РЕШЕНИЕ №33

ОТНОСНО: Определяне основни месечни трудови възнаграждения на Кмет на Община, кметове на кметства и кметски наместници, в сила от 07.11.11г

На основание чл.139, ал.1 от Конституцията на Република България, чл.19, ал.3, т.2 от Закон за администрацията, §3 от ЗР на ЗАТУРБ, чл.21, ал.1, т.5 и т.23 от ЗМСМА, ПМС №67/2010г. за заплатите в бюджетните организации и дейности и след проведеното поименно гласуване с

Брой гласове “за” Брой гласове “против” Брой гласове «въздържали се» Брой присъствали Общ брой общински съветници 28 0 1 29 29 Общински съвет – Велинград

Р Е Ш И: Определя основни месечни трудови възнаграждения на Кмет на Община, Кметове на кметства и Кметски наместници в сила от 07.11.2011г., както следва: -Кмет на Община Велинград -1 460лв. -Кмет на кметство Грашево – 680лв. -Кмет на кметство Драгиново – 850лв. -Кмет на кметство Кръстава – 680лв. -Кмет на кметство Медени поляни – 680лв. -Кмет на кметство Пашови – 680лв. -Кмет на кметство Побит камък – 680лв. -Кмет на кметство Света Петка – 680лв. -Кмет на кметство Сърница – 810лв. -Кмет на кметство Абланица – 570лв. -Кмет на кметство Бирково – 570лв. -Кмет на кметство Рохлева – 570лв. -Кметски наместник с.Бутрева – 450лв. -Кметски наместник с.Враненци – 450лв. -Кметски наместник с.Г.Дъбева – 450лв. -Кметски наместник с.Цветино – 450лв. -Кметски наместник с.Чолаково – 450лв. -Кметски наместник с.Юндола – 450лв. -Кметски наместник с.Бозево – 450лв.

Настоящето решене е прието на заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 22.12.2011г., Протокол №4, точка 7 от дневния ред, по вх.№724/12.12.2011г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Велинград. Контролът по изпълнение на решението се възлага на Постоянната комисия по икономика, финанси, бюджет и дружества. ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /Д.Кехайова/

Все още няма коментари.

Leave a Reply