РЕШЕНИЕ №40

ОТНОСНО: Одобряване оценка на УПИ в кв.02 на гр.Велинград.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.41, ал.2, във връзка с чл.22, ал.3 от ЗОС, в изпълнение на решение №196/29.06.2011г. на ОбС-Велинград и след проведеното поименно гласуване с

Брой гласове “за” Брой гласове “против” Брой гласове «въздържали се» Брой присъствали Общ брой общински съветници 29 0 0 29 29 Общински съвет – Велинград

Р Е Ш И: Одобрява оценката от „КОМПЛЕКСИНВЕСТ” ООД гр.Пазарджик, както следва: -168кв.м. /сто шестдесет и осем кв.м./ от УПИ №ХV /петнадесет-римско/ – 7227 /седем хиляди двеста двадесет и седем/, които се придават към новообразуваният УПИ №ХІV /четиринадесет – римско/-6910 /шест хиляди деветстотин и десет/, 7227 /седем хиляди двеста двадесет и седем/, кв.01 /две/ по плана на гр.Велинград да се заплати от Катерина Василева Узунова, Иван Димитров Узунов, Димитър Иванов Узунов и Весела Иванова Узунова на стойност 3360лв. /три хиляди триста и шестдесет лева/. -226кв.м. /двеста двадесет и шест/ от УПИ №ХV /петнадесет-римско/ – 7227 /седем хиляди двеста двадесет и седем/, които се придават към новообразуваният УПИ №ХV /петнадесет – римско/-6910 /шест хиляди деветстотин и десет/, 7227 / седем хиляди двеста двадесет и седем/, кв.02 /две/ по плана на гр.Велинград да се заплати от Катя Димитрова Менкина, Мария Димитрова Менкина и Йорданка Димитрова Маринова на стойност 4520лв. /четири хиляди петстотин и двадесет лева/, съгласно АЧОС №256/30.07.2007г.

Настоящото решение е прието на заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 22.12.2011г., Протокол №4, точка 14 от дневния ред, по вх.№663/23.11.2011г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Велинград. Контролът по изпълнение на решението се възлага на Постоянната комисия по икономика, финанси, бюджет и дружества.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /Д.Кехайова/

Все още няма коментари.

Leave a Reply