РЕШЕНИЕ №35

ОТНОСНО: Одобряване подписването на споразумение за сътрудничество между Община Велинград и Фондация „Социални практики в общността”.

На основание чл.21, ал.1, т.15, чл.59, ал.1 и чл.61, ал.1 от ЗМСМА, след проведеното поименно гласуване с

Брой гласове “за” Брой гласове “против” Брой гласове «въздържали се» Брой присъствали Общ брой общински съветници 26 0 0 26 29 Общински съвет – Велинград

Р Е Ш И: 1.Одобрява подписването на споразумение за сътрудничество между Община Велинград и Фондация „Социални практики в общността”, за предоставяне изпълнението на основните дейности по проект „И аз имам семейство” на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”. 2.Задължава Кмета на Община Велинград да изпълни законоустановените процедури по изпълнението на т.1.

Настоящето решение е прието на заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 22.12.2011г., Протокол №4, точка 9 от дневния ред, по вх.№726/12.12.2011г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Велинград. Контролът по изпълнение на решението се възлага на Постоянната комисия по образование, култура, здравеопазване, вероизповедания, социална политика.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /Д.Кехайова/

Все още няма коментари.

Leave a Reply