РЕШЕНИЕ №404

Относно: Отдаване под наем на общински имот в кв.10 по плана на с.Света Петка.

На основание чл.21 ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.14, ал.7 и ал.8 от ЗОС и след проведеното поименно гласуване с

Брой гласове

“за”

Брой гласове      “против”

Брой гласове    «въздържали се»

Брой

присъствали

Общ брой общински съветници

            25

0

0

25

29

            Общински съвет – Велинград,

                                                                  Р  Е  Ш  И:

            1.Дава съгласие за отдаване под наем на помещение с площ от 105кв.м. /бивша дискотека/, находящо се на първия етаж от  триетажна масивна сграда, застроена на 215кв.м., построена в УПИ ІХ-младежки дом в кв.10 по плана на с.Света Петка, целия с площ от 600кв.м. чрез публичен търг с явно наддаване за срок от 5 /пет/ години, с начална месечна цена 2,11лв./кв.м.

            2.Определя за членове на комисията по провеждане на търга следните общински съветници:

………………………

            Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Велинград.

Настоящото решение е прието на заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 28.11.2013г., Протокол №17, точка №49 от дневния ред, по вх.№829/27.11.2013г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Велинград. Контролът по изпълнение на решението се възлага на Постоянната комисия по общинска собственост, местно самоуправление, нормативна уредба и регионална политика и евроинтеграция.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                                                     /Д.Кехайова/

Коментарите са изключени!