Извънредно заседание, което ще се проведе на 09.12.2013г. /понеделник/ от 16,30 часа

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА, чл. 39, ал. 5 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Велинград, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация, свиквам общинските съветници на  извънредно заседание, което ще се проведе на 09.12.2013г. /понеделник/ от  16,30 часа  при следния проект за

Д Н Е В Е Н   Р Е Д :

  1. Одобряване на Интегриран план за градско възстановяване и развитие /ИПГВР/ на гр.Велинград с настъпилите допълнения и корекции.

                                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:          /Д. Кехайова/

Коментарите са изключени!