РЕШЕНИЕ №41

ОТНОСНО: Одобряване на оценка за ОПС в кв.75 на гр.Велинград.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.41, ал.2, във връзка с чл.22, ал.3 от ЗОС и след проведеното поименно гласуване с

Брой гласове “за” Брой гласове “против” Брой гласове «въздържали се» Брой присъствали Общ брой общински съветници 29 0 0 29 29 Общински съвет – Велинград

Р Е Ш И: Одобрява оценката от „КОМПЛЕКСИНВЕСТ” ООД гр.Пазарджик за закупуване земя от Борис Георгиев Чучков по Договор за ОПС от 08.08.1988г. и Заповед №618/1988г. – отстъпено право на строеж върху общински недвижим имот – 1/6 ид.ч. /една шеста ид.ч./ от УПИ №ХХХІХ /тридесет и девет-римско/ – 6627 /шест хиляди шестстотин двадесет и седем/ с площ 540кв.м. /петстотин и четиридесет кв.м./ по плана на гр.Велинград, в размер на 2176,20лв. /две хиляди сто седемдесет и шест лв. и 0,20ст./.

Настоящото решение е прието на заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 22.12.2011г., Протокол №4, точка 15 от дневния ред, по вх.№661/23.11.2011г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Велинград. Контролът по изпълнение на решението се възлага на Постоянната комисия по икономика, финанси, бюджет и дружества.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /Д.Кехайова/

Все още няма коментари.

Leave a Reply