РЕШЕНИЕ №36

ОТНОСНО: Приемане Правилник за устройството и дейността на Исторически музей – Велинград.

На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА, чл.17, ал.2, т.4 от Закона за културното наследство и след проведеното гласуване с

Брой гласове “за” Брой гласове “против” Брой гласове «въздържали се» Брой присъствали Общ брой общински съветници 28 0 0 28 29

Общински съвет – Велинград

Р Е Ш И: Приема Правилник за устройство и дейността на Исторически музей – Велинград.

Приложение: Правилник за устройство и дейността на Исторически музей – Велинград.

Настоящето решение е прието на заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 22.12.2011г., Протокол №4, точка 10 от дневния ред, по вх.№725/12.12.2011г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Велинград. Контролът по изпълнение на решението се възлага на Постоянната комисия по образование, култура, здравеопазване, вероизповедания, социална политика.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /Д.Кехайова/

Глава втора. УСТРОЙСТВО И ДЕЙНОСТИ НА МУЗЕЯ Раздел І. ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ НА МУЗЕЯ Чл.7 (1) Основните дейност на музея са опазването и представянето на движими културни ценности. (2) За осъществяване на своите основни дейности музеят осъществява следните функции и задачи: 1. издирва движимите културни ценности, чрез получаване и документиране на информация от различни източници, включително и теренни проучвания; 2. изучава, събира, придобива, съхранява и документира културни ценности ; 3. извършва идентификация на културни ценности при придобиване на вещ, която може да се определи като културна ценност, съгласно чл.97, ал.1 от Закона за културното наследство; 4. извършва научноизследователска дейност, подчинена на основната му дейност, организира и провежда научни прояви( конференции, работни срещи и дискусии); 5. получава методическа помощ от държавни и регионални музеи; 6. издава научни, научнопопулярни и рекламни материали; 7. публикува резултатите от идентификацията на културни ценности – собственост на физически или юридически лица, след получаване на писмено съгласие на собствениците им; 8. участва в теренни проучвания на територията на страната, при осигурено финансиране; 9. извършват сделки с културни ценности при условията и по реда на Закона за културното наследство само от обменния си фонд след разрешение на кмета на общината, а за възмездни прехвърлителни сделки с културни ценности национално богатство – след писмено уведомяване на министъра на културата; 10. участва в търгове с движими културни ценности след получено разрешение на министъра на културата и след като представи списък на културните ценности, които ще се предлагат; 11. организира постоянни и временни експозиции, като дава ясна информация за представените движими културни ценности чрез означаването им, издава пътеводители и каталози за експозициите и други информационни материали; 12. организира или участва във временни експозиции – изложби в чужбина на движими културни ценности, или изнася такива в чужбина с цел консервация и реставрация при условията на глава шеста, раздел VI от Закона за културното наследство; 13. самостоятелно предоставя движими културни ценности, съхранявани в неговите фондове за участие във временни експозиции в страната и в чужбина, както и по нареждане на министъра на културата; 14. осъществява дейности във връзка с изработване на копията, реплики и предмети с търговско предназначение при условията и по реда на Закона за културното наследство; 15. извършва дейности по консервация и реставрация на културни ценности, възложени на лица или под непосредственото ръководство на лица, вписани в регистъра по чл. 165 Закона за културното наследство; 16. подготвя и провежда образователни програми в музея и други дейности с образователна и възпитателна цел; 17. предприема действия за законосъобразното съхраняване на движимите културни ценности във фондовете си, както и за опазването им; 18. осъществява дейности по дигитализация на основния и обменния фонд на музея; 19. предоставя информация на Министерство на културата във връзка с регистрите, които министерството води по Закона за културното наследство; 20. взаимодейства с органите на Министерство на вътрешните работи и прокуратурата при наличие на данни за незаконно придобиване на вещите – обект на идентификация или в други случаи. (3) Музеят може да извършва и други дейности, свързани с основната му дейност. Чл. 8 (1) Музеят формира основен, обменен, научно-спомагателен фонд и научен архив, които включват : 1.за основния фонд – придобитите от музея и предоставените му за безвъзмездно ползване движими културни ценности с изключително голямо научно и културно значение – национално богатство, както и тези, които съответстват на неговия тематичен обхват; 2. за обменния фонд – движими културни ценности, които не съответстват на тематичния му обхват, както и многократно повтарящите се културни ценности от основния му фонд; 3. за научно-спомагателния фонд – предмети и други материали от значение за изследователската, експозиционната и образователната дейност на музея. 4. за научният архив: а) документите по издирването, идентифицирането, изследването, съхраняването, консервацията, реставрацията, движението и представянето на движимите културни ценности; б) отчетните документи за движимите културни ценности, съхранявани от тях постоянно или временно: документи за произход, за постъпване или придобиване от музея, оценителни протоколи, инвентарни книги и други; в) документите за извършените от тях теренни археологически проучвания; г) научната и справочна документация: научни паспорти и картотеки. (2) Научният архив се съхранява безсрочно в музея Чл. 9(1) Движими културни ценности, инвентирани във фонда на музея, подлежат на инвентаризация по реда на Наредба № Н-6/11.12.2009 г. за формиране и управление на музейните фондове. Движимите културни ценности се отчитат извънсчетоводно, без стойност. (2) Отписване на движими културни ценности от музейните фондове се извършва съгласно чл.32 от Наредба № Н-6 от 11.12.2009 г. за формиране и управление на музейните фондове.

Раздел ІІ. УСТРОЙСТВО И УПРАВЛЕНИЕ НА МУЗЕЯ Чл. 10(1) Структурата на музея се определя в зависимост от тематичния му обхват и формираните фондове и включва специализирани отдели и администрация. (2) Специализирани отдели са: 1. „фондове”; 2. „научно-изследователски и експозиционен” с направления: - археология; - етнография; - история на България ХV –ХІХ век; - нова история; - най-нова история; - художествен. (3) Администрация: 1. „административно-стопански”; 2. „връзки с обществеността”. Чл.11 (1) Музеят се ръководи от директор. (2) Правоотношенията на директора на музея с кмета на община Велинград възникват въз основа на конкурс, съгласно Кодекса на труда. Условията на конкурса се съгласуват с Министерство на културата. (3) Конкурсът за длъжността „директор” се провежда след представяне на концепция за развитието на музея. Чл.12(1) Директорът организира, координира и контролира цялостната дейност на музея като: 1. представлява института пред всички държавни органи, физически и юридически лица в страната и в чужбина; 2. управлява средствата на музея; 3. осъществява връзка и координация на културния институт с други държавни органи и културни институти; 4. със заповед определя материалноотговорните лица и размера на тяхната отговорност за опазване, съхранение и отчитане на фондовете на музея; 5. сключва, изменя и прекратява трудовите договори на служителите и обслужващия персонал, определя размера на индивидуалното трудово възнаграждение и другите материални стимули в съответствие с наличните средства и нормативни изисквания; 6. утвърждава правилник за вътрешния трудов ред и вътрешни правила за работната заплата, изготвя длъжностни характеристики на всички служители ; 7. осъществява други правомощия, регламентирани в Закона за културното наследство и други нормативни актове . (2) Директорът е разпоредител с бюджета на музея. Чл.13(1) Към музея функционират като съвещателни органи: 1. Дирекционен съвет – подпомага директора в неговите административно-организационни функции. В състава му се включват специалисти от музея. 2. Музеен съвет – консултативно-помощен орган, който обсъжда проблемите и перспективите за развитието на музея, финансовото му състояние, издателската и популяризаторската дейност. В състава му се включват изявени представители на културата, образованието и бизнеса. (2) Съставът и задачите им се определят със заповед на директора.

Раздел ІІІ. ФИНАНСИРАНЕ НА МУЗЕЯ Чл. 14 Музеят се финансира със средства от: 1. бюджета на община Велинград; 2. реализирани собствени приходи от извършване на услуги, спонсорство, дарения, завещания от български и чуждестранни физически и юридически лица и др. 3. защитени проекти по международни и национални програми.

Раздел ІV ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТАТА В МУЗЕЯ Чл.15 (1) Музеят осигурява дни и часове за посещение, съобразени със свободното време на различните видове и категории посетители и ги обявява пред входа на музея и на интернет страницата си. (2) Музеят осигурява подходящи условия за достъп до музейните експозиции на хора с увреждания. Чл.17(1) За индивидуално или групово посещение на музейна експозиция се заплащат входни билети. (2) Цените на входните билети са определени със заповед на директора, съгласувано с община Велинград. (3) Безплатен вход за посещение на експозиция е определен един път седмично, съгласно заповед на директора на музея. (4) Деца, учащи се и хора с увреждания заплащат намалени цени или се освобождават от заплащане на входен билет, съгласно заповедта по ал.2. Чл. 17 Работното време на служителите в музея се определя със заповед на директора. Чл. 18 (1) За образцово изпълнение на служебните си задължения служителите могат да бъдат награждавани от директора с парични или предметни награди. Стойността на паричната или предметната награда не може да надвишава размера на основната заплата на служителя. (2) Средствата по ал.1 са в рамките на утвърдените средства за заплати за съответната година.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА

Параграф единствен. Този правилник се приема на основание чл. 17, ал.2, т.4 от Закона за културното наследство от Общинския съвет, след съгласуване от министъра на културата и утвърждаване от кмета на община Велинград.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /Д.Кехайова/

Все още няма коментари.

Leave a Reply