РЕШЕНИЕ №39

ОТНОСНО: Изменение на Решение №228/29.06.2006г. относно ново маршрутно разписание на автобусна линия №1.

На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, чл.8, ал.1 и ал.4 от Наредба №2/15.03.2002г. на Министерство на транспорта и съобщенията и след проведеното гласуване с

Брой гласове “за” Брой гласове “против” Брой гласове «въздържали се» Брой присъствали Общ брой общински съветници 29 0 0 29 29 Общински съвет – Велинград

Р Е Ш И:

Изменя решение №228/29.06.2006г. в приложението му, като определя ново маршрутно разписание на автобусна линия №1. Приложение: Маршрутно разписание.

Настоящето решение е прието на заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 22.12.2011г., Протокол №4, точка 13 от дневния ред, по вх.№717/09.12.11г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Велинград. Контролът по изпълнение на решението се възлага на Постоянната комисия по транспорт, обществен ред и сигурност, безопасност на движението, молби и жалби на гражданите и кризисни ситуации.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /Д.Кехайова/

О Б Щ И Н А В Е Л И Н Г Р АД М А Р Ш Р У Т Н О Р А З П И С А Н И Е

на градска автобусна линия № 1- Чепино, Билла, Лидл Разстоя- Ние км Час, минути МАРШРУТ Час, минути Прист. Стои Тръгва Прист. Стои Тръгва 0 8.15 Чепино 9.15 3,5 8.29 1 8.30 Билла 8.54 1 8.55 7 8.40 5 Лидл 8.45

От Чепино : 8.15, 9.15, 10.15, 11.15, 12.15, 13.15, 14.15 15.15, 16.15, 17.15 ,18.15, 19.15 – Летен сезон . Зимен сезон последен курс 18.15 часа

Разстоя- Ние км Час, минути МАРШРУТ Час, минути Прист. Стои Тръгва Прист. Стои Тръгва 0 8.45 Каменица 9.45 3,5 8.59 1 9.00 Билла 9.24 1 9.25 7 9.10 5 Лидл 9.15

От Каменица: 8.45, 9.45, 10.45, 11,45, 12.45, 14.45, 15.45, 16.45, 17.45, 18.45 – Летен сезон. – Зимен сезон последен курс 17.45

Обща дължина 7 км.

Общо време Средна техническа За движение 20 мин. скорост 21 км./ч Общо време Средна съобщителна за пътуване 30 мин. скорост 14 км./ч

Забележка: Всички останали часове по маршрута на градски автобус №1 по направление Каменица, Лъжене ,Чепино и обратно се запазват.

Настоящото разписание се възлага от Община Велинград на……………………………………….. С договор №……../……….г. /фирма превозвач/ със срок на действие до …………..година.

Все още няма коментари.

Leave a Reply