РЕШЕНИЕ №29

ОТНОСНО: Определяне таксата за битови отпадъци на Община Велинград за 2012г. На основание чл.21, ал.1, т.7 от ЗМСМА, след проведеното поименно гласуване с

Брой гласове “за” Брой гласове “против” Брой гласове «въздържали се» Брой присъствали Общ брой общински съветници 29 0 0 29 29 Общински съвет – Велинград

Р Е Ш И:

Определя таксата за битови отпадъци на Община Велинград за 2012г.

На база данъчна /отчетна/ стойност но имота, както следва: Типология на имота За събиране на битовите отпадъци и третирането им до депата за битови отпадъци, осигуряване на съдове за битови отпадъци-чл,66,ал.1,т.1 и 2 от ЗМДТ /промили/ За проучване, проектиране, изграждане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации или съоръжения за обезвреждане на битови отпадъци-чл,66,ал.1,т.3 от ЗМДТ /промили/ Почистване на уличните платна, площадките, алеите,парковите и другите територии от населените места, предназначени за обществено ползване чл66,ал1,т1 от ЗМДТ /промили/

Общ промил чл,66, ал.1 от ЗМДТ 1 2 3 4 5 За жилищни, нежилищни и вилни имоти, на граждани и на жилищни имоти на лица регистрирани по ТЗ, където има организирано сметоизвозване,находящи се във : - гр.Велинград,Юндола, Г.Биркова,Чолакова,Биркова,Враненци, Рохлева,Абланица,Долна Дъбева, Цветино, Бутрева, - Сърница - Побит камък - Драгиново - Кръстава - Пашови - Грашево - Света Петка - Медени поляни - Горна Дъбева

1,05

2,09 7 1,37 1,08 2,7 1,44 1,2 7 2,7

0,15

0

0,23 0,12 0,3 0,16 0,4

0,3

0,1

0,21

0 0 0 0 0 0 0

1,3

2,3 7 1,6 1,2 3 1,6 1,6 7 3 За нежилищни имоти, на лица регистрирани по ТЗ, където има организирано сметоизвозване.

3,96

0,72

3,32

8 За незастроени имоти, попадащи в регулационните граници на населеното място.

0.0

0.1

0.5

0.6 За имоти, намиращи се извън районите, в които общината е организирала събиране и извозване на битови отпадъци .

0.0

0.1

0.5

0.6

Прави следните корекции в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Велинград:

1. В чл.14 се създават ал.1 и ал.2: .,,/1/. Таксата се заплаща за услугите по събирането, извозването и обезвреждането в депа или други съоръжения на битовите отпадъци, както и за поддържането на чистотата на териториите за обществено ползването населените места. Размерът на таксата се определя за жилищните имоти на база данъчната оценка съгласно приложение № 2, за не жилищните имоти данъчната оценка е по-високата между отчетната стойност и данъчната оценка съгласно приложение № 2, по реда на чл.66 от ЗМДТ за всяка услуга поотделно – сметосъбиране и сметоизвозване, обезвреждане на битовите отпадъци в депа или други съоръжения, чистота на териториите за обществено ползване. .,,/2/.- т.1. Размерът на таксата се определя в левове според количеството на битовите отпадъци. - т.2. За определяне на размера на ТБО според количеството на битовите отпадъци се подава декларация по образец до края на предходната година. - т.3. Когато не може да се установи количеството на битовите отпадъци размерът на таксата се определя в левове на ползвател или пропорционално върху основа определена от общинският съвет. - т.4. При определяне размера на таксата в зависимост количеството на битовите отпадъци се включват разходите по чл.66, ал.1, т.1, 2 и 3 ат ЗМДТ. - т.5. Таксата за поддържане чистотата на териториите за обществено ползване на населените места се определя в левове на ползвател или пропорционално върху основа определена от общинския съвет. Настоящето решение е прието на заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 22.12.2011г., протокол №4, точка 3 от дневния ред, по вх.№728/12.12.2011г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Велинград. Контролът по изпълнение на решението се възлага на Постоянната комисия по икономика, финанси, бюджет и дружества.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /Д.Кехайова/

Все още няма коментари.

Leave a Reply