РЕШЕНИЕ №37

ОТНОСНО: Корекция на Решение №225/28.07.2011г. относно учредяване право на водопренос за обект хотел „Клептуза”.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.112 от Закона за водите, чл.42, ал.2 от ЗОС и след проведеното поименно гласуване с

Брой гласове “за” Брой гласове “против” Брой гласове «въздържали се» Брой присъствали Общ брой общински съветници 29 0 0 29 29

Общински съвет – Велинград

Р Е Ш И: Изменя и допълва Решение №225/28.07.2011г. както следва: 1.В мотивите на Решението след „Лагуна” ЕООД-Бургас” добавя „и „Интер травел” ООД – Бургас”. 2.В края на първото изречение в т.1 след думата „Николай Иванов Атанасов” добавя „и „Интер травел” ООД – Бургас с ЕИК 812091332 с управител Мария Паскалева Константинова”. 3.В края на първото изречение в т.2 след думата „Николай Иванов Атанасов” добавя „и „Интер травел” ООД – Бургас с ЕИК 812091332 с управител Мария Паскалева Константинова”. 4.Изпълнението на настоящето решение Общинския съвет възлага на Кмета на Община Велинград.

Настоящето решение е прието на заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 22.12.2011г., Протокол №4, точка 11 от дневния ред, по вх.№638/14.11.2011г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Велинград. Контролът по изпълнение на решението се възлага на Постоянната комисия по градоустройство, строителство и архитектура, инфраструктура и водоснабдяване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /Д.Кехайова/

Все още няма коментари.

Leave a Reply