РЕШЕНИЕ №30

ОТНОСНО: Отчет по изпълнение решенията на ОбС за периода м.април 2011г.-м.октомври 2011г.

На основание чл.21, ал.1, т.24 от ЗМСМА, след проведеното гласуване с

Брой гласове “за” Брой гласове “против” Брой гласове «въздържали се» Брой присъствали Общ брой общински съветници 29 0 0 29 29

Общински съвет – Велинград

Р Е Ш И:

Приема отчет по изпълнение решенията на Общински съвет – Велинград за периода м.април 2011г. – м.октомври 2011г.

Настоящето решение е прието на заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 22.12.2011г., протокол №4, точка 4 от дневния ред, по вх.№719/12.12.2011г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет –Велинград. Контролът по изпълнение на решението се възлага на Постоянната комисия по общинска собственост, местно самоуправление, нормативна уредба и регионална политика и евроинтеграция.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /Д.Кехайова/

Все още няма коментари.

Leave a Reply