РЕШЕНИЕ №46

ОТНОСНО: Обявяване на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на общински недвижим имот-петно №1-192 в кв.192 на гр.Велинград.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.14, ал.8 /нова-изм.ДВ,бр.15 от 18.02.11г./ от Закона за общинската собственост и след проведеното поименно гласуване с Брой гласове “за” Брой гласове “против” Брой гласове «въздържали се» Брой присъствали Общ брой общински съветници 26 1 2 29 29 Общински съвет – Велинград

Р Е Ш И: 1.Обявява публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от десет години на следния обект: общински недвижим имот /ПОС/: Петно №1-192, с площ от 50кв.м., находящо се в кв.192 по плана на гр.Велинград, за поставяне на преместваем обект за търговия. 2.Определя начална конкурса цена от 2лв./кв.м. без ДДС. 3.Определя следните конкурсни условия: за преместваем обект за търговия. 4.Определя за членове на комисията следните общински съветници: ? Костадин Шулев ? Али Мареков ? Тодор Ушев, ? Йордан Аршинков

Резерви: Исмаил Моллов и Тодор Шейнов

5.Упълномощава Кмета на Община Велинград да проведе законосъобразна процедура по изпълнение на настоящето решение.

Настоящото решение е прието на заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 22.12.2011г., протокол №4, точка 20 от дневния ред, по вх.№735/12.12.2011г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Велинград. Контролът по изпълнението на решението се възлага на Постоянната комисия по общинска собственост, местно самоуправление, нормативна уредба и регионална политика и евроинтеграция.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /Д.Кехайова/

Все още няма коментари.

Leave a Reply