РЕШЕНИЕ №32

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 22.12.2011г. с протокол №4.

ОТНОСНО: Изменение и допълнение на Правилника за дейността на ОП „Спортни имоти и пазари” и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги.

На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, чл.54, ал.1 и ал.2 от ЗОС, чл.9 от ЗМДТ след проведеното гласуване с

Брой гласове “за” Брой гласове “против” Брой гласове «въздържали се» Брой присъствали Общ брой общински съветници 29 0 0 29 29 Общински съвет – Велинград

Р Е Ш И: 1. Изменя н допълва Правилник за дейността на Общинско предприятие “Спортни имоти и пазари”, както следва: §1. В чл.2, раздел втори, Предмет на дейност, допълва точка 12 с текст, както следва: “12. Извършване на хигиенно – битови услуги, необходими и искани .от населението на общината.”. В т.1 след думата “пазари” допълва “и други, предоставени от Общински съвет Велинград имоти. §2. В чл.12 израза “решение на Общински съвет-Велинград” се заменя с “провеждане на събеседване с кандидатите” §3. Чл.20, тире второ придобива редакция, както следва: “- безвъзмездни договори по ЗЗД с обслужващо звено “Общински детски комплекс” и училища на територията на община Велинград за извънучебни мероприятия с деца до 18 години. §4. Чл.21 придобива редакция, както следва: “чл.21 (1) Структурата и численият състав на предприятието се приема от общински съвет, а длъжностното разписание се подписва от кмета на общината” (2). Почивките дни на предприятието – в рамките на законоустановените норми по Кодекс на труда/ се определят с Правилника за вътрешния трудов ред. (3). Структура: директор — 1бр.; заместник – директор, предприятие – 1бр.; юрисконсулт- 1 бр. отдел “Счетоводен” главен счетоводител – 1 бр.; икономист- 1 бр.; касиер, счетоводство – 1 бр.; домакин -1 бр.; отдел “Пазари” началник на отдел “Пазари” – 1 бр.: касиер, домакин – 4 бр. Хигиенисти – 5 бр.; отдел “Спортни имоти и бани” началник отдел “Спортни имоти и бани” — 1 бр.; техник, системи – 2 бр. Хигиенисти – 9 бр.; озеленител -1 бр.; касиери — 4 бр. спасител, плаж /за закрит плувен басейн/ -1 бр. Отдел „Платено паркиране” началник отдел “Платено паркиране” – 1 бр.; контрол, автомобилен транспорт – 3 бр.; охранител — 20бр.; отдел “Наказателен паркинг” ръководител -1 бр. охранител-4бр.; 16 броя сезонни общо 64 щата и 16 сезонни 2. Допълва Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на заслуги,както следва: чл.20 (2) Цени за хигиенно – битови услуги, предоставяни от ОП “СИП” 1. бани – общ басейн, както следва: 1.1. 1,5 лв.; 1.2. преференциални цени 1.2.1.за Мъжка баня и Женска баня в кв. Чепино, находящи се в УПИ I и II с отреждане “Баня и обществени услуги” 1, 00 лв. за днн от понеделник до петък включително за категории лица,както следва: - мъже над 63 години; - жени над 60 години; - инвалиди; - деца от 3 до 10 години включително; - деца под 3 години – безплатно 1.2.2. за Кална баня, находяща се з УПИ П -2534 – 1,00 лв. за дни понеделник, сряда,четвъртък и петьк; безплатно във вторник /07.00ч. до 13.30 ч. мъже и 14.30 ч. до 20ч. жени/ за категории лица, както следва: - мъже над 63 години: - жени: над 60 години; - инвалиди - деца от 3 до 10 години -деца под 3 години – безплатно 2. вани 2.1. единични – 3,00лв.; 2.2. двойна-5 лв.; 3. семеен басейн за двама – 8лв. 4. съхранение на ценности – 0,5лв.: 5. такса за тоалетна на пазар – 0,20лв.

Настоящето решение е прието на заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 22.12.2011г., протокол №4, точка 6 от дневния ред, по вх.№729/12.12.2011г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Велинград. Контролът по изпълнение на решението се възлага на Постоянната комисия по общинска собственост, местно самоуправление, нормативна уредба и регионална политика и евроинтеграция.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /Д.Кехайова/

Все още няма коментари.

Leave a Reply