Сесия 2013-12-18

ДНЕВЕН РЕД:

 1. Питания и въпроси.
 2. Програма за работа на ОбС-Велинград за 2014.  РЕШЕНИЕ №406
 3. Приемане на план-сметка за такса битови отпадъци чл.8. и чл.66, ал.1  от ЗМДТ; Анализ на необходимите разходи за дейност чистота на Община Велинград . РЕШЕНИЕ №407
 4. Приемане на изменения в Наредба за Определянето и администрирането на местните такси и цени на улуги по чл. 9 от ЗМДТ. РЕШЕНИЕ №408 
 5. Промяна в Наредбата по чл.1, ал.2 от ЗМДТ, относно изменение на ЗМДТ. РЕШЕНИЕ №409
 6. Отчет за 3-то тримесечие на 2013г. на Управителя на МБАЛ-Велинград. РЕШЕНИЕ №410
 7. Финансов отчет за дейността на МБАЛ-Велинград към 30.09.2013г. РЕШЕНИЕ №411
 8. Дейности по Проект ‘Подобряване на туристическата информационна инфраструктура и оборудване за атракции на открито’- кандидатстване по Мярка 313 ‘Насърчаване на туристическите дейности’. РЕШЕНИЕ №412
 9. Предоставяне за управление на Автомобил Линейка Мерцедес Спринтер 412Д на км. Сърница. РЕШЕНИЕ №413
 10. Изменение на Решение №281/26.092013 относно запис на Заповед от Община Велинград в полза на ДФ ‘Земеделие.  РЕШЕНИЕ №414
 11. Програма за управление и разпореждане с общинско имущество за 2014г. РЕШЕНИЕ №415
 12. Отдаване под наем, чрез публично оповестен конкурс на Общински имот петно №3  /20 кв.м./  в кв.142, УПИ IV- . За озеленяване’. РЕШЕНИЕ №416
 13. Одобряване на експертна оценка за право на пристрояване към съществуваща сграда в УПИ IV-14-общ., кв. 4, по плана на с.Света Петка. РЕШЕНИЕ №417
 14. Удължаване срока на ОПС в УПИ II-6270 , кв.207 по плана на Велинград, по молба на Николай Пашов. РЕШЕНИЕ №418
 15. Отдаване под наем без търг и конкурс на ст. № 8,  2-ри етаж в стара сграда на Общината на Сдружение ‘Родопско настоятелство за родолюбие’. РЕШЕНИЕ №419
 16. Одобряване на ПУП за УПИ XIX-7178- ‘ За хотел, плувен басейн, ресторант,  и атракционни заведения’ в кв. 229  Велинград, на ‘Терма- Вел’ ООД. РЕШЕНИЕ №420
 17. Разрешение за изработване на ПУП-ЧИ на влязъл в сила ПУП, засягащ уличната регулация, попадаща в кв. №551, №552, №553 по плана на Велинград. РЕШЕНИЕ №421
 18. Замяна на общински имот-ливада с пл. №148006 в м. Марина ливада, с имот-ливада в м. Казаков въбел, собственост на Ботьо Наков. РЕШЕНИЕ №422
 19. Отстраняване на фактическа грешка в Решение 394/28.11.2013, относно електрозахранване и водоснабдяване в м. Дренков дол, имот ПИ №293049, с.Драгиново. РЕШЕНИЕ №423
 20. Даване на съгласие по издадена заповед на Кмет на Община за определяне на свободната и на застроената площ на имот №520001 в м. ‘При водата’, в землището на с. Света Петка. РЕШЕНИЕ №424
 21. Съобщаване на Решение №1/21.11.2013 на Комисията по чл.210 от ЗУТ , относно имоти. Попадащи в улица с ос.т.8-18, с.Всемирци, кв. Далова. РЕШЕНИЕ №425
 22. Даване съгласие за ЧИ на влязъл в сила ПУП, засягащ УПИ №III-172 в кв.5 по плана на кв.Далова, с.Всемирци.  РЕШЕНИЕ №426
 23. Изменение на ПУП, в частта застрояване , касаещ УПИ VI 66, 389, 391,390  ‘за ресторант, търговия и услуги’ и нов УПИ XIII-390 в кв.10 по плана на с.Света  Петка. РЕШЕНИЕ №427
 24. Отпускане на персонална пенсия на Зелиха Юсеин от с. Света Петка.  РЕШЕНИЕ №428
 25. Отпускане на персонална пенсия на Джемал Юсеин от с. Света Петка.  РЕШЕНИЕ №429
 26. Наредба за изменение и допълнение на Наредба за реда за учредяване на търговски дружества и упражняване на правата на собственост на общината в търговските дружества.  РЕШЕНИЕ №430
 27. По програмата за работа на ОбС:  28.1  Отчет за дейността на ОбА. РЕШЕНИЕ №431
 28. Изменения в Програмата за капиталови разходи. РЕШЕНИЕ №432
 29. Даване съгласие за ЧИ на влязъл в сила ПУП, засягащ УПИ XII 7079 в кв.414А по плана на Велинград.
 30. Даване съгласие за кандидатстване по проект ‘Традиции, местни обичаи вчера, днес и утре’ по Мярка 323 ‘Опазване и подобряване на селското стопанство’. РЕШЕНИЕ №433
   
Коментарите са изключени!