РЕШЕНИЕ №28

ОТНОСНО: Даване съгласие за ползване на банков кредит.

На основание чл.21, ал.1, т.10 от ЗМСМА, чл.3 и чл.4 от Закона за общинския дълг, чл.5, ал.1, т.1,2 и 3 от ЗОД, протокол от обществено обсъждане през м.април 2010г. след проведеното поименно гласуване с

Брой гласове “за” Брой гласове “против” Брой гласове «въздържали се» Брой присъствали Общ брой общински съветници 27 1 1 29 29

Общински съвет – Велинград

Р Е Ш И:

1.Одобрява предложението на кмета на Община Велинград за поемане на дългосрочен дълг от Община Велинград по формата на револвиращ банков кредит в размер на 5000 000 /пет милиона/ лева, като средствата от същия да бъдат предназначени за финансиране изпълнението и корекциите на одобрени по ОПОС, ОПРР, ДФ”Земеделие”, МОСВ проекти и по които Общината е подписала договори и капиталови задължения, съгласно приложение 1, а за изготвяне на инвестиционни проекти и за проекти по оперативни програми – след решение на Общински съвет. 2.Параметрите на кредита са, както следва: 2.1.Максимален размер на кредита: 5 000 000 /пет милиона/ лева; 2.2.валута на кредита: лева; 2.3.срок на кредита: до 96 месеца; 2.5.Начин на обезпечаване: залог върху вземания собствени приходи по чл.6, ал.1, т.1 от Закона за общинските бюджети; 2.6.начин на усвояване на финансовия ресурс: поетапно, на основание подписан протокол образец 19 за извършени строително монтажни работи и представяне на фактури на изпълнителя на съответния обект с документ за последващ контрол, а за разходи, които не са пряко за строителство – удостоверяващи документи; 2.7.максимален лихвен процент: плаващ лихвен процент, формиран от тримесечен СОФИБОР и надбавки, но не по-висок от 8 процента годишен; 2.8.такса за управление : не по-висока от 0,5 процента годишно; 2.9.такса ангажимент върху неусвоена част: не по-висока от 0,5 процента годишно; 3.Одобрява предложението на Кмета на Община Велинград за поемане на краткосрочен дълг от Община Велинград под формата на револвиращ банков кредит в размер, както следва: -71 700лв. /седемдесет и една хиляди и седемстотин лева/ за 2012г., като средствата от същия да бъдат предназначени за финансиране изпълнението на одобрени по ОПРР и ОПРЧР проекти и по които Общината е подписала договори, съгласно приложение 2. -228 500лв. /двеста двадесет и осем хиляди и петстотин лева/ за 2013г., като средствата от същия да бъдат предназначени за финансиране изпълнението на одобрени по ОПРР и ОПРЧР проекти и по които Общината е подписала договори съгласно приложение 2. -557 842лв. /петстотин петдесет и седем хиляди и осемстотин четиридесет и два лева/ за задължения по приложение 2 за 2012г. 3.1.Валута на кредита: лева; 3.2. вид на дълга: револвиращ банков кредит; 3.3.срок на кредита 12 месеца; 3.4.начин на обезпечаване: залог върху вземания собствени приходи по чл.6, ал.1, т.1 от Закон за общинските бюджети; 3.5.начин на усвояване на финансовия ресурс: поетапно, на основание подписан протокол образец 19 за извършени строително монтажни работи и предс8тавяне на фактура от изпълнителя на съответния обект или първични документи; 3.6.максимален лихвен процент: плаващ лихвен процент, формиран от тримесечен СОФИБОР и надбавка, но не по-висок от 8 процента годишен; 3.7.такса за управление:не по-висока от 0,5 процента годишно; 3.8.такса ангажимент върху неусвоена част: не по-висока от 0,5 процента годишно; 4.Задължава Кмета на Община Велинград да предостави проекто договора за кредит за одобрение от ОбС. 5.Възлага на Кмета на Община Велинград да изпълни законоустановените процедури.

Настоящето решение е прието на заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 22.12.2011г., протокол №4, точка 2 от дневния ред, по вх.№772/22.12.2011г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Велинград. Контролът по изпълнение на решението се възлага на Постоянната комисия по икономика, финанси, бюджет и дружества.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /Д.Кехайова/

Приложение 1

Разбивка на капиталовите краткосрочни задължения на Община Велинград по пера от баланса към 31.12.2011г. – „Други краткосрочни задължения”.

По предложение за погасяване на дългосрочен заем:

№ Фирма Сума 26 „Сталими” ООД 1795,20 28 „Евроводкомерс къмпани” ООД 244 878,6 31 „Кос алфа” ООД 9 982,71 37 „Нов дом проект” 1 500,00 43 АБС Асфалт бетон ООД 103 765,40 46 „Пътстрой” ООД 322 131, 16 112 Палозови ЕООД 113 999,03 Пътища АД 9 014,40 Водоканалпроект 2 000,00 Вели Билд ЕООД 26 400,00 129 Всичко: 835 466,50

Приложение 2 Разбивка на капиталовите краткосрочни задължения на Община Велинград по пера от баланса към 31.12.2011г. – „Други краткосрочни задължения”.

По предложение за погасяване на краткосрочен заем:

№ Фирма Сума 3 ЕТ „Айредин Ирин Еюпов” 19 408,79 4 „Протер инжинеринг” ООД 18 263,08 22 ЕТ „Рис” Рада Георгиева 21 265,00 27 „Айрмед” 2008 ЕООД 259 555,45 32 ЕТ „Дик-Д.Катранджиев” 2 219,90 33 „Газстроймонтаж” 30 671, 32 39 Еко Хидро 90 ООД 49 676,36 48 „Металика строй” ЕООД 81 820, 45 65 Фейзал ЕООД 42 557,16 116 Булланд трейд ООД 5 956,50 121 Елкоб ЕООД 23 448,00 127 БИ ЕЙЧ БИ 2009 ЕООД 3 000,00 Бъдете с Нас, и НИЙ сме като Вас 116 000 Светът е сцена, а всички ние сме актьори 113 000 Всичко: 786 842,01

Все още няма коментари.

Leave a Reply