РЕШЕНИЕ №31

ОТНОСНО: Предоставяне на недвижими имоти – публична общинска собственост за стопанисване и управление от ОП „Спортни имоти и пазари”.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.12, ал.1, във връзка с чл.51, ал.2, изр.2 и чл.53, т.2 от ЗОС, чл.14а, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, разпореждане и управление на общинско имущество на Община Велинград, влязло в сила Определение на ВАС №11454/15.09.2011г. и Определение №11379/13.09.2011г., протоколи за принудително изземване на недвижими имоти – публична общинска собственост, след проведеното поименно гласуване с

Брой гласове “за” Брой гласове “против” Брой гласове «въздържали се» Брой присъствали Общ брой общински съветници 29 0 0 29 29 Общински съвет – Велинград

Р Е Ш И: І.Предоставя за стопанисване и управление на ОП „Спортни имоти и пазари” следните свои недвижими имоти – публична общинска собственост: 1.Масивни сгради с обща застроена площ от 1010кв.м. и прилежащ терен, представляващ УПИ І и УПИ ІІ- с отреждане „Баня и обществени услуги” в кв.3973 и кв.3972 по плана на гр.Велинград., с обща площ 3 230кв.м., Мъжка баня, Пералня и Женска баня в кв.Чепино. Балансовата стойност на сградите е 59 095лв. /петдесет и девет хиляди и деветдесет и пет лева/. 2.Масивна сграда с обща застроена площ от 600кв.м. и дворно място, представляващо УПИ ІІ, имот, пл.№2534, с площ от 1 660кв.м. в кв.344 по плана на гр.Велинград. Балансовата стойност на сградата е 147 659лв. /сто четиридесет и седем хиляди шестстотин петдесет и девет лева/. ІІ.Освобождава ОП „Спортни имоти и пазари” от заплащане на такса за ползване на студена вода във връзка с експлоатацията на предоставените имоти по т.І. до 31.12.2012г. ІІІ.Одобрява сумата от 2927,45лв. /две хиляди деветстотин двадесет и седем лева и 0,45ст./ без ДДС, съгласно приложената количествено-стойностна сметка, за разходи по въвеждане в експлоатация на обектите по т.І. ІV.Упълномощава Директора на ОП „Спортни имоти и пазари” да събере старите задължения във връзка с експлоатацията на предоставените по т.І имоти, в т.ч. да води съдебни дела срещу длъжниците. Настоящето решение е прието на заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 22.12.2011г., протокол №4, точка 5 от дневния ред, по вх.№715/09.12.2011г. е подпечатано с официалния печат на Общински съвет –Велинград. Контролът по изпълнение на решението се възлага на Постоянната комисия по общинска собственост, местно самоуправление, нормативна уредба и регионална политика и евроинтеграция. ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /Д.Кехайова/

Все още няма коментари.

Leave a Reply