РЕШЕНИЕ №42

ОТНОСНО: Одобряване на оценка за удължаване вещно право на строеж в кв.13 на с.Абланица.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.41, ал.2, във връзка с чл.22, ал.3 от ЗОС, в изпълнение на решение №222/28.07.2011г. на ОбС – Велинград и след проведеното поименно гласуване с

Брой гласове “за” Брой гласове “против” Брой гласове «въздържали се» Брой присъствали Общ брой общински съветници 29 0 0 29 29

Общински съвет – Велинград

Р Е Ш И:

Одобрява оценката от „КОМПЛЕКСИНВЕСТ” ООД гр.Пазарджик за удължаване вещно право на строеж върху УПИ №VІ /шест-римско/ – общ. в кв.13 /тринадесет/ с площ 640кв.м. /шестстотин и четиридесет кв.м./ по плана на с.Абланица, Община Велинград на основание Договор за ОПС от 12.06.1995г. с още 2 /две/ години на Муса Ахмед Толупов в размер на 200,00лв. /двеста лева/.

Настоящото решение е прието на заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 22.12.2011г., Протокол №4, точка 16 от дневния ред, по вх.№723/12.12.2011г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Велинград. Контролът по изпълнение на решението се възлага на Постоянната комисия по икономика, финанси, бюджет и дружества.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /Д.Кехайова/

Все още няма коментари.

Leave a Reply