ОБЯВЛЕНИЕ

На основание чл. 128, ал. 2 от ЗУТ и във връзка със заповед № 1591/04.12.2013 г. на Кмета на община Велинград се разрешава:

Изработване на проект за частично изменение на влязъл в сила подробен устройствен план – план за регулация, засягащ границите на УПИ № ІV-„За кооперативен пазар” в кв. 104 по плана на гр. Велинград, като за сметка на част от същия, се образува нова улица  с ос.т. 206Г-207А, заключена между УПИ № ІV-„За кооперативен пазар” в кв. 104 по плана на гр. Велинград от изток и между УПИ № ХХІХ-6958 и № ХХVІІ-3004 в кв. 104 от запад.

Измененията са показани с кафяв цвят в скицата-идейно предложение.

Заповедта се намира в отдел „КРЗП” на община Велинград, ет. 1, стая № 2.

ДК

09.12.2013 г.

Коментарите са изключени!