РЕШЕНИЕ №38

ОТНОСНО: Актуализиране на Решение №15/29.01.2010г. относно избор на нова комисия за провеждане на конкурс в кв.99 по плана на с.Драгиново.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 от ЗОС, чл.42, ал.1, чл.41, ал.2 във връзка с чл.22, ал.3 от ЗОС от наредбата за реда за придобиване, разпореждане и управление на общинското имущество на Община Велинград по чл.8, ал.2 от ЗОС и след проведеното поименно гласуване с

Брой гласове “за” Брой гласове “против” Брой гласове «въздържали се» Брой присъствали Общ брой общински съветници 29 0 0 29 29

Общински съвет – Велинград

Р Е Ш И: 1.Изменя т.2 /втора/ от Решение №15/29.01.2010г. и избира нова комисия по избора за провеждане не публично оповестен конкурс на урегулиран поземлен имот за жилищно строителство на УПИ №ІХ /девет-римско/, кв.99 /деветдесет и девет/ с площ 315кв.м. /триста и петнадесет кв.м./ по плана на с.Драгиново, Община Велинград. 2.Избира комисия в състав: ? Костадин Шулев ? Али Мареков ? Тодор Ушев, ? Йордан Аршинков

Резерви: Исмаил Моллов и Тодор Шейнов

Настоящето решение е прието на заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 22.12.2011г., Протокол №4, точка 12 от дневния ред, по вх.№711/05.12.2011г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Велинград. Контролът по изпълнение на решението се възлага на Постоянната комисия по общинска собственост, местно самоуправление, нормативна уредба и регионална политика и евроинтеграция.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /Д.Кехайова/

Все още няма коментари.

Leave a Reply