РЕШЕНИЕ №44

ОТНОСНО: Продажба чрез публично оповестен конкурс на УПИ в кв.15 по плана на с.Пашови.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 от ЗОС, чл.42, ал.1, чл.41, ал.2, във връзка с чл.22, ал.3 от ЗОС от наредбата за реда за придобиване, разпореждане и управление на общинското имущество на Община Велинград по чл.8, ал.2 от ЗОС и след проведеното поименно гласуване с

Брой гласове “за” Брой гласове “против” Брой гласове «въздържали се» Брой присъствали Общ брой общински съветници 26 0 3 29 29 Общински съвет – Велинград

Р Е Ш И: 1.Открива процедура за продажба чрез публично оповестен конкурс на един брой урегулиран поземлен имот за жилищно строителство – частна общинска собственост по плана на с.Пашови, Община Велинград: -УПИ №ІХ /девет-римско/, кв.15 /петнадесет/ с площ 476 кв.м. /четиристотин седемдесет и шест кв.м./, общинска собственост, съгласно АЧОС №618/13.09.2011г. по пазарна цена определена от лицензиран оценител. 2.Избира комисия в състав: ? Костадин Шулев ? Али Мареков ? Тодор Ушев, ? Йордан Аршинков

Резерви: Исмаил Моллов и Тодор Шейнов

3.Задължава Кмета на Община Велинград да проведе законосъобразна процедура по изпълнение на настоящето решение.

Настоящето решение е прието на заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 22.12.2011г., Протокол №4, точка 18 от дневния ред, по вх.№710/05.12.2011г.и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Велинград. Контролът по изпълнение на решението се възлага на Постоянната комисия по общинска собственост, местно самоуправление, нормативна уредба и регионална политика и евроинтеграция.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /Д.Кехайова/

Все още няма коментари.

Leave a Reply