпилите суми от глоби и санкции по Наредба №1 за обществения ред за 2011г. Анализ на постъпленията. м.март Общинска администрация ПК към ОбС 19. Актуализация на Наредбите, приети от Общински съвет – Велинград м.март Общинска администрация ПК към ОбС 20. Приемане на Програма за опазване и развитие на зелената система на Община Велинград м.март Общинска администрация ПК към ОбС 21. Приемане годишните отчети и баланси на „ВКТВ“ЕООД, „МБАЛ-Велинград“ ЕООД и отчети на контрольорите м.април Управители на ТД ПК към ОбС 22. Отчет за работата на общинските предприятия „СИП“ и „ОЦМСБ“ за 2011г. и перспективи за развитие. Анализ на събираемостта на приходите. Годишни отчети и баланси. м.април Директори на ОП ПК към ОбС 23. Отчет на Кмета на Общината за извършените разпоредителни сделки с общинско имущество за първото тримесечие на 2012г. м.април Общинска администрация ПК към ОбС 24. Проверка състоянието на вододайните зони и набелязване мерки за опазването им. м.април Общинска администрация ПК към ОбС 25. Отчет за броя ползватели на минерална вода и сумите от такса водопренос, постъпили в общинския бюджет. м.април Общинска администрация ПК към ОбС 26. Актуализиране на схемата за поставяне на рекламно-информационни елементи. Отчет на приходите от рекламна дейност на територията на Община Велинград. м.май Общинска администрация ПК към ОбС 27. Отчет на готовността за провеждане на културните тържества. м.май Общинска администрация ПК към ОбС 28. Приемане Стратегия за развитие на образованието в Община Велинград и Годишна програма за учебната 2012/2013г. м.май Общинска администрация ПК към ОбС 29. Приемане на общинска програма за образователна интеграция на децата и учениците от гр.Велинград. м.май Общинска администрация ПК към ОбС 30. Анализ на изпълнението на приетите стратегии и програми м.юни Общинска администрация ПК към ОбС 31. Информация за работата на Общинската комисия за безопасност на движението м.юни Общинска администрация ПК към ОбС 32. Информация за работата на Щаба за координация и контрол за спасителните и неотложни аварийно-възстановителни работи при възникване на бедствия в Общината. м.юни Общинска администрация ПК към ОбС 33. Отчет на Общинска програма за закрила на детето юни 2010-юни 2011г. Приемане на Общинска приграма за закрила на детето юни 2011-юни 2012г. м.юни Общинска администрация ПК към ОбС 34. Отчет на Кмета на Общината в изпълнение на актовете на Общински съвет м.юни Общинска администрация ПК към ОбС 35. Отчет за дейността на Общински съвет и неговите комисии за първо полугодие на 2012г. м.юни Общински съвет ПК към ОбС 36. Отчет на общинските съветници в качеството им на представители на Общината-съдружник в следните ТД: „Атлетик“АД, „Спорт Бееви“АД, „МБАЛ-Пазарджик“АД, „Велана“ООД, „Свежина“ ООД, „Паркинги и гаражи“ ООД, „Хорос“ ООД. м.юни Общински съвет ПК към ОбС 37. Информация за състоянието на училищната мрежа в Община Велинград и тенденции в развитието й през 2012/2013г. Подготовка за новата учебна година в уцилищата и детските градини на територията на Общината. м.юни Общинска администрация ПК към ОбС

Програмата за работа на ОбС – Велинград може да бъде актуализирана и допълвана по предложение на Кмета на Общината, Председателя на ОбС и Председателите на Постоянните комисии.

Настоящето решение е прието на заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 22.12.2011г., протокол №4, точка 1 от дневния ред, по вх.№722/12.12.11г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет-Велинград. Контролът по изпълнение на решението се възлага на Постоянната комисия по икономика, финанси, бюджет и дружества.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /Д.Кехайова/

Все още няма коментари.

Leave a Reply