РЕШЕНИЕ №34

ОТНОСНО: Даване съгласие за изразходване на средства за работещите в сферата на предучилищното образование. На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, чл.49 от Колективен трудов договор за системата на народната просвета от 29.06.2010г. и чл.31 от Колективен трудов договор на ниво Община от 24.08.2011г., след проведеното поименно гласуване с

Брой гласове “за” Брой гласове “против” Брой гласове «въздържали се» Брой присъствали Общ брой общински съветници 29 0 0 29 29 Общински съвет – Велинград

Р Е Ш И: 1.Разрешава изразходване на средства в размер на една минимална работна заплата – 270лв. на работещите в сферата на предучилищното образование. Средствата са осигурени в бюджета за 2011г. в държавни дейности. 2.Задължава Кмета на Община Велинград да изпълни законоустановените процедури по изпълнение на т.1.

Настоящето решение е прието на заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 22.12.2011г., Протокол №4, точка 8 от дневния ред, по вх.№727/12.12.2011г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Велинград. Контролът по изпълнение на решението се възлага на Постоянната комисия по икономика, финанси, бюджет и дружества.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /Д.Кехайова/

Все още няма коментари.

Leave a Reply