РЕШЕНИЕ №43

ОТНОСНО: Одобряване на оценка на общински имот в кв.1432 на гр.Велинград.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.41, ал.2, във връзка с чл.22, ал.3 от ЗОС, в изпълнение на решение №56/25.02.2009г. на ОбС – Велинград и след проведеното поименно гласуване с

Брой гласове “за” Брой гласове “против” Брой гласове «въздържали се» Брой присъствали Общ брой общински съветници 29 0 0 29 29

Общински съвет – Велинград

Р Е Ш И:

Одобрява оценката от „КОМПЛЕКСИНВЕСТ” ООД гр.Пазарджик за общински имот пл.№7990 /седем хиляди деветстотин и деветдесет/ с площ 108кв.м. /сто и осем кв.м./ в УПИ №ХІІІ /тринадесет-римско/-3709 /три хиляди седемстотин и девет/ в кв.1432 /хиляда четиристотин тридесет и две/ по плана на гр.Велинград в размер на 4860,00лв. /четири хиляди осемстотин и шестдесет лева/, за заплащане от Мария Костадинова Стоименова.

Настоящото решение е прието на заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 22.12.2011г., Протокол №4, точка 17 от дневния ред, по вх.№701/01.12.2011г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Велинград. Контролът по изпълнение на решението се възлага на Постоянната комисия по икономика, финанси, бюджет и дружества.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /Д.Кехайова/

Все още няма коментари.

Leave a Reply