ОТЧЕТ НА РЕШЕНИЯТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ВЕЛИНГРАД ЗА ПЕРИОДА 01.07.2013Г. – 30.09.2013Г.

РЕШЕНИЕ

ОТНОСНО

ИЗПЪЛНИТЕЛ

РЕЗУЛТАТ

229/25.07.2013г. Допълнение на Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост.   Г.Янев Изпълнено с приемане на решението.Издават се заповеди по допълнението.
230/25.07.2013г. Приема Отчет за работата на Общински съвет – Велинград за първо полугодие на 2013г.   ОбС Отчета приет съгласно решението.
231/25.07.2013г. Приема  промяна на бюджета на ДЦДМУ „Надежда” за 2013г. Ф.Ангелов Промяната направена съгласно текста на решението.
232/25.07.2013г. Одобрява съществуването на самостоятелни маломерни паралелки за учебната 2013/2014г., като се осигурява допълнително финансиране, до минималния брой ученици в паралелка с 20% от единния разходен стандарт на един ученик Н.Стефанова Издадена Заповед №1194/17.09.13г. за утвърждаване на маломерни паралелки.
233/25.07.2013г. 1.Приема „Декларация за достъп на младите хора до култура в Община Велинград”. 2.Задължава Кмета на Община Велинград да изпъни процедурите по т.1. Приложение: „Декларация за достъп на младите хора до култура в Община Велинград”. Възлага изпълнението на решението на  Кмета на Община Велинград.   Н.Стефанова Декларацията приета съгласно решението и се работи по нея.
234/25.07.2013г. Утвърждава структура на общински консултативен съвет – младеж – Велинград Н.Стефанова Структурата приета съгласно решението
235/25.07.2013г. 1.Преобразува една целодневна група в две полудневни групи  в ЦДГ „Еделвайс” – Велинград  от 01.09.2013г. 2.Задължава директора на ЦДГ „Еделвайс” към 01.09.2013г. да извърши законовите процедури по Кодекса на труда във връзка с назначаване, преназначаване и освобождаване на персонала, както и сформирането на групите в съответствие с нормативните документи. 3.Задължава Кмета на Община Велинград да изпълни процедурите по т.1.   Н.Стефанова Процедурата по решението е приключена
236/25.07.2013г. 1.Приема Отчет на Общинска програма за превенция на наркотичните зависимости 2012/2013г. 2.Приема Общинска програма за превенция на наркотичните зависимости 2013/2014г. 3.Задължава Кмета на Община Велинград да изпълни процедурите по т.1 и т.2.   Н.Стефанова Отчета и Програмата приети съгласно решението.
237/25.07.2013г. 1.Приема Програма за младежта на Община Велинград – 2013/2015г. 2.Приема Годишен план за младежта в Община Велинград 2013/2014г. 3.Задължава Кмета на Община Велинград да изпълни процедурите по т.1 и т.2.   Н.Стефанова Програмата и Годишния план приети съгласно решението и се работи по тях.
238/25.07.2013г. 1.Приема и одобрява Интегриран план за градско възстановяване и развитие /ИПГВР/ на гр.Велинград, включително: 1.1.Стратегия и цели на ИПГВР 1.2.Матрица-бюджет и програми за реализация на ИПГВР 1.3.Управление и реализация на ИПГВР Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Велинград.   Р.Русева Интегрирания план е одобрен.Проекта приключва.
239/25.07.2013г.                 1.Открива процедура за продажба чрез публично оповестен явен търг на един брой урегулиран поземлен имот по плана на с.Абланица, Община Велинград: -УПИ №ХІІ /дванадесет-римско/-общ. с площ 576 кв.м. /петстотин седемдесет и шест кв.м./, кв.13 /тринадесет/, общинска собственост, съгласно АЧОС №695/21.01.2013г. 2.Одобрява оценката на „КОМПЛЕКСИНВЕСТ” ООД гр.Пазарджик от м.юли 2013г. за продажба чрез публично оповестен явен търг на урегулиран поземлен имот УПИ №ХІІ /дванадесет – римско/ -общ. с площ 576кв.м. /петстотин седемдесет и шест кв.м./ кв.13 /тринадесет/ по плана на с.Абланица, Община Велинград с начална цена в  размер на 2020лв. /две хиляди и двадесет лева/ без ДДС. 3.Избира комисия в състав: ?  Т.Ушев ?  И.Тюфекчиев ?  Ал.Гагов ?  Т.Пачалов Резерви – Д.Кехайова и Д.Гечев Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Велинград.   М.Белухова Издадена Заповед №1146/02.09.13г. и №1133/02.09.13г. за провеждане на публично оповестен явен търг.Издадена Заповед №1289/09.10.13г. за определяне на купувач. Сключен дог.№616/15.10.13г.
240/25.07.2013г. 1.Разрешава откриване на процедура за отдаване под наем чрез публичен търг с тайно наддаване на общински обект, а именно: обект /магазин №7/ със застроена площ 24,5 /двадесет и четири цяло и пет/ кв.м., находящ се в УПИ ІV, кв.104 /идентичен с УПИ ІХ, кв.111/ съгласно удостоверение №24/18.01.2010г. с предназначение магазин за обувки, по плана на гр.Велинград, за срок от 5 /пет/ години – публична общинска собственост /АПОС №278 от 16.05.2002г./. 2.Определя начална тръжна месечна наемна цена за горепосочения обект в размер на 193,80лв. без ДДС, съгласно таблицата за базисните наемни цени и цени на ползване на общински имоти на територията на Община Велинград. 3.Определя за членове на комисията по провеждане на търга следните общински съветници: ?  Т.Ушев ?  И.Тюфекчиев ?  Ал.Гагов ?  Т.Пачалов Резерви – Д.Кехайова и Д.Гечев Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Велинград.   Й.Петрова Издадена Заповед №1089/23.08.13г., №1380/24.10.13г. за провеждане на публичен търг с тайно наддаване.
241/25.07.2013г. 1. Не разрешава одобряване на петно за поставяне на преместваем обект за търговия с площ от 20 /двадесет/ кв.м., находящо се в УПИ VІ – „За озеленяване”, кв.133 по плана на гр.Велинград, публична общинска собственост – АПОС №63/17.12.2008г., одобрено с протокол №4, решение №ХХХVІ/13.06.2013г. на ЕСУТ на Община Велинград. 2. Задължава Гл.архитект на Община Велинград да заличи петното за поставяне на преместваем обект за търговия с площ от 20кв.м. 3.Упълномощава Кмета на Община Велинград да изпълни процедурите по чл.57А от ЗУТ. Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Велинград Б.Чинков Решението изпълнено съгласно текста.
242/25.07.2013г. 1.Дава съгласие и упълномощава Кмета на Община Велинград да сключи Предварителен договор по чл.15, ал.3 и ал.5 от ЗУТ, между Община Велинград и Личо Каменов Чаушов – ЕГН-5908103603, с постоянен адрес: с.Драгиново, Община Велинград, ул.”Ив.Вазов” №4 и Мануш Цанков Чаушов – ЕГН-5902253463, с постоянен адрес: с.Драгиново, Община Велинград, ул. „Ив.Вазов” №4, с който да се измени регулацията между УПИ №ІІІ-410 и УПИ №VІІІ 1098-общ. „За търговия и услуги”, в кв.34 по плана на с.Драгиново, Община Велинград, така, че от двата имота да се образува един съсобствен УПИ ІІІ-410,1098 – „ЖС, търговия и услуги”, като се предвиди свободно застрояване, при спазване на всички нормативни отстояния, както е посочено в идейното предложение за частично изменение на плана за регулация и застрояване, изработено от инж.В.Бучков. 2.Увеличената, във връзка с изменение на регулацията площ на УПИ ІІІ-410,1098 – „ЖС, търговия и услуги” в размер на 68,00 /шестдесет и осем/ кв.м., следва да се заплати от Личо Каменов Чаушов и Мануш Цанков Чаушов след одобряване на оценка на лицензиран оценител от Общински съвет – Велинград, преди подписване на окончателен договор. Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Велинград Г.Христозов Изпълнено сключен окончателен договор по чл.36, ал.1, т.2 от ЗОС №701/18.12.2013 г.
243/25.07.2013г. 1.Дава съгласие за продажба на общински недвижим имот – УПИ №Х /десет-римско/- 346 /триста четиридесет и шест/ с площ 440кв.м./четиристотин и четиридесет/ в кв.19 /деветнадесет/ по плана на с.Драгиново, Община Велинград, частна общинска собственост съгласно АЧОС №720/17.06.2013г. 2.Одобрява оценката от „КОМПЛЕКСИНВЕСТ” ООД гр.Пазарджик за заплащане от Алиш Муса Хаджиасанов с.Драгиново, Община Велинград, ул.”Брезите” №33 на стойност от 2898лв. /две хиляди осемстотин деветдесет и осем лева/ с ДДС. Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Велинград.   М.Белухова Издадена Заповед №1074/22.08.13г. за определяне на купувач. Сключен дог.№543/26.08.2013г.
244/25.07.2013г. 1.Дава съгласие за учредяване на възмездно, срочно право на водопрокарване – сервитут на съществуващ водопровод за минерална вода – собственост на „Елбрус Холидейс” ЕООД гр.Велинград с ЕИК -131059318 с начало от КЕИ-9 на находище за минерална вода №17 „Велинград – Лъджене” от Приложение №2 от Закона за водите през общинска алея, УПИ №ІІІ – „Парк” в кв.184А и УПИ №Х – „За озеленяване” в кв.420А до УПИ №ІІІ – „за Ш.П.Р.С.”Елбрус” в кв.420А по плана на гр.Велинград на разрешеното количество минерална вода с Разрешително за водоползване на минерална вода №003620/02.05.2005г. от Министъра на околната среда, изменено и допълнено с Решение №РР-1112/02.02.2011г. на Директора на БДУВИБ с център Пловдив. Дължината на водопровода през общинска земя е 51,47л.м., диаметърът на водопровода е Ф=60мм и е от материал азбестоцимент и ПВС. Срокът на правото на водопрокарване на водопровода е еднакъв със срока на действие на Разрешително за водоползване на минерална вода №003620/02.05.2005г. от Министъра на околната среда, което е изменено и допълнено с Решение №РР-1112/02.02.2011г. на Директора на БДУВИБ с център Пловдив – 09.02.2021г. Цената на правото на прокарване на водопровода за минерална вода се утвърждава от Общинския съвет. 2.Изпълнението на решението се възлага на Кмета на Община Велинград.   Г.Христозов М.Полежански Изпълнено.Сключен договор.
245/25.07.2013г.                                                                                                         1.Дава съгласие за учредяване на възмездно, срочно право на водопрокарване – сервитут на съществуващ водопровод за минерална вода – собственост на „ГОЛД” ООД – гр.Велинград с ЕИК 112593094 с начало от КЕИ №28 и КЕИ-29 на находище за минерална вода №17 „Велинград – Лъджене” от Приложение №2 от Закона за водите през УПИ №VІІ – „За парк и баня” в кв.198А до УПИ № ІІ – „За хотел, ресторант, магазини и басейн” в кв.198А по плана на гр.Велинград, който имот е собственост на „ГОЛД” ООД – Велинград на разрешеното  количество минерална вода с Разрешително за водоползване на минерална вода №01610215/24.07.2009г. от Министъра на околната среда. Дължината на водопровода през общинска земя е 47,0л.м., диаметърът на водопровода е Ф=110мм и е от материал ПВС. Срокът на правото на водопрекарване на водопровода е еднакъв със срока на действие на Разрешително за водоползване на минерална вода №01610215/24.07.2009г. от Министъра на околната среда и водите, което е със срок на действие 10г. – 22.08.2019г. Цената на правото на прокарване на водопровода за минерална вода се утвърждава от Общинския съвет. 2.Изпълнението на решението се възлага на Кмета на Община Велинград.   Дава съгласието си в качеството на орган управляващ общинската собственост относно проект за ЦИПР за улица с о.т.№№4-17 между кв.3 и кв.4 по плана на с.Пашови, Община Велинград. С проекта за ЧИПР, уличната регулация се променя, като улица с о.т.№№4-17 се измества по съществуващата на място улица, като ширината и става 5м. Дворищната регулация се изменя, като към УПИ V, VІ и VІІ в кв.4 се придават частите до новообразуваната улица. УПИ ІХ, Х, ХІ и ХІІ в кв.3 се намалят. Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Велинград.   Г.Христозов Издадена Заповед №1431/06.11.13г. за прокарване на водопровод.
246/25.07.2013г. Дава съгласието си в качеството на орган управляващ общинската собственост относно проект за ЦИПР за улица с о.т.№№4-17 между кв.3 и кв.4 по плана на с.Пашови, Община Велинград. С проекта за ЧИПР, уличната регулация се променя, като улица с о.т.№№4-17 се измества по съществуващата на място улица, като ширината и става 5м. Дворищната регулация се изменя, като към УПИ V, VІ и VІІ в кв.4 се придават частите до новообразуваната улица. УПИ ІХ, Х, ХІ и ХІІ в кв.3 се намалят. Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Велинград.   С.Бошнак Издадена Заповед №1327/17.10.13г. за одобряване на ЧИПР.
247/25.07.2013г. Разрешава, в качеството си на собственик на улици в с.Абланица, с.Биркова, с.Кръстава, с.Пашови, Рохлева и с.Света Петка, Община Велинград, за изработване на ПУП – схема за кабелно-въздушно трасе за разпространение на интернет по улици в с.Абланица, с.Биркова, с.Кръстава, с.Пашови, Рохлева и с.Света Петка, Община Велинград,, а именно: 1.в с.Абланица, Община Велинград: с дължина 410м. по улици с о.т.19, 18, 17, 16, 21, 22, 25, 27 и 28 с дължина 107м. по улици с о.т.25, 24, 23, 29 и 26 и с дължина 138м. по улици с о.т.25, 31, 32. 2.в с.Биркова, Община Велинград: с дължина 310м. по улици с о.т.16, 19, 32, 33, 34, 36, 59 и 60, с дължина 80м. по улица с о.т.19, 20, 23 и с дължина 90м. по улица с о.т.33, 31, 30, 44. 3.в с.Кръстава, Община Велинград: с дължина 830м. по улица с о.т.58, 55, 53, 31, 28, 26, 22, 23, 9, 8, 7, 1, с дължина 410м. по улица с о.т.21, 22, 23, 27, 16, с дължина 405м. по улица с о.т.22, 26, 24, 25, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, с дължина 220м. по улица с о.т.32, 44, 45, 15, с дължина 188м. по улица с о.т.57, 58, 47. 4.в с.Пашови, Община Велинград: с дължина 485м. по улица с о.т.42, 40, 39, 38, 29, 26, 27, 53, 8, 7, с обща дължина 417м. по улица с о.т.40, 41, 23, 62, 22, 9, 2 и с дължина 221м. по улица с о.т.38, 37, 36, с дължина 191м. по улица с о.т.53, 18,5. 5.в с.Рохлева, Община Велинград: с дължина 240м. по улица с о.т.22, 21, 24, 30, 48, 49, 55, с дължина 165м. по улица с о.т.48, 47, 46, 45, 44, 43, 41, 32 и с дължина 190м. по улица с о.т.23, 14, 13, 12, 11 от регулационния план на с.Рохлева, Община Велинград. 6.в с.Света Петка, Община Велинград: с дължина 934м. по улица с о.т.68, 69, 70, 71, 72, 73, 80, 79, 60А, 60, 59, 58, 57, 56, 29, 35, 36, 37, с дължина 400м. по улица с о.т.71, 157, 158, 159, 160, 68, 65, 172, 5, 4, с дължина 250м. по улица с о.т.71, 152, 151, 150, с обща дължина 245м. по улица с о.т.80, 81, 82, 83, 84, 85, 86 и с дължина 260м. по улица с о.т.82, 94, 93, 92, 91, 90, 88.. Възлага на Кмета на Община Велинград да извърши законоустановените процедури по изпълнение на гореописаните точки.   С.Бошнак Решението изпълнено.
248/25.07.2013г. Одобрява, в качеството си на орган, управляващ общинската собственост, в конкретния случай – на улица с ос.т.12-50-51-52-46, в частта пред УПИ №Х-53, ІХ-общ. и VІІІ-53 и във връзка с това, че обхватът на проекта е над един квартал:проект за частично изменение на плана за регулация и застрояване на част от кв.11 по плана на с.Долна Дъбева, а именно: І.Относно плана за регулация: 1.Образува се нова пешеходна алея с ос.т.501-521, минаваща между нови УПИ №Х-53, 58, №VІІІ-77 и между УПИ №VІІ-52, №ХІ-52 в кв.11 по плана на с.Долна Дъбева. 2.Във връзка с горното се образува нов квартал 11А, включващ УПИ №Х-53,78, УПИ №VІІІ-77 и №ІХ-общ. 3.Във връзка с изтеклите срокове по чл.208 от ЗУТ се променят част от улица с ос.т.12-50-51-52-46, в частта пред УПИ №Х-53, ІХ-общ. и VІІІ-53, като улично-регулационните  граници и се поставят по имотните граници на имоти пл.№53, 78 и 77. 4.За сметка на УПИ №Х-53, VІІІ-53 и ІХ-общ. в кв.11 по плана на с.Долна Дъбева се образуват: 4.1.УПИ №Х-53,78 в кв.11А, като новите му граници се поставят в съответствие с одобрените със Заповед №162/08.02.2013г. на Кмета на Община Велинград имотни граници на имоти пл.№53 и пл.№78; 4.2.УПИ №VІІІ-77 в кв.11А, като новите му граници се поставят в съответствие с одобрените със Заповед №162/08.02.2013г. на Кмета на Община Велинград имотни граници на имоти пл.№77. 5.Променят се регулационните граници на УПИ №ІХ-общ. в кв.11А; 6.Променя се регулационната граница на УПИ №VІІ-52 в кв.11. Измененията са нанесени със зелен и кафяв цвят в скицата с идейно предложение. ІІ.Относно плана за застрояване: Предвиждат се частично изменение на влезлия в сила и одобрения застроителен план на с.Долна Дъбева, като в УПИ №Х-53,78 и в УПИ №VІІІ-77 в кв.11А се предвидят нови застроителни петна за жилищни сгради до 3 /три/ етажа, с височина на стрехата до 10м. при спазване на законовите отстояния от всички регулационни граници, с плътност на застрояване до 60%, Кинт=1,2 и максимално  озеленяване до 40%. Измененията са нанесени с червен цвят в скицата с идейно предложение. Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Велинград И.Николов Решението е обявено в Държавен вестник и е влязло в сила.
249/25.07.2013г. 1.Дава съгласие, в качеството си на орган, управляващ общинската собственост, за изработен проект за частично изменение на подробен устройствен план: план-схема за обект „Подземна кабелна мрежа за електронни съобщения /цифрова телевизия, телефон и високоскоростен Интернет за гр.Велинград” в участъка по ул.”Патриарх Евтимий”. 2.Задължава Кмета на Община Велинград да извърши законоустановените процедури по изпълнение на т.1.   И.Николов Издадена Заповед № 1108/27.08.2013 г., влязла в сила.
250/25.07.2013г. В петдневен срок след прокопаването за обект „Подземна кабелна мрежа за електронни съобщения /цифрова телевизия, телефон и високоскоростен Интернет за гр.Велинград” в участъка по ул.”Патриарх Евтимий” настилката по участъците да бъде възстановена. При неизпълнение да последват санкции съгласно законодателството. Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Велинград.   Арх.Енев Изпълнено.
251/25.07.2013г. 1.Дава съгласие, в качеството си на орган, управляващ общинската собственост, за изработен проект за частично изменение на подробен устройствен план: план-схема за обект „Подземна кабелна мрежа за електронни съобщения /цифрова телевизия, телефон и високоскоростен Интернет за гр.Велинград” в участъка по ул.”Ал.Стамболийски” и ул.”Юндола”. 2.Задължава Кмета на Община Велинград да извърши законоустановените процедури по изпълнение на т.1.   И.Николов Издадена Заповед № 1109/27.08.2013 г., влязла в сила.
252/25.07.2013г. В петдневен срок след прокопаването за обект „Подземна кабелна мрежа за електронни съобщения /цифрова телевизия, телефон и високоскоростен Интернет за гр.Велинград” в участъка по ул.”Ал.Стамболийски” и ул.”Юндола”, настилката по участъците да бъде възстановена. При неизпълнение да последват санкции съгласно законодателството.   Арх.Енев Изпълнено.
253/25.07.2013г. 1.Разрешава изработване на ПУП – Парцеларен план-схема за трасе на нова подземна кабелна линия 20КV за присъединяване от съществуващ трафопост – ТП „Митници” – т.”А” до Електромерно табло в ПИ 150130 – Т.”В”, местност „Вельовица”, землище Велинград, ЕКАТТЕ 10450, Община Велинград. 2.Задължава Кмета на Община Велинград да извърши законоустановените процедури по изпълнение на т.1.   Арх.Енев Издадена Заповед №1513/21.11.13г. за одобряване на ПУП.
254/25.07.2013г. 1.Дава съгласие в качеството си на собственик и в правомощията си на орган, управляващ общинската собственост, за изработване на подробен устройствен план- частично изменение на плана за регулация и застрояване за урегулиран поземлен имот №І-общ. в квартал №434 по действащия план на гр.Велинград, като за негова сметка се образуват два нови УПИ №І-общ. с площ 188кв.м. и №ХІ-общ. с площ 95кв.м. в същия квартал, съгласно зеления цвят в скицата с идейно предложение. С проекта за частично изменение на плана за застрояване се предвижда строителство на жилищни сгради до три етажа /свързано застрояване/, с височина на стрехата до 10м., при следните отстояния за всеки парцел:1м. от северната и 5м. от западната вътрешни регулационни граници, 3м. от южната регулационна граница на УПИ №І-общ., 2м от южната регулационна граница на УПИ №ХІ-общ. и 3м. от източната улична регулационна граница, съгласно червения цвят в скицата с идейно предложение, при следните параметри на застрояване: плътност на застрояване до 60%, Кинт=1,2, минимално озеленяване до 40%. 2.Задължава Кмета на Община Велинград да издаде заповед за одобряване. Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Велинград Арх.Енев Издадена Заповед №1362/23.10.13г. за одобряване на частично изменение на ПУП.
255/25.07.2013г. 1.Разрешава изработването на план-схема към ПУП за трасе на кабел НН по плана на с.Побит камък, Община Велинград. 2.Дава съгласието си на орган управляващ общинската собственост относно план-схема към ПУП за трасе на кабел НН по плана на с.Побит камък, Община Велинград. С план – схема към ПУП за трасе на кабел НН се предвижда демонтаж на стари съществуващи съоръжения, които минават през дворищната регулация и направа на нови трасета по част от уличната регулация на селото. Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Велинград.   Арх.Енев В процес на изпълнение.Изготвя се ПУП.
256/25.07.2013г. Отлага разглеждането на предложението за реконструкция на съществуващ водопровод и ремонт на съоръженията на каскада „Лепеница” за следващо заседание.   Арх.Енев Отложено съгласно текста.
257/25.07.2013г. 1.Приема проекта за благоустройство и паркоустройство в УПИ ХІІ, кв.414 на Велинград, възложен на „Кредо-Г4” ЕООД гр.Бургас и включващ всички мероприятия, възложени по т.2 от Решение №174/27.03.08г. на ОбС – Велинград. Не разрешава да се извършват стопански и търговски дейности. След приключване на проекта дарява съоръженията на Община Велинград. /Приложение №1–проект за паркоустройство и благоустройство/ 2.Задължава Гл.архитект да издаде Разрешение за строеж и Гл.експерт „Озеленяване” да контролира прилагането на проекта.   Арх.Енев Изготвя се работен проект за благоустройство и преустройство, след което ще се издаде разрешение за строеж.
258/25.07.2013г. 1. Възлага създаването на специализирани групи от работници и служители за изпълнение на задачи, произтичащи от чл.142,ал.1 от Закон за горите и чл.40 от Наредба №8 от 11.05.2012г. за условията и реда за защита на горските територии от пожари за общински горски фонд.
  1. Допълва Правилника на службите в кметствата с нов чл.22, както следва:
„Служителите и работниците, изпълняващи служби към кметства, изпълняват и функции по чл.40 от Наредба №8 от 11.05.2012г. за условията и реда за защита на горските територии от пожари, при спазване на изискванията за безопасност и инструктаж  и определен със заповед поименен състав. 3. Изменя Решение №24 от 26.01.2012 г. на Общински съвет Велинград за създаването на доброволно формирование, както следва: „Разрешава създаването на доброволно формирование за защита при бедствия с численост на доброволците 35 човека към функция „Отбрана и сигурност“ при Община Велинград – нещатен състав, финансирано чрез общински бюджет като делегирана от държавата дейност” Възлага изпълнението на решението на кметове на кметства и кметски наместници, на територията на кметствата/населените места на които има  общински гори.  
Ст.Кърпачева Издадена Заповед №1063/16.08.13г. за назначаване на комисия,която да разгледа подадените заявления за доброволци.
259/25.07.2013г. Отлага разглеждането на предложението за одобряване на споразумение между „Фродексим” ООД, „ВКТВ”ЕООД-Велинград, Община Велинград и „Делектра” ЕООД към договор от 27.11.1994г. за изграждане и експлоатация на МВЕЦ „Чукура”, МВЕЦ „Лепеница” и МВЕЦ „Пещерата” за следващо заседание.   В.Десподски Отложено.На заседанието от 28.11.13г. ОбС дава съгласие за сключване на договор.
260/25.07.2013г.                 1.Разрешава изработването на подробен устройствен план – план схема за захранване на поз.имот пл.№066076 по КВС на гр.Велинград, като трасето на водопровода мине през поземлен имот с пл.№065040 – общински по КВС на гр.Велинград. 2.Задължава Кмета на Община Велинград да извърши законоустановените процедури по изпълнение на т.1. Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Велинград И.Николов Изпълнено.Процедурите приключени.
261/25.07.2013г. Изменя определения с Решение №23 от проведено заседание на 05.12.2011г. на Общински съвет Велинград състав на местната комисия по чл.8,ал.2 от Закон за уреждане правата на гражданите с многогодишни жилищно – спестовни влогове, както следва: Определя за член на  местната комисия по чл.8,ал.2 от Закон за уреждане правата на гражданите с многогодишни жилищно – спестовни влогове Иван Георгиев Пукнев на мястото на Иван Сл. Думанов. Решението да се представи на Управителния съвет на Националния компенсационен жилищен фонд при Министерски съвет. Възлага изпълнението на решението на председател на Общински съвет.   С.Стриглева Изменението направено съгласно текста.
262/25.07.2013г. І. Допълва План за защита при бедствия  на община Велинград, приет с решение №23 на Общински съвет Велинград от заседание на 26.01.2012г. по протокол №2 и             планове към решение №22 на Общински съвет Велинград от заседание на 26.01.2012г. по протокол №2, както следва: 1. Справка за превозвачи на територията на община Велинград, притежаващи лиценз за извършване на превоз на пътници и товари, представляваща Приложение № 8 към ОПЗБОВ с 2 схеми и Приложение №2 към План за действие на община Велинград с 2 схеми при силни земетресения 2. Разчети на сгради и капацитета им за настаняване на останало без подслон население, места за устройване на палаткови лагери, места за раздаване на консумативи и сборни пунктове за евакуация, представляващо Пр.№6 към ОПЗБОВ и Приложение №1 към План за действие на община Велинград при наводнения 3. Разчети за съхранение на ИСЗ и раздаване на йодни таблетки, представляващо Пр.№7 към ОПЗБОВ и Приложение №1 към План за действие на община Велинград при ядрени и радиационни аварии. 4. Справка за брой животни на територията на общината (крави, коне, свине, кози, овце, птици и други), представляваща Приложение № 5 към ОПЗБОВ и Приложение №1 към План за действие на община Велинград при силни земетресения; 5. Справка за ценни исторически и архивни документи, техническа и научна документация, движими културни ценности, представляваща Приложение № 9 към ОПЗБОВ и Приложение №3 към План за действие на община Велинград при силни земетресения Неразделна част са по – горе изброените приложения ІІ.Възлага на Кмета на Община Велинград изпълнението на плановете.   Ст.Кърпачева Плана допълнен съгласно текста на решението.
263/25.07.2013г. 1.Дава съгласие за издаване на Разрешително за водовземане на минерална вода от водоизточник Сондаж №4 „Власа” на Находище за минерална вода „Велинград-Каменица” №16 от Приложение №2 към чл.2 от Закона за водите на „Розетлив-92”ООД – Велинград с ЕИК №200246491 за обект „Къща за гости” в УПИ №VІІІ-2001 в кв.231 по плана на гр.Велинград със средно денонощен дебит 0,03 /нула цяло и три стотни/ л.сек. за 365 /триста шестдесет и пет/ дни в годината в обем до 1011,00 /хиляда и единадесет/ куб.м. за година, за срок от 10 /десет/ години с цел на водовземането – „всички друг цели”. 2.Таксата за водовземане на минерална вода е 0,50лв./куб.м. /петдесет стотинки/. 3.Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Велинград.   Г.Христозов М..Полежански Издадено разрешително.
264/29.08.2013г. Промяна в разходната част на бюджета на Община Велинград във връзка с определяне на нови второстепенни разпоредители с бюджетни кредити – „Център за настаняване от семеен тип” и „Център за Обществена подкрепа” в сила от 01.08.2013г.   Ф.Ангелов Промяната направена съгласно текста.
265/29.08.2013г. Одобряване съществуването на самостоятелни маломерни паралелки в училищата и маломерни полудневни групи към училищата за учебната 2013 – 2014г.   Н.Стефанова Издадена Заповед №1368/23.10.13г. за утвърждаване на маломерни парале
266/29.08.2013г. 1.ИЗМЕНЯ РЕШЕНИЕ №71/22.12.2011 г.  на Общински съвет-Велинград като не дава съгласието си  по смисъла на чл.197 и чл.208 от ЗУТ   за премахване на строежа: СГРАДА-незавършено строителство, със застроена площ от 2130 кв.м., представляваща имот пл. №6474, находяща се в УПИ(парцел)  IX.  с отреждане „За културен дом и изложбена зала”, целият упи с площ от 7 286 кв.м., в квартал 141, по регулационния план на гр. Велинград, област Пазарджик 2. Задължава Главния архитект на Община Велинград да не одобрявя проект- част «ПБЗ» за премахване на строежа, свързано със задължителни технически предписания, предвид сложността и характера на строежа- съгласно чл.197 ал.2 ЗУТ . Арх.Енев   Решението изменено съгласно текста.
267/29.08.2013г. Задължава Кмета на Община Велинград в срок до 15.10.2013г. да уведоми собствениците на фирма «Културен център Велинград» АД  и проведе среща относно съдбата на Културен дом – Велинград с представители: -председателите на политически групи към Общински съвет – Велинград -представители на Инициативен комитет «Културен дом-Велинград».   Й.Петрова Изпълнено.Срещата проведена.
268/29.08.2013г.   Отлага разглеждането на предложението за одобряване проект на споразумение между „Фродексим” ООД, „ВКТВ” ЕООД – Велинград, Община Велинград и „Делектра” ЕООД към Договор от 27.11.1994г. за изграждане и експлоатация на МВЕЦ „Чукура”, МВЕЦ „Лепеница” и МВЕЦ „Пещерата” за следващо заседание на Общински съвет.   Вл.Десподски Отложено съгласно текста на решението.
269/29.08.2013г.   Отлага разглеждането на предложението за даване съгласие в качеството си на орган, управляващ общинската собственост реконструкция на съществуващ водопровод и ремонт на съоръженията на каскада „Лепеница” – съставена от 3 МВЕЗ-а /МВЕЦ „Чукура”, МВЕЦ „Пещерата”, МВЕЦ „Лепеница”/ за следващо заседание на Общински съвет.   Арх.Енев Отложено съгласно текста на решението.
270/29.08.2013г. 1. Не приема финансов отчет за второто тримесечие на 2013г. на Управителя на „ВКТВ” ЕООД гр.Велинград. 2.Задължава Управителя на „ВКТВ” ЕООД гр.Велинград за следващото заседание на Общински съвет – Велинград да представи план за подобряване финансовото състояние на дружеството.   Й.Петрова Не приема съгласно текста.
271/29.08.2013г. Приема финансов отчет за второто тримесечие на 2013г. на Контрольора на „ВКТВ” ЕООД гр.Велинград.   Й.Петрова Отчета приет съгласно текста на решението.
272/29.08.2013г.  1.Не приема финансов отчет за второто тримесечие на 2013г. на Управителя  на „МБАЛ-Велинград” ЕООД гр.Велинград. 2..Задължава Управителя на „МБАЛ-Велинград” ЕООД гр.Велинград за следващото заседание на Общински съвет – Велинград да представи план за подобряване финансовото състояние на дружеството.   Й.Петрова Финансовия отчет не е приет съгласно текста на решението.
273/29.08.2013г. Приема финансов отчет за второто тримесечие на 2013г. на Контрольора  на „МБАЛ-Велинград” ЕООД гр.Велинград.   Й.Петрова Отчета приет съгласно текста на решението.
274/29.08.2013г. Приема направените на сесията предложения за изменение и допълнение на „Програма за капиталови разходи на Община Велинград за 2013г.”   П.Кондев Изменението на Програмата направено съгласно решението.
275/29.08.2013г. Дава съгласие за ползване на банков кредит, съгласно Договор за Дългосрочен револвиращ бонков кредит№261/27.06.2012г. с «Райфайзенбанк България»ЕАД за финансиране на изпълнението на проект «Подобряване на социалната инфраструктура за деца и младежи в Община Велинград» по ОПРР и подписан Договор №BG161РО011/1.1-12/2011/005 в размер до 473 498,05лв. Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Велинград.   Ст.Кърпачева Изпълнено.Кредита е теглен.
276/29.08.2013г. Дава съгласие за ползване на банков кредит, съгласно Договор за Дългосрочен револвиращ банков кредит №261/27.06.2012г. с «Райфайзенбанк България»ЕАД за финансиране на изпълнението на проект «Устойчиво и интегрирано развитие на град Велинград» по ОПРР и подписан Договор №BG161РО011/1.4-07/2010/024 в размер до 191 441,97лв. Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Велинград.   Р.Русева Кредита по проекта е теглен.
277/29.08.2013г. Общински съвет на Община Велинград подкрепя изпълнението на проект „Предоставяне на услуги в областта на здравето в град Велинград”, с който Центърът за услуги в сферата на здравето, гр.Велинград кандидатства за финансиране по мярка 321 на Програмата за развитие на селските райони, тъй като е в обществен интерес и отговаря на Стратегическа цел 3 в ОПР на Община Велинград, а именно: - Доближаване на показателите на Община Велинград относно образование, заетост и здравно обслужване на населението до показателите на Европейския Съюз в края на периода 2007-2013г.   Р.Русева ОбС подкрепя стартиране на проекта.
278/26.09.2013г. І.Дава съгласие на Община Велинград да кандидатства с проектно предложение по ОПРЧР по схема ВG051РО001-5.2.12 „Да не изоставяме нито едно дете” – компонент 2: Разкриване на социални услуги в общността, като декларира, че: 1.Община Велинград поема ангажимент да създаде следните социални услуги: -Център за настаняване от семеен тип – 1бр. -Защитено жилище за деца с увреждания – 1бр. в съответствие с Националните карти на резидентните и съпътстващите услуги в изграждащата се социална инфраструктура със средства на ОПРР. 2.Услугите ще бъдат поддържани минимум 5 години след създаването им. Възлага на Кмета на Община Велинград да извърши законоустановените процедури по изпълнение на решението.   Р.Русева Подадено проектно предложение.
279/26.09.2013г. Дава съгласие за ползване на банков кредит, съгласно подписан Договор за Дългосрочен револвиращ банков кредит №261/27.06.2012г. с „Райфайзенбанк България” ЕАД за финансиране на изпълнението на проект „Подобряване енергийната ефективност в училища и детски градини в Община Велинград”по ОПРР и подписан Договор №BG161РО001/1.1.-09/2010/040  в размер до 1 046 600лв. Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Велинград.   Ф.Ангелов Кредита за проекта е теглен.
280/26.09.2013г. 1.Упълномощава Кмета на Община Велинград да подпише Запис на заповед, без протест и без разноски, платима на предявяване в полза на ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция в размер на 25 808.00лв. /двадесет и пет хиляди осемстотин и осем лева/ за обезпечаване на 110% от заявения размер на авансово плащане по договор за отпускане на финансова помощ №36/3/3230096 от 19.08.2013г. по мярка 4.1. „Прилагане на стратегии за местно развитие” за Проект „Археологически разкопки, консервация и експониране на тракийско светилище на връх Острец-Велинград”, сключен между Община Велинград и ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция. Платим на предявяване. Срок на предявяване за плащане – до 19.02.2015г. 2.Възлага на Кмета на Община Велинград да подготви необходимите документи за получаване на авансовото плащане по договор №36/3/3230096 от 19.08.2013г. и да ги представи пред ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция.   Ф.Ангелов Подписана Запис на заповед, очаква се авансово плащане.
281/26.09.2013г. 1.Упълномощава Кмета на Община Велинград да подпише Запис на заповед, без протест и без разноски, платима на предявяване в полза на ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция в размер на 82 498.00лв. /осемдесет и две хиляди четиристотин деветдесет и осем лева/ за обезпечаване на 110% от заявения размер на авансово плащане по договор за отпускане на финансова помощ №36/3/3220086 от 19.08.2013г. по мярка 4.1. „Прилагане на стратегии за местно развитие” за Проект „Рехабилитация и ремонт на Раданова женска баня в гр.Велинград, кв.Чепино, кв.3972, имот 6862, парцел ІІІ”, сключен между Община Велинград и ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция. Платим на предявяване. Срок на предявяване за плащане – до 19.02.2015г. 2.Възлага на Кмета на Община Велинград да подготви необходимите документи за получаване на авансовото плащане по договор №36/3/3220086 от 19.08.2013г. и да ги представи пред ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция.   Ф.Ангелов Подписана Запис на заповед, получено авансово плащане.
282/26.09.2013г. 1.Дава съгласие да се увеличи разходната част на общинският бюджет на Община Велинград в частта Общински съвет в размер на 18 000 лева за закупуване на 29 броя таблети и 1бр. преносим компютър или на 30бр. преносими компютри за нуждите на Общински съвет гр.Велинград. 2.Средствата да се осигурят от преизпълнение на собствени приходи. 3.Създава комисия от председателите на политическите групи за определяне вида и характеристиките на устройствата по т.1. Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Велинград.   Ф.Ангелов Няма преизпълнение на собствени приходи.
283/26.09.2013г.             1.Приема Доклад за състоянието и тенденциите за развитие на училищната мрежа и мрежата на детски заведения в Община Велинград за учебната 2013/2014г. 2.Задължава Кмета на Община Велинград да изпъни процедурите по т.1. Приложение: Доклад за състоянието и тенденциите за развитие на училищната мрежа и мрежата на детски заведения в Община Велинград за учебната 2013/2014г. Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Велинград.   Н.Стефанова Доклада приет и се работи по него.
284/26.09.2013г. Не взима решение поради информативния характер на точката.   Й.Петрова Не взема  решение по точката.
285/26.09.2013г. Не взима решение поради информативния характер на точката.   Й.Петрова Не взема решение по точката.
286/26.09.2013г. Приема отчет по изпълнение решенията на Общински съвет – Велинград за периода м.април 2013г. – м.юни 2013г. Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Велинград.   Я.Петрова Отчета приет съгласно текста на решението.
287/26.09.2013г. Изменя Решение №456/20.12.2012г. както следва: т.1 остава т.2.Определя цената, която оземлените лица чрез придобиване правото на собственост ще заплащат да представлява 1/10 /една десета/ от базисната оценка на имота съгласно нормативните разпоредби. Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Велинград.   Вл.Десподски Изменението направено съгласно текста на решението.
288/26.09.2013г. 1.Одобрява допълнение на Програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в Община Велинград през 2013г., както следва: В част „Продажби” т.1.По чл.35, ал.1 /публични търгове и конкурси/, раздел „Имоти във Велинград” с текста: УПИ ХХ-7790, с площ 303кв.м., в кв.274 по плана на гр.Велинград, АЧОС №527/2010г. УПИ ХХІ-7790, с площ от 443кв.м., в кв.274 по плана на гр.Велинград, АЧОС №526/2010г. /обявено на Табло за обяви на Община Велинград под №228 и на интернет страницата на Община Велинград на 29.08.2013г. В част „Продажби” т.2. По чл.35, ал.3 /продажба на терени, върху които е реализирано ОПС/ с текста: УПИ VІ-267 в кв.36 по плана на с.Юндола, с площ 350кв.м., АЧОС №738/2013г. ? ид.ч. от УПИ ХV-198-ИВС, кв.17 по плана на с.Юндола, целия с площ от 754кв.м., АЧОС №133/2006г. /обявено на Табло за обяви на Община Велинград под №228 и на интернет страницата на Община Велинград на 29.08.2013г. В част „Замяна и прекратяване на съсобственост, т.2.1, буква „е” с текста: УПИ VІІІ-1098 в кв.34 по плана на с.Драгиново, с площ от 68кв.м., АЧОС №739/2013г. /обявено на Табло за обяви на Община Велинград под №228 и на интернет страницата на Община Велинград на 29.08.2013г. Очаквани приходи, както следва: 2.От продажби по т.1. – около 14 920лв. 3.От продажби по т.2. – около 13 816лв. Общо очаквани приходи: около 28 736лв. Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Велинград.   Г.Янев Допълнението в Програмата направено съгласно текста на решението.
289/26.09.2013г. 1.Отлага за следващо заседание разглеждането на предложението за учредяване на безвъзмездно право на ползване на върху помещение със ЗП =104,38кв.м., номерирано като №1 от  схема за самостоятелен обект, находящо се в УПИ VІІІ, кв.111 по плана на гр.Велинград.  2 Задължава Кмета на Общината да сформира комисия с членове: Кмет на Община Велинград,  Председателя на ОбС и представители на трите институции, която да разгледа свободните помещения и на следващата сесия да представи протокол със становище.   Б.Чинков Отложено за следващо заседание.
290/26.09.2013г. 1.Разрешава откриване на процедура за отдаване под наем чрез публично оповестен конкурс на общински обект, а именно: Магазин с площ от 110 кв.м., находящ се в УПИ ІІ-„Младежки дом и общ.услуги” в кв.47 по плана на гр.Сърница, за срок от 4 /четири/ години – публична общинска собственост /АПОС №221/17.07.2001г./ 2.Определя начална конкурсна месечна наемна цена за горепосочения обект в размер на 404,80лв. без ДДС. 3.Определя конкурси условия: -спечелилият кандидат да заплати на досегашния наемател останалата след прихващане сума в размер на 27 535лв. в срок до подписване на договора. -спечелилият кандидат да осигури достъп до наетите в момента от сегашния наемател помещения, както за наемателя, така и за клиентите му. 4.Определя за членове на комисията по провеждане на конкурса следните общински съветници: ?  Пламен Мавров ?  Бельо Мандраджиев ?  Искрен Тюфекчиев ?  Йордан Аршинков Резерви: М.Онбашиев и Т.Ушев Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Велинград.   Й.Петрова Процедурата е стартирала.
291/26.09.2013г. Отлага разглеждането на предложението за обявяване на сгради с планоснимачен номер 502.7225.1 с площ 55.00кв.м. и пл.№502.7225.2 с площ 42.00кв.м. находящи се в УПИ №VІІІ – „За озеленяване” в кв.30 по плана на гр.Велинград – публична общинска собственост за частна общинска собственост за следващо заседание поради недостатъчен кворум. Г.Христозов Не приема на последващо заседание
292/26.09.2013г. Отлага разглеждането на предложението относно промяна характера на собствеността на УПИ №І- „За озеленяване” в кв.10 по плана на с.Всемирци, кметство с.Света Петка, Община Велинград от публична общинска собственост в частна общинска собственост за следващо заседание поради недостатъчен кворум.   Г.Христозов Прието с решение №358/28.11.2013 год. в процес на изпълнанение
293/26.09.2013г. 1.Разрешава откриване на процедура за отдаване под наем чрез публичен търг с тайно наддаване на общински имот, а именно: Петно №1 с площ от 16кв.м., находящо се в УПИ VІІІ, кв.48 по плана на гр.Сърница, за срок от 5 /пет/ години – публична общинска собственост /АПОС №40/07.02.2008г./. 2.Определя начална месечна тръжна наемна цена за горепосоченото петно в размер на 50,72лв. без ДДС. 3.Определя за членове на комисията по провеждане на търга следните общински съветници: ?  Пламен Мавров ?  Бельо Мандраджиев ?  Искрен Тюфекчиев ?  Йордан Аршинков Резерви: М.Онбашиев и Т.Ушев Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Велинград.   Й.Петрова Издадена Заповед №1379/24.10.13г. за провеждане публичен търг с явно наддаване.
294/26.09.2013г. 1.Открива процедура за продажба чрез публично оповестен явен търг   на 2 бр.(два броя) урегулирани  поземлени  имоти по плана на гр.Велинград,общ.Велинград: -          УПИ№ХІІ(дванадесет-римско) имот 7079(седем хиляди седемдесет и девет), кв.414а (четиристотин и четиринадесет а) с площ 440(четиристотин и четиридесет) кв.м., общинска собственост, съгласно  АЧОС № 449/01.06.2009год. -          УПИ№ІV(четири-римско)-общ.,кв.414а (четиристотин и четиринадесет а) с площ 698(шестстотин деветдесет и осем) кв.м., общинска собственост, съгласно  АЧОС № 424/26.02.2009год. 2.Одобрява оценките на „Комплексинвест”ООД-гр.Пазарджик от м.септември 2013 год.за продажба чрез публично оповестен явен търг на : -урегулиран  поземлен  имот УПИ№ХІІ(дванадесет-римско) имот 7079(седем хиляди седемдесет и девет),кв.414 а(четиристотин и четиринадесет а) с площ 440(четиристотин и четиридесет) кв.м. по плана на гр.Велинград, общ.Велинград като начална цена в размер на  39 600 лв.(тридесет и девет хиляди и шестстотин лв.) без ДДС; -урегулиран  поземлен  имот УПИ№ІV(четири-римско)-общ.,кв.414 а(четиристотин и четиринадесет а) с площ 698(шестстотин деветдесет и осем) кв.м. по плана на гр.Велинград,общ.Велинград като начална цена в размер на 62 820 лв.(шестдесет и две хиляди осемстотин и двадесет лв.) без ДДС ; 3.Избор на комисия: ?  Пламен Мавров ?  Бельо Мандраджиев ?  Искрен Тюфекчиев ?  Йордан Аршинков Резерви: М.Онбашиев и Т.Ушев Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Велинград.   М.Белухова Издадена Заповед №1511/21.11.13г. №1510/21.11.13г. за определяне на купувач. Сключени договори №654/25.11.13г. и № 655/25.11.13г.
295/26.09.2013г. 1.Открива процедура за продажба чрез  публично оповестен явен търг   на общински  имот по плана на гр.Велинград,общ.Велинград: -          УПИ №ХVІІ(седемнадесет-римско)-5405(пет хиляди четиристотин и пет),6102(шест хиляди сто и две) целият с площ 344(триста четиридесет и четири)кв.м. ведно с построена в него двуетажна масивна сграда-2МО с идентификационен №502.5405.1 със застроена площ от 162(сто шестдесет и два)кв.м. ,находящ се в кв. 36(тридесет и шест) по регулационния план на гр.Велинград,общ.Велинград,общинска собственост, съгласно  АЧОС № 740/02.09.2013 год. 2.Одобрява оценката на „Комплексинвест”ООД-гр.Пазарджик от м.септември 2013 год.за продажба чрез публично оповестен явен търг на общински имот УПИ №ХVІІ(седемнадесет-римско)-5405(пет хиляди четиристотин и пет),6102(шест хиляди сто и две) целият с площ 344(триста четиридесет и четири)кв.м. ведно с построена в него двуетажна масивна сграда-2МО с идентификационен №502.5405.1 със застроена площ от 162(сто шестдесет и два)кв.м.,  находящ се в кв. 36(тридесет и шест) по регулационния плана на гр.Велинград,общ.Велинград като начална цена в размер на 143 800 лв.(сто четиридесет и три хиляди и осемстотин лв.) без ДДС. 3.Избор на комисия: ?  Пламен Мавров ?  Бельо Мандраджиев ?  Искрен Тюфекчиев ?  Йордан Аршинков Резерви: М.Онбашиев и Т.Ушев Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Велинград М.Белухова Издадена Заповед №1366/23.10.13г. за провеждане на публично оповестен явен търг.  
296/26.09.2013г. 1.Открива процедура за продажба чрез публично оповестен таен търг   на 3 бр.(три броя) урегулирани  поземлени  имоти по плана на с.Побит камък,общ.Велинград: -          УПИ №ІХ(девет-римско)-общ. с площ 477 (четиристотин седемдесет и седем)кв.м., кв.15А(петнадесет А), общинска собственост,съгласно  АЧОС № 706/04.04.2013год. -          УПИ№Х(десет-римско)-общ., кв.15А(петнадесет А) с площ 455(четиристотин петдесет и пет) кв.м., общинска собственост, съгласно  АЧОС № 705/04.04.2013год. -          УПИ№ХІІ(дванадесет-римско)-общ.,кв.21(двадесет и едно) с площ 457(четиристотин петдесет и седем) кв.м., общинска собственост, съгласно  АЧОС № 708/04.04.2013год. 2.Одобрява оценките на „Комплексинвест”ООД-гр.Пазарджик от 09.09.2013 год.за продажба чрез публично оповестен таен търг на : -урегулиран  поземлен  имот УПИ №ІХ(девет-римско)-общ.,с площ 477(четиристотин седемдесет и седем) кв.м. кв.15А(петнадесет А)  по плана на с.Побит камък,общ.Велинград като начална цена в размер на 1910 лв.(хиляда деветстотин и десет лв.) без ДДС. -урегулиран  поземлен  имот УПИ №Х(десет-римско)-общ.,с площ 455(четиристотин петдесет и пет) кв.м. кв.15А(петнадесет А)  по плана на с.Побит камък,общ.Велинград като начална цена в размер на 1820 лв.(хиляда осемстотин и двадесет лв.) без ДДС . -урегулиран  поземлен  имот УПИ №ХІІ(дванадесет-римско)-общ.,с площ 457(четиристотин петдесет и седем) кв.м. кв.21(двадесет и едно)  по плана на с.Побит камък,общ.Велинград като начална цена в размер на 1830 лв.( хиляда осемстотин и тридесет лв.) без ДДС. 3.Избор на комисия: ?  Пламен Мавров ?  Бельо Мандраджиев ?  Искрен Тюфекчиев ?  Йордан Аршинков Резерви: М.Онбашиев и Т.Ушев Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Вел М.Белухова Издадена Заповед №1364/23.10.13г. за провеждане на публично оповестен явен търг. Издадени зап.№№1521,1522, 1523/22.11.13г. Сключени дог.№№670,671,672/ 05.12.2013г.
297/26.09.2013г.                 1.Дава съгласие за продажба на общински недвижим имот – ? ид.ч. /една втора ид.ч./ от УПИ №ХV /петнадесет-римско/ – 198 – ИВС, кв.17 /седемнадесет/ с площ 754кв.м. /седемстотин петдесет и четири кв.м./ по плана на с.Юндола, Община Велинград, частна общинска собственост, съгласно АЧОС №133/02.08.2006г. на Георги Стоянов Казанджиев. 2.Одобрява оценката от „КОМПЛЕКСИНВЕСТ” ООД гр.Пазарджик за заплащане от Георги Стоянов Казанджиев, с.Юндола, Община Велинград на стойност 5 032,80лв. с ДДС /пет хиляди тридесет и два лева и 0,80ст. с ДДС/. Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Велинград.   М.Белухова Издадена Заповед №1339/21.10.13г. за определяне на купувач. Сключен дог.№628/29.10.13г.  
298/26.09.2013г. 1. Дава съгласие за продажба  на общински недвижим имот -  УПИ № VІ  ( шест-римско )–267-ИВС , квартал 36 ( тридесет и шест ) с площ350 кв. м. ( триста и петдесет  кв. м. ) по плана на с. Юндола, община Велинград, частна общинска собственост, съгласно АЧОС № 738/27.08.2013г. на ЙОРДАН  ДИМИТРОВ  КАМЕНСКИ 2.Одобрява оценката от „КОМПЛЕКСИНВЕСТ” ООД гр. Пазарджик за  заплащане от ЙОРДАН  ДИМИТРОВ  КАМЕНСКИ, с. Юндола, общ. Велинград на стойност 6000,00 лв. с ДДС (  шест хиляди лева с ДДС ).                Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Велинград.   М.Белухова Издадена Заповед №1340/21.10.13г. за определяне на купувач.Сключен дог..№702/18.12.13г.
299/26.09.2013г. 1.Открива процедура за продажба чрез публично оповестен таен търг на 1 бр./един брой/ урегулиран поземлен имот по плана на с.Пашови, Община Велинград: -УПИ №ХІІ /дванадесет –римско/-общ. с площ 562 /петстотин шестдесет и два/кв.м., кв.7/седем/, общинска собственост, съгласно АЧОС №719/07.06.2013г. 2.Одобрява оценката на „Комплексинвест” ООД гр.Пазарджик от 15.07.2013г. за продажба чрез публично оповестен таен търг на урегулиран поземлен имот УПИ №ХІІ /дванадесет – римско/-общ., с площ 562 /петстотин шестдесет и два/ кв.м., кв.7 /седем/ по плана на с.Пашови, Община Велинград с начална цена в размер на 2 250лв. /две хиляди двеста и петдесет лева/ без ДДС. 3.Избира комисия в състав:: ?  Пламен Мавров ?  Бельо Мандраджиев ?  Искрен Тюфекчиев ?  Йордан Аршинков Резерви: М.Онбашиев и Т.Ушев Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Велинград М.Белухова Издадена Заповед №1367/23.10.13г. за провеждане на публично оповестен таен търг.Издадена зап.№1573/29.11.13г. Сключен дог.№686/ 12.1213г.
300/26.09.2013г. 1.Открива процедура за  продажба чрез публично оповестен таен търг на 6 бр.( шест бр.) урегулирани поземлени имоти по плана на с. Юндола,общ.Велинград: -          УПИ № І ( едно – римско ) – ИВС, кв. 7А ( седем А ) с площ 400 кв. м. ( четиристотин   кв.м. ), общинска собственост, съгласно  АЧОС № 732 / 2013 год.. -          УПИ № ІІ ( две – римско ) – ИВС, кв. 7 А ( седем А ) с площ 413 кв. м. ( четиристотин и тринадесет   кв.м. ), общинска собственост, съгласно  АЧОС № 733 / 2013 год.. -          УПИ № ІІІ ( три – римско ) – ИВС, кв. 7 А ( седем А ) с площ 400 кв. м. ( четиристотин   кв.м. ), общинска собственост, съгласно  АЧОС № 734 / 2013 год.. -          УПИ № ІV ( четири – римско ) – ИВС, кв. 7 А ( седем А ) с площ 401 кв. м. ( четиристотин и един   кв.м. ), общинска собственост, съгласно  АЧОС № 736 / 2013 год.. -          УПИ № V ( пет  – римско ) – ИВС, кв. 7 А ( седем  А ) с площ 400 кв. м. ( четиристотин  кв.м. ), общинска собственост, съгласно  АЧОС № 735 / 2013 год.. -          УПИ № VІ (шест – римско ) – ИВС, кв. 7 А  ( седем А ) с площ 400 кв. м. ( четиристотин   кв.м. ), общинска собственост, съгласно  АЧОС № 737 / 2013 год. 2.Одобрява оценката от „КОМПЛЕКСИНВЕСТ” ООД гр. Пазарджик от м. август 2013 год.  за продажба чрез публично оповестен таен търг на  6 броя ( шест броя ),УПИ  – ИВС, кв. 7А ( седем А )  по плана на с.Юндола,общ. Велинград в размер на 25,00 лв. за квадратен метър (двадесет и пет лв. за кв. м.) без ДДС. 3.Избора комисия в състав: ?  Пламен Мавров ?  Бельо Мандраджиев ?  Искрен Тюфекчиев ?  Йордан Аршинков Резерви: М.Онбашиев и Т.Ушев Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Велинград М.Белухова Издадена Заповед №1370/24.10.13г.за провеждане на публично оповестен таен търг.
301/26.09.2013г.       1.Открива процедура за продажба чрез публично оповестен таен търг на 10 ( десет бр.) урегулирани поземлени имоти по плана на с. Юндола,общ.Велинград: -   УПИ № І (едно -римско) – ИВС, кв. 7 (седем) с площ400 кв. м. (четиристотин кв.м.), общинска собственост, съгласно  АЧОС № 722 / 2013 год. -          УПИ № ІІІ (три – римско) – ИВС, кв. 7 (седем) с площ 400 кв. м. (четиристотин   кв.м.), общинска собственост, съгласно  АЧОС № 723 / 2013 год. -          УПИ № ІV ( четири – римско) – ИВС, кв. 7 (седем) с площ 408 кв. м. (четиристотин и осем   кв.м.), общинска собственост, съгласно  АЧОС № 724 / 2013 год.. -          УПИ № V (пет – римско) – ИВС, кв. 7 (седем) с площ 415 кв. м. (четиристотин и петнадесет   кв.м.), общинска собственост, съгласно  АЧОС № 727 / 2013 год. -          УПИ № VІ (шест – римско) – ИВС, кв. 7 (седем) с площ 407 кв. м. (четиристотин и седем  кв.м.), общинска собственост, съгласно  АЧОС № 728 / 2013 год. -          УПИ № VІІ (седем – римско) – ИВС, кв. 7 (седем) с площ 400 кв. м. (четиристотин   кв.м.), общинска собственост, съгласно  АЧОС № 729 / 2013 год.. -          УПИ № VІІІ (осем – римско) – ИВС, кв. 7 (седем) с площ 400 кв. м. (четиристотин   кв.м.), общинска собственост, съгласно  АЧОС № 730 / 2013 год. -          УПИ № ІХ ( девет – римско ) – ИВС, кв. 7 ( седем ) с площ 401 кв. м. ( четиристотин и един    кв.м.), общинска собственост, съгласно  АЧОС № 731 / 2013 год. -          УПИ № Х ( десет  – римско ) – ИВС, кв. 7 ( седем ) с площ 400 кв. м. (четиристотин  кв. м.),общинска собственост, съгласно  АЧОС № 726 / 2013 год. -          УПИ № Х І ( единадесет – римско ) – ИВС, кв. 7 ( седем ) с площ 400 кв. м. ( четиристотин     кв.м.), общинска собственост, съгласно  АЧОС № 725 / 2013 год. 2.Одобрява оценката от „КОМПЛЕКСИНВЕСТ” ООД гр. Пазарджик от м. август 2013 год.  за продажба чрез публично оповестен таен търг на 10 броя ( десет броя ), УПИ  – ИВС, кв. 7 ( седем )  по плана на с.Юндола,общ. Велинград в размер на 25,00 лв. за квадратен метър ( двадесет и пет лв. за кв. м.) без ДДС. 3.Избира комисия в състав: ?  Пламен Мавров ?  Бельо Мандраджиев ?  Искрен Тюфекчиев ?  Йордан Аршинков Резерви: М.Онбашиев и Т.Ушев Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Велинград.   М.Белухова Издадена Заповед №1370/24.10.13г.за провеждане на публично оповестен таен търг. Издадени заповеди за спечелил търг №№ 1552/27.11.13г.;1551/ 27.11.13г.
302/26.09.2013г.   Не дава съгласие за сключване на договор за извършване на услугата „водоподаване” от „ВКТВ”ЕООД на „Делектра”ЕООД – гр. София, община Столична, обл. София с ЕИК 130495202 по общинския водопровод за питейна вода „Дюкера”.       Г.Янев На заседанието от 28.11.13г. с Решение №401 се дава съгласие за сключване на договор.
303/26.09.2013г. Разрешава намаляване размера на началната месечна  наемна тръжна цена с 30% /тридесет/ на обект  магазин №15 с предназначение за търговия със застроена площ 73 /седемдесет и три/ кв.м., находящ се в УПИ ІV, кв.104 /идентичен с УПИ ІХ, кв.111/ съгласно удостоверение №24/18.01.2010г. по плана на гр.Велинград – публична общинска собственост /АПОС №278 от 16.05.2002г./ като началната тръжна месечна наемна цена става от 577,43лв. /петстотин седемдесет и седем лева и четиридесет и три ст./ без ДДС на 404,21лв. /четиристотин и четири лева и двадесет и една стотинка/ без ДДС. Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Велинград.   Г.Янев Издадена Заповед №1382/24.10.13г. за провеждане на публичен търг с тайно наддаване
304/26.09.2013г. Разрешава намаляване размера на началната месечна тръжна наемна цена с 30% /тридесет/ на обект  магазин №11 с предназначение за търговия със застроена площ 95 /деветдесет и пет/ кв.м., находящ се в УПИ ІV, кв.104 /идентичен с УПИ ІХ, кв.111/ съгласно удостоверение №24/18.01.2010г. по плана на гр.Велинград – публична общинска собственост /АПОС №278 от 16.05.2002г./ като началната тръжна месечна наемна цена става от 751,45лв. /седемстотин петдесет и един лева и четиридесет и пет ст./ без ДДС на 526,02лв. /петстотин двадесет и шест лева и две ст./ без ДДС. Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Велинград.   Г.Янев Началната месечна тръжна цена намалена съгласно текста на решението.
305/26.09.2013г. Разрешава намаляване размера на началната месечна тръжна наемна цена с 30% /тридесет/ на обект  магазин №12 с предназначение за търговия със застроена площ 65 /шестдесет и пет/ кв.м., находящ се в УПИ ІV, кв.104 /идентичен с УПИ ІХ, кв.111/ съгласно удостоверение №24/18.01.2010г. по плана на гр.Велинград – публична общинска собственост /АПОС №278 от 16.05.2002г./ като началната тръжна месечна наемна цена става от 514,14лв. /петстотин и четиринадесет лева и петнадесет ст./ без ДДС на 359,91лв. /триста петдесет и девет лева и деветдесет и една ст./  без ДДС. Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Велинград.   Г.Янев Издадена Заповед №1383/24.10.13г. за провеждане на публичен търг с тайно наддаване.
306/26.09.2013г. Разрешава намаляване размера на началната месечна тръжна наемна цена с 30% /тридесет/ на обект  магазин №14 с предназначение за търговия със застроена площ 85 /осемдесет и пет/ кв.м., находящ се в УПИ ІV, кв.104 /идентичен с УПИ ІХ, кв.111/ съгласно удостоверение №24/18.01.2010г. по плана на гр.Велинград – публична общинска собственост /АПОС №278 от 16.05.2002г./ като началната тръжна месечна наемна цена става от 672,35лв. /шестстотин седемдесет и два лева и тридесет и пет ст./ без ДДС на 470,65лв. /четиристотин и седемдесет лева и шестдесет и пет ст./  без ДДС. Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Велинград Г.Янев Издадена Заповед №1381/24.10.13г. за провеждане на публичен търг с тайно наддаване
307/26.09.2013г. 1.Одобрява пазарната оценка на „КОМПЛЕКСИНВЕСТ” ООД гр. Пазарджик за определяне на пазарна цена на правото на прокарване на водопровод  за минерална вода собственост на „ГОЛД” ООД – Велинград с ЕИК 112593094 с дължина на водопровода в общинска земя 47,00м(четиридесет и седем)м. в улична регулация и парк с диаметър на водопровода Ф=110(сто и десет)мм от ПВС и площ на сервитута 33,37(тридесет и три)кв.м., като пазарната цена на правото на прокарване на водопровода (сервитута) е 167,00лв.( сто шестдесет и седем лв.) без ДДС. 2.Изпълнението на Решението се възлага на Кмета на Община Велинград.   Г.Христозов Издадена Заповед №1431/06.11.13г. за прокарване на водопровод.
308/26.09.2013г. 1. Общински съвет – Велинград дава съгласие за учредяване на  възмездно, срочно право на водопрокарване – сервитут на съществуващ водопровод за минерална вода собственост на ДП„БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР” – гр. София, обл. София с ЕИК 000694293 от водоизточник КЕИ № 2(нов каптаж) на  Находище за минерална вода „Велинград-Чепино” – № 18 от Приложение № 2 към чл. 14, т. 2 на Закона за водите с начало – водопровод на „СБР-НК”ЕАД на ул. „Осми март” до господстващия имот УПИ № ХІІІ–„учебно методичен център на БСТ и приемен пункт” в кв. 59 по плана на гр. Велинград, в който имот се намира обект „Учебно методичен център на БСТ с приемен пункт”. Служещи имоти са : ул. „Осми март” представляваща имот пл. № 9622(девет хиляди шестстотин двадесет и две), и бул. „Съединение” представляващ имот пл. № 9647(девет хиляди шестстотин четиридесет и седем). Дължината на водопровода е 100,00(сто)л.м., диаметърът на водопровода Ф=100(сто)мм от чугун. Срокът на правото на водопрокарване-севитут е еднакъв със срока на действие на Разрешително за водовземане от минерална вода № 01610143/03.10.2008г. на МОСВ – 01.11.2018г. Цената на правото на прокарване на водопровода за минерална вода се утвърждава от Общинския съвет. 2.Изпълнението на Решението се възлага на Кмета на Община Велинград.   Г.Христозов М.Полежански Издадена заповед за плащане.
309/26.09.2013г. Р  Е  Ш  И: 1. Общински съвет – Велинград дава съгласие за учредяване на  възмездно, срочно право на водопрокарване – сервитут на съществуващ водопровод за минерална вода собственост на „БАЛНЕА РИЗОРТС” АД – гр. София, обл. София с ЕИК 109603260 от водоизточник КЕИ № 2(нов каптаж) на  Находище за минерална вода „Велинград-Чепино” – № 18 от Приложение № 2 към чл. 14, т. 2 на Закона за водите с начало – КЕИ № 2(нов каптаж) до господстващия имот УПИ № ХV-3697”за хотел, ресторант” в кв. 143 по плана на гр. Велинград, в който имот се намира обект СПА хотел „Бор”. Служещи имоти са : ул. „Александър Геров” представляваща имот пл. № 9664(девет хиляди шестстотин шестдесет и четири), УПИ № І(едно-римско)-„за озеленяване, ТП и помпена” в кв. 3972(три хиляди деветстотин седемдесет и две) по плана на гр. Велинград, ул. „Никола Вапцаров” представляваща имоти пл. № 9635(девет хиляди шестстотин тридесет и пет), пл. № 9610(девет хиляди шестстотин и десет), пл. № 9686(девет хиляди шестстотин осемдесет и шест) и пл. № 9562(девет хиляди петстотин шестдесет и две), ул. „Васил Левски” представляваща имоти пл. № 9574(девет хиляди петстотин седемдесет и четири) и пл. № 9678(девет хиляди шестстотин седемдесет и осем) , ул.”Осми март” представляваща имоти пл. № 9677(девет хиляди шестстотин седемдесет и седем) и пл. № 9622(девет хиляди шестстотин двадесет и две), ул.” Будилник” представляваща имот пл. № 9545(девет хиляди петстотин четиридесет и пет), ул. „Цар Самуил” представляваща имоти пл. № 9578(девет хиляди петстотин седемдесет и осем), пл. № 9681(девет хиляди шестстотин осемдесет и едно), пл. № 9667(девет хиляди шестстотин шестдесет и седем), пл. № 9505(девет хиляди петстотин и пет) и имот пл. № 7300(седем хиляди и триста) от УПИ № Х(десет-римско)-6840(шест хиляди осемстотин и четиридесет)”парк” в кв. 143(сто четиридесет и три) по плана на гр. Велинград. Дължината на водопровода е 4320,00(четири хиляди триста и двадесет)м., диаметърът на водопровода Ф=78(седемдесет и осем)мм от PPR. Срокът на правото на водопрокарване-севитут е еднакъв със срока на действие на Разрешително за водовземане от минерална вода № 01610227/11.08.2009г. на Директора на Басейнова дирекция за управление на водите в Източнобеломорски район с център Пловдив – 10.09.2029г.. Цената на правото на прокарване на водопровода за минерална вода се утвърждава от Общинския съвет. 2.Изпълнението на Решението се възлага на Кмета на Г.Христозов М.Полежански Издадена заповед за плащане.
310/26.09.2013г. 1. Дава съгласие за учредяване на  възмездно, срочно право на прокарване – сервитут на съществуващ водопровод за минерална вода собственост на „Роботика” ООД – гр. Велинград, обл. Пазарджик с ЕИК 112008597 от водоизточник Сондаж № 8КГ ”Топилата” на  Находище за минерална вода „Велинград-Лъджене” – №17 от Приложение № 2 към чл. 14, т. 2 на Закона за водите с начало – сондаж № 8КГ ”Топилата” до господстващия имот УПИ № V(пет-римско)-2396(две хиляди триста деветдесет и шест) в кв.3442(три хиляди четиристотин четиридесет и две) по плана на гр. Велинград. Служащи имоти са: улица-тупик с пл. № 7160(седем хиляди сто и шестдесет) и ос.т. 2171 – ос.т. 2171А, УПИ № ХХ(двадесет-римско)-2461(две хиляди четиристотин шестдесет и едно) в кв. 3442 по плана на гр. Велинград и ул. „Станислав Стратиев” с ос.т. 2098г – ос.т. 2098е – ос.т.2098в – ос.т. 2098б представляваща частта от имоти пл. № 7191(седем хиляди сто деветдесет и едно) и пл. № 6983(шест хиляди деветстотин осемдесет и три) попадащи в уличната регулация до господстващия имот УПИ № V(пет-римско)-2396(две хиляди триста деветдесет и шест) в кв.3442(три хиляди четиристотин четиридесет и две) по плана на гр. Велинград, в който се намира обект Почивна станция „Витоша”. Дължината на водопровода е 153(сто петдесет и три)л.м., диаметърът на стоманения водопровод е Ф=108,3(сто и осем цяло и три десети)мм. Срокът на правото на прокарване на водопровода за минерална вода е еднакъв със срока на действие на Разрешителното за водовземане от минерална вода № 003023/01.06.2003г. издадено от Министъра на околната среда и водите, изменено и допълнено с Решение № 247/02.10.2009г. на Министъра на околната среда и водите  – 01.06.2023г. Цената на правото на прокарване на водопровода за минерална вода се утвърждава от Общинския съвет. 2.Изпълнението на Решението се възлага на Кмета на Община Велинград.   Г.Христозов М.Полежански Издадена заповед за плащане.
311/26.09.2013г. 1.Дава съгласие за водопренос/водоподаване по съществуващия общински водопровод за минерална вода „Сондаж № 4”Власа” – Курортна поликлиника в кв. Лъджене” на разрешеното с Разрешително за водоползване на минерална вода № 0012/24.06.2013г. на Кмета на община Велинград количество минерална вода на „АКВА ВИВА СПА” ООД – гр. Велинград с ЕИК 112607126. Таксата за водопренос/водоподаване е съгласно действащата тарифа. Срокът на правото на водопренос/водоподаване е еднакъв със срока на действие на Разрешителното за водовземане от минерална вода издадено от Кмета на община Велинград – 23.07.2023г. 2.Дава съгласие за учредяване на  възмездно, срочно право на прокарване-сервитут на съществуващ водопровод за минерална вода-собственост на „АКВА ВИВА СПА” ООД – гр. Велинград с ЕИК 112607126 с начало – от съществуващия общински водопровод за минерална вода „Сондаж № 4”Власа” – Курортна поликлиника в кв. Лъджене” по бул. „Съединение” до господстващия имот  УПИ № ХХІІІ(двадесет и три-римско)-2588(две хиляди петстотин осемдесет и осем) в кв.201(двеста и едно) по плана на гр. Велинград, в който имот се намира обект „СПА хотел”. Служещият имот е бул. „Съединение” представляващ имот пл. № 9699(девет хиляди шестстотин деветдесет и девет) с ос.т. 2114- ос.т. 2265 до УПИ № ХХІІІ(двадесет и три-римско)-2588(две хиляди петстотин осемдесет и осем) в кв.201(двеста и едно) по плана на гр. Велинград, в който имот се намира обект „СПА хотел”. Дължината на водопровода е 3,00(три)м, а диаметърът на PPR водопровода е Ф=50(петдесет)мм. Срокът на правото на водопрокарване е еднакъв със срока на действие на Разрешителното за водовземане от минерална вода № 0012/24.06.2013г. на Кмета на община Велинград – 23.07.2023г. Цената на правото на прокарване на водопровода за минерална вода се утвърждава от Общинския съвет. 3.Изпълнението на Решението се възлага на Кмета на Община Велинград.   Г.Христозов Издадена Заповед №1432/06.11.13г. за извършване на водопренос на минерална вода.
312/26.09.2013г. Дава съгласие за учредяване на право за прокарване по смисъла на чл.193 от ЗУТ на подземен водопровод ф40, от съществуващ водопровод в ПИ 032133, собственост на възложителите, преминаващ пред полски път №000339 от КВС на землище гр.Сърница, Община Велинград и подземна кабелна линия НН от ТП-ПИ 032116, преминаващо през полски ПИ №035129, местност „Гюмюш дере-1”по КВС на гр.Сърница, след проведена процедура по чл.193, ал.8, ал.9 и ал.10 от ЗУТ. Възлага изпълнението на Решението на Кмета на Община Велинград   Г.Христозов Процедурата по чл.193 от ЗУТ проведена.
313/26.09.2013г. 1.Дава съгласие, в качеството си на орган, управляващ общинската собственост за попълването на нов общински имот пл. № 8594, образуван за сметка на имот пл. № 2991 в кв. 101 по плана на гр. Велинград. 2.Дава съгласие, в качеството си на орган, управляващ общинската собственост, Кмета на община Велинград да упълномощи служител на Отдел „УОС”, който да присъства на самото място /имот пл. № 8594 /ул. „Индустриална” в ден и час-определен от служител на отдел КРЗП-/водещ съответната преписка/. При съгласие да подпише съставения акт за непълноти /грешки/ в одобрения план на гр. Велинград. Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Велинград   Д.Кафеджиева Издадена заповед № 1324/16.10.2013 г. Заповедта е влязла в сила.
314/26.09.2013г. Одобрява пазарната оценка на дяловете изготвени от „КОМПЛЕКСИНВЕСТ” ООД гр.Пазарджик по одобрения проект за изместване на полски път – общинска собственост за сметка на имот пл.№145043 в местността „Дълбоки дол” в землището на гр.Велинград, собственост на н-ци Ангел Ценов Кадьов, които следва да заплатят разликата от 33 лева по сметка на Община Велинград. Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Велинград   Г.Янев Оценката приета съгласно текста.
315/26.09.2013г. 1.Дава съгласие относно ПУП за промяна предназначението на земеделска земя /парцеларни планове на елементите на техническата инфраструктура/ – схема за трасета за водопровод и ел.кабел НН преминаващ от запад – ПИ 160002 и път от изток ПИ №003013 и достигащ до ПИ №003007 с цел осигуряване на ВиК и ел.захранване. Местност „Тудора-потока”, землище гр.Велинград, ЕКАТТЕ 10450, Община Велинград. 2.Задължава Кмета на Община Велинград да извърши законоустановените процедури по изпълнение на т.1.   И.Николов Издадена Заповед №1351/21.10.13г. за одобряване ПУП.
316/26.09.2013г. 1.Дава съгласието си в качеството си на орган, управляващ общинската собственост относно проект за частично изменение на плана за регулация за част от квартал 29 по плана на с.Юндола, като за сметка на улица-тупик с ос.т.327б-330-330а-330б-330в се образува нов УПИ ХХХVІІІ – озеленяване и се прокарва нова улица-тупик за сметка на част от УПИ ІІ – За озеленяване с нови ос.т.329-330-330а-330б-330в-330г в същия квартал по плана на с.Юндола и ПУП-схема за трасе за обект „Въздушна кабелна линия” по улица с ос.т.329-330в в кв.29 по плана на с.Юндола съгласно Решение №203/2011г. на Общински съвет с обща дължина 122м., отразено с оранжев цвят в скицата. 2.Задължава Кмета на Община Велинград да извърши законоустановените процедури по изпълнение на т.1.   Д.Кондева Ще бъде  внесен ПУП-ът повторно на ЕСУТ при Община Велинград
317/26.09.2013г. Дава съгласието си за изработване на ПУП – план за регулация и застрояване, който предвижда: 1.С проекта за частично изменение на плана за регулация се предвижда да се образува нов УПИ І -885- „за жилищно строителство” с площ 587кв.м. за сметка на ПИ 885 и нов квартал 65Б по плана на с.Драгиново, Община Велинград на основание чл.62а, ал.4 от ЗУТ. 2.С проекта за частично изменение на плана за застрояване се предвижда ново застроително петно до три етажа – свободно застрояване като се спазват отстоянията от регулационните линии. Задължава Кмета на Община Велинград да извърши законоустановените процедури по изпълнение на решението.   Ив.Шулева Издадена Заповед №1390/28.10.13г. за изработване на ПУП.
318/26.09.2013г. 1. Дава съгласие, в качеството си на орган, управляващ общинската собственост за изработен проект за изменение на влязъл в сила подробен устройствен план – Относно: План схема за обект:”Изграждане на оптично кабелно захранване от т. А-кабелна шахта на ул. „Криволак” до т. В-Хипермаркет „Билла”, намиращ се на ул. „Патриарх Евтимий” № 2Б, гр. Велинград. 2. Задължава Кмета на Община Велинград да извърши законоустановените процедури по т.1   Д.Кафеджиева Издадена Заповед №1325/16.10.13г. за одобряване на ПУП.
319/26.09.2013г. 1. Дава съгласие за допълване и поправка на одобрения кадастрален план на с. Света Петка, одобрен със Заповед № 1198/24.11.1989 г. на ИК на ОбНС и Заповед № 507/16.07.1999 г. на Кмета на Община Велинград, като допълването  касае: попълването на нов общински имот пл. № 411-общински, образуван за сметка на част от имот пл. № 9, пл. № 7 и общински имот без пл. № , намиращ се западно от УПИ № ХІ, а поправката касае-верните граници на имот пл. № 9, пл. № 7 и общински имот без пл. № , намиращ се западно от УПИ № ХІ в кв. 2 по плана на с. Света Петка, община Велинград. 2. Дава съгласие, с което Кмета на Велинград да упълномощи служител на Дирекция „УОС”, който да присъства на самото място /имот пл. № 411 в кв.22, в ден и час-определен от служител на кметството /водещ съответната преписка/ и при съгласие да подпише съставения акт за непълноти /грешки/ в одобрения план на с. Света Петка. Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Велинград Д.Кафеджиева Издадена Заповед №1355/22.10.13г. за одобряване допълване и поправка на кадастрален план.
320/26.09.2013г. 1. Дава съгласие/в качеството си на орган, управляващ общинската собственост-в конкретния случай на улица „Цар Самуил”/ за изработен проект ПУП – СХЕМА ЗА ТРАСЕ ЗА ОБЕКТ: НОВ ПОДЗЕМЕН ВОДОПРОВОД ЗА МИНЕРАЛНА ВОДА ОТ СЪЩЕСТВУВАЩ ПРИ УЛИЦА С ОС.Т. 1478 НА УЛИЦА „ЦАР САМУИЛ” ДО УПИ № ІІ-6651, „ЗА ПОЧИВЕН ДОМ”, КВ.383 ПО ПЛАНА НА ГР.ВЕЛИНГРАД, ОБЩ. ВЕЛИНГРАД. 2. Задължава Кмета на община Велинград да издаде Заповед за одобряване. Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Велинград.   Д.Кафеджиева Издадена Заповед № 1491/15.11.2013 г. Заповедта е влязла в сила.
321/26.09.2013г. Дава съгласието си в качеството си на орган, управляващ общинската собственост, Кмета на Община Велинград да упълномощи служител на отдел „УОС”, който да присъства на самото място и при съгласие да подпише съставения акт за непълноти и грешки в одобрения план на гр.Велинград. Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Велинград.   Д.Кондева Издадена Заповед №1515/21.11.13г. за одобряване попълването на кадастралния план с верни имотни граници.
322/26.09.2013г. Дава съгласието си в качеството си на орган, управляващ общинската собственост, Кмета на Община Велинград да упълномощи служител на отдел „УОС”, който да присъства на самото място и при съгласие да подпише съставения акт за непълноти и грешки в одобрения план на гр.Велинград. Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Велинград.   Д.Кондева Издадена Заповед №1514/21.11.13г. за одобряване попълването на кадастралния план с верни имотни граници.
323/26.09.2013г.                 1.Разрешава изработване на ПУП-ЧИ на плана за регулация и застрояване на ПИ 168035, местност „Бучемиша”, землище Велинград, ЕКАТТЕ 10450. Като с проекта за ЧИ на плана за регулация се предвижда за сметка на ПИ №168035 да се образува нов УПИ І – 35 „За Краварник” с площ 753кв.м. С проекта за ЧИ на плана за застрояване се предвижда ново застроително петно – едноетажно, свързано застрояване както е показано на чертежа Устройствената зона е предимно „Производствена”. 2.Дава съгласие относно: ЧИ на плана за регулация и застрояване на ПИ 168035, местност „Бучемиша”, землище Велинград, ЕКАТТЕ 10450. 3.Задължава Кмета на Община Велинград да извърши законоустановените процедури по изпълнение на т.1 и т.2. И.Николов Издадена Заповед №1337/18.10.13г. за одобряване ПУП.
324/26.09.2013г. 1.Разрешава изработването на ПУП – Парцеларен план за трасе на нов подземен водопровод ф70 за минерална вода от каптаж №1 в ПИ 298035 до ПИ 341084, местност „Мариница-Оранжериите”, с.Драгиново, Община Велинград. 2.Задължава Кмета на Община Велинград да извърши законоустановените процедури по изпълнение на т.1.   Арх.Енев В ПРОЦЕДУРА ОДОБРЯВАНЕ НА  „ПЛОЩАДКА” ОТ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ”ЗЕМЕДЕЛИЕ”-Пз, СЛЕД КОЕТО ЩЕ СЕ ВНЕСЕ В СЕСИЯ НА ОбС ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ПУП-а
325/26.09.2013г. 1.Разрешава изработването на ПУП – Проект за частично изменение на плана за регулация и застрояване на УПИ І- „За оранжерия” ПИ 341084, местност „Мариница-оранжериите” по КВС на с.Драгиново, Община Велинград, като се предвижда допълване отреждането на УПИ І – „За оранжерия, топлоцентрала и резервоар за топла вода”. Регулационните линии не се променят. 2.Дава съгласие относно: ЧИ на плана за регулация и застрояване на ЕПИ І – „За оранжерия” ПИ 341084, местност „Мариница – оранжериите” по КВС на с.Драгиново, Община Велинград, като се предвижда допълване отреждането на УПИ І „За оранжерия, топлоцентрала и резервоар за топла вода”. Регулационните  линии не се променят. 3.Задължава Кмета на Община Велинград да извърши законоустановените процедури по изпълнение на т.1 и т.2.   Ив.Шулева Издадена Заповед №1477/13.11.13г. за одобряване частично изменение на плана за регулация.
326/26.09.2013г. 1. Дава съгласие в качеството на заинтересовано лице по смисъла на чл. 131 от ЗУТ и като орган, управляващ общинската собственост за изготвен проект за частично изменение на влязъл в сила подробен устройствен план-план за регулация, засягащ УПИ № ІV-14 в кв. 4 по плана на с. Света Петка, така, че вътрешната западна регулационна граница на УПИ № ІV-14 в кв. 4 по плана на с. Света Петка да бъде поставена в съответствие с имотната граница на имот пл. № 14, одобрена със Заповед № 542/24.04.2013 г. на Кмета на Община Велинград Във връзка с това се променят и границите на УПИ № ІІІ-12 и І-11 в кв. 4 по плана на с. Света Петка 2. Задължава Кмета на Община Велинград да извърши последващите процедури по ЗУТ. Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Велинград.   Д.Кафеджиева Издадена Заповед №1356/22.11.13г. за одобряване частично изменение на влязъл в сила ПУП.
327/26.09.2013г. 1. Дава съгласие за сключване на предварителен договор, на основание чл. 15 ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ, между Община Велинград- собственик на урегулирани поземлени имоти № XII-общ.ІІІ-магазин и V-63 в кв. № 9 по плана на с.Долна Дъбева, и собственика на урегулиран поземлен имот № XIIІ-общ. в кв. № 9 по плана на с.Долна Дъбева- Муса Мехмед Мохамед за изменение на влязъл в сила регулационен план 2. Дава съгласие за  изработения проект за изменение на влязъл в сила ПУП – план за регулация, засягащ  урегулирани поземлени имоти № XII-общ.ІІІ-магазин и V-63 в кв. № 9 по плана на с.Долна Дъбева и урегулиран поземлен имот № XIIІ-общ. в кв. № 9 по плана на с.Долна Дъбева-собственост на Муса Мехмед Мохамед, съгласно договор  № 437 от 29.11.2012г. с площ 690 кв.м., като вътрешно регулационната граница между тях се промени, съгласно представената скица с идейно предложение, така че от УПИ № ІІІ-магазини се придаде към УПИ № ХІІІ-общ-344 кв.м., а от УПИ № V-63 се придаде към УПИ № ХІІ-общ-308 кв.м.  и площите на УПИ № ХІІІ-общ. и № ХІІ-общ. станат съответно 1033 кв.м. и 955 кв.м. Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Велинград.   Г.Христозов В процес на изпълнълнение – уточнява се процедурата с участниците по договора
328/26.09.2013г. 1. Дава съгласие в качеството си на съсед и като орган, управляващ общинската собственост /в конкретния случай на улица „Петко Захов” улици с ос.т 153А-123Б-152А/ за изработения проект за подробен устройствен план – план-схема на елементи на техническата инфраструктура, а именно трасе за нова въздушна линия НН в кв. 85 по плана на гр. Велинград. Трасето ще се осъществи въздушно и да започне от съществуващия стълб на ул. „Криволак”, минава по западния тротоар на улица „Петко Захов”, докато достигне до края на УПИ ХХ-4285 /на границата с УПИ № ХІХ-4286/ в кв.85 по плана на гр. Велинград, като не засяга частни имоти. 2. Задължава Кмета на община Велинград да издаде Заповед за одобряване. Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Велинград.   Д.Кафеджиева Издадена Заповед № 1323/16.10.2013 г. Заповедта е влязла в сила.
329/26.09.2013г. 1.Разрешава:
  • ИЗГОТВЯНЕ НА ПУП-План за Регулация и  План за Застроявяне на  ПИ №293049, местност” Дренков дол”, землище Драгиново, община Велинград,както  и
  • схеми(Парцеларен план) прокарани през общински път-имот №293102  за Електрозахранване и Водоснабдяване на същия поземлен имот №293049
с цел провеждане на процедура за урегулиране му в упи(парцел) и отреждането му  „За производство, свързано с отглеждане на животни” – съгласно приложените проекти (Приложение №1 и Приложение №2) 2.Упълномощава Кмета на Община Велинград да извърши законоустановените процедури за изпълнение на т.1 .  
Ив.Шулева Издадена Заповед №1464/11.11.13г. за одобряване частично изменение на плана за регулация.
330/26.09.2013г. Дава съгласие с така предложените изменения и допълнения на „Програма за капиталови разходи на Община Велинград за 2013г.”.
  1. Отменя точки от «Програма за капиталови разходи на община Велинград за 2013г» в раздел «Б», параграф 5200, точки  7, 8, 15 и от параграф 5300, точки 8 и 10.
 
П.Кондев Измененията направени съгласно текста на решението.
331/26.09.2013г. 1. Дава съгласие, /в качеството на съсед и като орган, управляващ общинската собственост /в конкретния случай на УПИ № І-за болница; УПИ № ІІ-за озеленяване; УПИ № ІІІ-8066 в кв. 65 по плана на гр. Велинград за изготвен проект за частично изменение на влязъл в сила подробен устройствен план за застрояване, засягащ УПИ № ІХ-6946, „За търговия”  в кв. 65 по плана на гр. Велинград, като в същия : -На отстояние3 метраот южната, източната и западната регулационни граници и на отстояние5 метраот северната регулационна граница се предвижда ново застроително петно на 3 етажа, с височина до10 метра -На отстояние4 метраот южната, източната и западната регулационни граници и на отстояние6 метраот северната регулационна граница се предвижда ново застроително петно свободно застрояване на 4 етажа, с височина до12 метра Максималната плътност на застрояване в УПИ-то да не надвишава допустимите 70%, а Кинт-да е до 1,5 2. Задължава Кмета на община Велинград да издаде Заповед за одобряване Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Велинград.   Д.Кафеджиева Издадена Заповед № 1295/10.10.2013 г. Заповедта е влязла в сила.
332/26.09.2013г. 1.Общински съвет – Велинград дава съгласие за издаване на Разрешително за безвъзмездно водовземане от минерална вода от водоизточник Сондаж № 4 „Власа” и сондаж № 3 „Мизинка” на Находище за минерална вода „Велинград-Каменица”- № 16 от Приложение № 2 към чл. 2 от Закона за водите на ОУ”Христо Ботев”-Велинград с ЕИК № 000341699 за обекти – сградите на училището намиращи се в  УПИ № ІІ-„за училище” в кв. 226 и  УПИ № VІІІ-„за детска градина” в кв. 281 по плана на гр. Велинград за срок от 15(петнадесет)години с цел на водовземането – „всички други цели – хидрогеотермално отопление” при параметри на водовземането както следва: От Сондаж № 4 «Власа» за сградата в УПИ № ІІ-„за училище” в кв. 226: Средноденонощен дебит на черпане:  – до 1,4л/сек. за 212дни. Максимален среден дебит на черпене: до 4,5л/сек. от 5ч. 30мин. до 11ч.  и от 15часа до 17часа. Годишен обем на черпене:  до 25643,5куб.м./годишно. Период на черпане: от 01.10. до 30.04. за 212 календарни дни. От сондаж № 3 «Мизивнка» за сградата в УПИ № VІІІ-„за детска градина” в кв. 281: Средноденонощен дебит на черпане:  – до 0,5л/сек. за 212дни. Максимален среден дебит на черпене: до 1,6л/сек. от 5ч. 30мин. до 11ч.  и от 15часа до 17часа. Годишен обем на черпене:  до 9158куб.м./годишно. Период на черпане: от 01.10. до 30.04. за 212 календарни дни. 2. Ползването на минерална вода е безвъзмездно. 3.Възлага изпълнението на решението на Кмета на община Велинград.   Г.Христозов М.Полежански Спряно изпълнението поради заведено дело от Басейнова дирекция.
333/26.09.2013г. І.Допълва Решение №232 от 25.07.2013г. -Одобрява съществуването на самостоятелни маломерни паралелки за учебната 2013/2014г., като се осигурява допълнително финансиране, до минималния брой ученици в паралелка с 20% от единния разходен стандарт на един ученик Н.Стефанова Издадена Заповед №1368/23.10.13г. за утвърждаване на маломерни паралелки.
334/26.09.2013г. 1.Изменя в раздел Б, параграф 5100 Позиция 12 Ремонт път ІІІ-843 – Орлино – 125 260лв. Позиция 17 Ремонт на път Селище – с.Побит камък – 13 862лв. Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Велинград.   П.Кондев Изменението направено съгласно текста на решението.
       
       
       

 

 

 

В ПРОЦЕДУРА ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ ОТ НАЧАЛОТО НА МАНДАТА

   
161/29.03.12г. Дава съгласието си за учредяване на право на прокарване по смисъла на чл.193 от ЗУТ за подземен водопровод, електропровод и канализация през полски път №140021 – частна общинска собственост, по улица „Цар Калоян” от регулационния план на гр.Велинград и през УПИ ХХІІІ – „за ТП” в кв.179 в гр.Велинград /за присъединяване към съществуващите мрежи на инвестиционно намерение – „Жилищно строителство, търговия и услуги” в ПИ №140023, местност „Копчелево блато” по КВС на гр.Велинград/, след проведена процедура по чл.193, ал.8, ал.9 и ал.10 от ЗУТ Задължава Кмета на Община Велинград да извърши законоустановените процедури. Арх.Енев Г.Янев В процедура.За договор след оценка по чл.210 ЗУТ
162/29.03.12г. Дава съгласието си за учредяване на право на прокарване по смисъла на чл.193 от ЗУТ на трасе на подземен водопровод за присъединяване към водопроводната мрежа на инвестиционно намерение – „Фотоволтаична система” в ПИ №003067, местност „Даутица” по КВС на с.Враненци, Община Велинград, преминаващ през общински имот – №000013 в землището на с.Враненци, Община Велинград, след проведена процедура по чл.193, ал.8, ал.9 и ал.10 от ЗУТ. Задължава Кмета на Община велинград да извърши законоустановените процедури. Арх.Енев И.Николов Г.Янев В процедура.За договор след оценка по чл.210 ЗУТ
275/28.06.2012г 1.Одобрява оценката от „КОМПЛЕКСИНВЕСТ” ООД гр.Пазарджик за закупуване на общинска земеделска земя представляваща имот с план.№111014 и площ 3,500дка, НТП – използв.ливада в местността „Кладова” по КВС за землището на гр.Велинград в размер на 10 500лв. /десет хиляди и петстотин лева/, в който имот се намира законно построена сграда – вила, собственост на Народно събрание на Република България, съгласно АЧДС №5804 от 01.08.2011г. 2.Упълномощава Кмета на  Община Велинград да извърши законоустановените процедури по изпълнение на т.1.   Н.Шаламанов В процедура.Предстои издаване на Заповед  и сключване договор за продажба след одобряване на предоставените проекто- документи от юристите към Народното събрание.
327/08.08.2012г. 1.Дава съгласие за стартиране на процедура за отдаване под наем чрез публично оповестен конкурс за срок от 10 /десет/ години на общински имот – частна общинска собственост: килимарски цех, находящ се в с.Света Петка, УПИ І-347 в кв.25а по плана на с.Света Петка. Точната площ на сградите и дворното място ще се уточнят с възложеното геодезическо заснемане. 2.Началната месечна наемна цена за обекта е 1,49лв./кв.м. за сгради и 1,60лв./кв.м. за земя. 3.Избира комисия от общински съветници, в състав: ?  Костадин Шулев ?  Бельо Мандраджиев ?  Тодор Шейнов ?  Екатерина Каферинова Резерви: Тодор Ушев и Йордан Аршинков 4.Упълномощава Кмета на Община Велинград да изпълни законоустановените процедури.

Й.Петрова В процедура по изпълнение. ПУП е приет от ОбС.Предстои обявяване на конкурса.
407/30.10.2012г. 1.Отпуска 34 000лв. /тридесет и четири хиляди лева/ за „Ремонт парната инсталация на ЦДГ „Детски рай” в гр.Велинград”. 2.Приема увеличение на Програмата за капиталови разходи и придобиване на ДМА за 2012г. на Община Велинград с 34 000лв. /тридесет и четири хиляди лева/. Средствата да се осигурят от преизпълнение на собствени приходи. Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Велинград.

П.Кондев В процедура. Предвижда се за изпълнение през настоящата финансова година.
408/30.10.2012г. Дава съгласие за изместване на част от съществуваща въздушна линия НН 380 V в подземна кабелна линия НН 380 V през УПИ №V-общ., кв.99 по плана на с.Драгиново, Община Велинград. Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Велинград.

Арх.Енев В процедура.Дадена виза за изместване.Предстои издаване на разрешение СЛЕД УТОЧНЯВАНЕ ЗАПЛАЩАНЕ ИЗМЕСТВАНЕ НА ЕВН, ТЪЙ КАТО ДКЕВР Е ОТКАЗАЛ ФИНАНСИРАНЕ РАЗХОДИ НА ДРУЖЕСТВОТО
416/29.11.2012г. 1.Общински съвет – Велинград ЗАДЪЛЖАВА управителя на „Паркинги и гаражи” ООД – Иван Атанасов Иванов да представи в Общински съвет – Велинград и Община Велинград в 14  /четиринадесет/ – дневен срок от връчване на настоящето решение на Общински съвет – Велинград заверени копия на следните документи: Решение на Общото събрание на съдружниците, проведено на 20.11.2000г., Решение на Общото събрание на съдружниците, проведено на 01.11.2001г., Решение на Общото събрание на съдружниците, проведено на 10.01.2005г., Решение на Общото събрание на съдружниците, проведено на 15.08.2006г. 2.При неизпълнение на задължението от страна на управителя и непредставяне на посочените в т.1 документи, упълномощава Кмета на Община Велинград да сезира Окръжна прокуратура – Пазарджик, както и да заведе искова молба за прекратяване участието на Община Велинград в „Паркинги и гаражи” ООД.

В.Десподски В процедура.Част от документите са представени от управителя на „Паркинги и гаражи”ООД. Очаква се представянето на още един от документите.
417/29.11.2012г. 1. Дава съгласие да се отправи покана до съдружниците в „СВЕЖИНА” ООД за прехвърляне на дружествения дял на Община Велинград като заплатят сумата по оценка изготвена от лицензиран оценител на недвижими имоти, представляваща стойността на дружествения дял на Общината. 2.Възлага на Кмета на Община Велинград да предприеме необходимите действия по изготвянето на оценката и внасянето й за одобрение от Общински съвет – Велинград. 3.Упълномощава представителя на община Велинград в „СВЕЖИНА” ООД – Реджеп Ходжов /общински съветник/ да изпълни законовите процедури по т.1 в срок определен от ОбС след влизане в сила на настоящото решение. 4. При непостигане на съгласие между съдружниците за прехвърляне на дружествения дял на Община Велинград в „СВЕЖИНА” ООД, дава съгласие да се заведе искова молба от името на Община Велинград против „СВЕЖИНА” ООД, на основание чл.155, т.1 от Търговския закон за прекратяване на търговското дружество.

Вл.Десподски Й.Петрова Г.Янев В процедура.Оценката направена и одобрена от  ОбС. Изпратени покани до съдружниците за изкупуване на дружествения дял на общината.
79/23.02.12г.                 1.Разрешава откриване на процедура за отдаване под наем чрез публичен търг с тайно наддаване на общински обект, а именно: обект /помещение/ със застроена площ 80кв.м. /осемдесет/, находящ се в партерния етаж на три етажна масивна железо-бетонна сграда, УПИ ХІХ, кв.1131, по плана на гр.Велинград, за срок от пет години, частна общинска собственост /АЧОС №436/31.03.2009г./ 2.Определя начална тръжна месечна наемна цена за горепосочения обект в размер на 359,20лв. без ДДС съгласно таблицата за базисните наемни цени и цени на ползване на общински имоти на територията на Община Велинград. 3.При приемане на новите базисни наемни цени и цени на ползване на общински имоти на територията на Община Велинград – да се четат новите. 4.Наемните цени да се индексират с годишния инфлационен индекс. 5.Определя за членове на комисията по провеждане на търга следните общински съветници: ?  Костадин Шулев ?  Александър Гагов ?  Дияна Кехайова ?  Реджеп Ходжов Резерви: Георги Николов и Екатерина Каферинова   Й.Петрова Г.Янев Уточняват се взаимоотношенията със съсобствениците.
98/23.02.12г. 1.Задължава Кмета на Община Велинград да открие процедура за отдаване под наем чрез публичен търг с явно наддаване за срок от десет години, на обект „Най клуб” /Дискотека „Пикадили”/, съставляващ втори етаж от сграда, построена в УПИ ХІІ-3728 в кв.130 по плана на гр.Велинград – обект „Хали”, с начална цена съгласно действащата тарифа за базисни наемни цени на общински недвижими имоти. 2.Упълномощава Кмета на Община Велинград          да извърши законоустановените процедури по изпълнение на т.1, в срок един месец след влизане в сила на решението. 3.Определя за членове на комисията по провеждане на търга, следните общински съветници: ?  Костадин Шулев ?  Александър Гагов ?  Дияна Кехайова ?  Реджеп Ходжов Резерви: Георги Николов и Екатерина Каферинова 4. Наемните цени да се индексират с годишния инфлационен индекс.   Г.Янев  След съдебни процедури е постъпило искане с вх.№028-01-127/  08.02.13г. от Йорданка Цокова за предприемане на действия от ОбС за вземане на решение, с което да се разрешат взаимоотношенията с общината.
29/31.01.2013г. Разрешава изработване на подробен устройствен план – план за регулация и застрояване за промяна предназначението на имот № 217060, горска територия в района на дейност на ДГС „Алабак”, местност „Гергьовица” по КВС на гр. Велинград, община Велинград, съгласно зеления и червения цвят на скицата с идейно предложение за изработване на ПУП-ПРЗ за промяна предназначението на земи от ДГФ, изготвена от ЕТ “Бучков – 91 – Васил Бучков”. Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Велинград.   И.Николов В процедура по изпълнение.
33/31.01.2013г. 1.Одобрява пазарна цена на УПИ№ ХХІІІ(двадесет и три –римско)-„За трафопост” с площ 244(двеста четиридесет и четири) кв.м. ведно с масивна сграда (трафопост) със застроена площ от 50(петдесет)кв.м. и мрежа НН с три извода, находящи се в кв. 179(сто седемдесет и девет) по плана на гр.Велинград,общ.Велинград в размер на 47 000 лв.(четиридесет и седем хиляди лева) без ДДС. 2.Да се извърши възмездно прехвърляне на собствеността чрез покупко-продажба на енергиен обект – УПИ№ ХХІІІ(двадесет и три –римско)-„За трафопост” с площ 244(двеста четиридесет и четири) кв.м., ведно с масивна сграда (трафопост) със застроена площ от 50(петдесет)кв.м. и мрежа НН с три извода ,находящи се в кв. 179(сто седемдесет и девет) по плана на гр.Велинград,общ.Велинград,частна общинска собственост съгласно АЧОС №686/26.10.2012г. на „ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ”АД на стойност, одобрена в т.1. Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Велинград М.Белухова С писмо наш вх.№ 028-01-403/12.04.2013г. „ЕВН България ЕРР”ЕАД ни уведомява ,че не е постигнато съгласие по предложената от ОбС-Велинград цена и има изпратено писмо с искане до ДКЕВР за определяне на независим оценител съгл. пар. 4,ал.3 от ПЗР на ЗЕ.
61/28.02.2013г. 1.Не възразява по изготвения и приет  помощен план по чл.13а, ал.1 от ППЗСПЗЗ за имот №520001 с площ 606 кв.м. в местността „При Водата” 2.Задължава Кмета на Община Велинград по продължи процедурата по чл. 13 а от ППЗСПЗЗ. Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Велинград.   Д.Кафеджиева В процедура по т.2. Не са представени всички необходими документи, изискане с Протокол на Комисията по чл. 13 от ППЗСПЗЗ. издадена  Заповед № 1539/25.11.2013 г. Предстои издаване на удостоверение и скица по чл. 13 от ППЗСПЗЗ.
71/28.02.2013г Дава съгласието си за учредяване на право на прокарване по смисъла на чл.193 от ЗУТ за подземен водопровод и електропровод през местен път №000023 и 000034 и през населено място Дренкова махала – имот 000016 по КВС на с.Бутрева, Община Велинград /за присъединяване към съществуващите мрежи на инвестиционно намерение – „Рибарник” в ПИ №005054, местност „Лалкова ливада” по КВС на гр.Велинград/, след проведена процедура по чл.193, ал.8, ал.9 и ал.10 от ЗУТ. Задължава Кмета на Община Велинград да извърши законоустановените процедури.   И.Николов В процедура по изпълнение.
82/28.03.2013г. 1.Разрешава удължаване на договор за наем №144/07.05.2008 година за срок от 5 /пет/ години, считано от 18.03.2013 год. за 13 броя петна, върху които са монтирани 13 броя шкафове, захранващи телевизионна кабелна мрежа. 2.Определя месечна наемна цена за горепосочените петна увеличена с 60%, съгласно местоположението на петната по т.1 и таблицата за базисните наемни цени и цени на ползване на общински имоти на територията на Община Велинград. 3.Преди сключване на Анекс към Договора за наем, да се изгради безплатен интернет в училищата и  детските градини в гр.Велинград  и Община Велинград. 4.При сключване на Анекс към Договора за наем да залегне и изгарждане на система за видеонаблюдение на гр.Велинград в срок до 1 година. Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Велинград Б.Чинков Разработен нов проект за решение за изменение на решение №82.
85/28.03.2013г.   Одобрява извършената от правоспособен оценител Марина Димитрова Аврамова експертна оценка за определяне на справедливата пазарна стойност на  УПИ ІV-2904 в кв.353, ведно с построените в имота сгради, собственост на Община Велинград, съставляващи дружествен дял на Община Велинград в „Свежина” ООД. Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Велинград.   Й.Петрова Изпратени уведомителни писма до съдружниците за направената оценка.
97/28.03.2013г. 1.Разрешава изработване на ПУП за промяна предназначението на земеделска земя – поземлен имот №003007 по КВС на Велинград за УПИ, отреден за „За автосервиз, търговия и услуги” и парцеларни планове за нови трасета за водопроводно отклонение и ел.кабел НН, преминаващи през път от запад – ПИ №16002 и път от изток – ПИ №003013 и достигащи до ПИ №003007, с цел осигуряване на ВиК и ел. за ПИ №003007 местност „Тудора/Потока”, землище на гр.Велинград. 2.Задължава Кмета на Община Велинград да извърши законоустановените процедури по изпълнение на т.1.   И.Николов В процедура по изпълнение.
113/25.04.2013г. 1.Преобразува от публична общинска собственост в частна общинска собственост УПИ VІІ.”За Джамия”, с площ =956м2 в кв.11 по плана на с.Побит камък, община Велинград, област Пазарджишка. 2.ДАРЯВА БЕЗВЪЗМЕЗДНО ОБЩИНСКИ УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ-  УПИ VІІ.”За Джамия”, с площ =956м2 в кв.11 по плана на с.Побит камък, община Велинград, област Пазарджишка (съгласно Скица №268/14.03.2013г.)  на:
  • Джамийското  настоятелство на с.Побит камък с БУЛСТАТ 121526008,община Велинград, област Пазарджишка, с  Председател Али Муса Мизурски.
 
М.Белухова Извършена процедура по заснемане и нанасяне на сградата на джамията във въпросния имот.Предстои изготвяне на нов АЧОС и сключване на дог. за дарение. Сключен договор за дарение №633/31.10.13г.
115/25.04.2013г. 1.Дава съгласие за обявяване на архитектурен конкурс за идеен проект, който да определи визуалната представа за реконструкция и обновяване на съществуващите сгради, и/или събаряне и изграждане на нови в същите петна, както и околното градско пространство, включващо двете езера на Клептуза, /без парка/ и прилежащата им територия, включително и двата моста осигуряващи достъпа до тях. Конкурсът трябва да има за цел да определи предназначението на територията, разположението на елементите на градското обзавеждане, осветлението, както и архитектурния облик на съществуващите сгради. С този конкурс трябва да бъдат определени начина и режимите на застрояване на територията. 2.Краен срок  за представяне на идейните проекти – 30 септември 2013г. 3.Определя за членове на комисията следните общински съветници: ?  Т.Пачалов ?  К.Шулев ?  Б.Мандраджиев ?  А.Мареков ?  Я.Денизов ?  Й.Аршинков ?  Р.Ходжов ?  С.Хисар ?  Ал.Гагов ?  Т.Шейнов ?  Зл.Златанов ?  Т.Ушев ?  Ек.Каферинова Резервни членове: Ис.Моллов и Г.Николов 4.Като членове на комисията да бъдат включени  и представители на гражданското общество и НПО, но не повече от 10 представители, избрани чрез жребий.   Арх.Енев В процедура.Подадено за подготвяне на идеен проект.
116/25.04.2013г. Определя награден фонд от 10хил.лв. за обявяване на архитектурен конкурс за идеен проект, който да определи визуалната представа за реконструкция и обновяване на съществуващите сгради, и/или събаряне и изграждане на нови в същите петна, както и околното градско пространство, включващо двете езера на Клептуза, /без парка/ и прилежащата им територия, включително и двата моста осигуряващи достъпа до тях,  разпределени както следва: І-во място   – 5 000лв. ІІ-ро място  – 3 000лв. ІІІ-то място – 2 000лв. Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Велинград.   Арх.Енев Ф.Ангелов В процедура по изпълнение.
150/16.05.2013г. 1.Одобрява Схема за разполагане в имот, пл.№9635 – публична общинска собственост на преместваемо съоръжение до 30кв.м. пред нает имот – рибарник, построен в УПИ VІ-5841 – за рибарник в кв.394 по плана на гр.Велинград. 2.Дава съгласие за отдаване под наем петното по т.1 чрез търг с тайно наддаване, за срок от 5 /пет/ години, с начална месечна цена 4,19лв./кв.м. 3.Определя за членове на комисията следните общински съветници: ?  Ал.Гагов ?  А.Мареков ?  Р.Димов ?  Т.Кютов Резерви: Ек.Каферинова и Зл.Златанов   Арх.Енев Й.Петрова В процедура по изпълнение.
155/16.05.2013г 1.Разрешава изработване на ПУП за промяна предназначението на земеделска земя – поземлен имот №136030 по КВС на Велинград за рибно стопанство и парцеларен план за ново трасе за ел.кабел НН, започващо в п.и.№136.42, преминаващо през път – п.и.№136.37 и достигащо до п.и.136030, местност „Башкова чука/Разса”, землище на гр.Велинград. 2.Дава съгласие и учредява право на преминаване за пътен достъп и право на прекарване на ел.кабел през общински имот №136.63 в размер на 27кв.м. от имота. 3.Упълномощава Кмета на Община Велинград да извърши законоустановените процедури по изпълнение на т.1 и т.2.   И.Николов В процедура по изпълнение.
175/30.05.2013г. 1.Дава съгласие за откриване на процедура по придобиване на общински имоти чрез отчуждаване на: -52кв.м. от имот, пл.№3649 за улица „тупик”, проектирана за обслужване на вътрешен УПИ ХVІ-3653 в кв.151 по плана на гр.Велинград, собственост на н-ци Георги Томов Христов и Павлина Стефанова Колчагова. 2.Упълномощава Кмета на Общината да извърши законоустановените процедури.     Г.Янев В процедура.Дадено за оценка.
176/30.05.2013г. 1.Дава съгласие за откриване на процедура по придобиване на общински имоти чрез отчуждаване на: -10кв.м. от имот, пл.№4012 за улица „тупик”, проектирана за обслужване на вътрешен УПИ Х-4009 в кв.92 по плана на гр.Велинград, собственост на Стоимен Атанасов Денизов и Невена Стойчева Димитрова. 2.Упълномощава Кмета на Общината да извърши законоустановените процедури.   Г.Янев В процедура.Дадено за оценка.
180/30.05.2013г. Община Велинград в качеството на собственик на местен общински полски път № 151.037 и № 150.102, в местността „Санаториума”, землище гр. Велинград, ЕКАТТЕ 10450: 1. Разрешава изработване на ПУП – (Парцеларен план на елементите на техническата инфраструктура) – СХЕМА НА ПРОЕКТНО ТРАСЕ за прокарване на водопровод – водопроводно отклонение”, извън границите на урбанизирана територия, в полски път № 151.037 и № 150.102, публична общинска собственост, в местността „Санаториума”, землище гр. Велинград, ЕКАТТЕ 10450 за водоснабдяване на п.и.№151.036, местност „Санаториума” землище гр.Велинград, ЕКАТТЕ 10450. Трасето започва от съществуващ а.ц. главен водопровод ?60 мм, преминаващ през п.и. № 150.102 в указана т.1 и продължава до п.и. № 151.036, като в парцеларния план е показано със зелен цвят. Чрез ново водопроводно отклонение ?40 мм ПВЦ, проектното трасе преминава през п.и. № 150.102 и № 151.037 – от т.1 до т.21 и от т.64 до т.67 в местността „САНАТОРИУМА”, землище гр. Велинград, ЕКАТТЕ 10450. Съгласно приложения парцеларен план проектираното ново трасе се включва във вече частично утвърдено трасе, захранващо п. и. № 150.036 с 4бр. нови водомерни шахти, утвърдено с решение № 424/29.11.2012г. и № 267/28.06.2012г. на Общински съвет-Велинград,община Велинград. Засегнатите имоти са показани в приложен регистър, както и баланси на видове територии. Сервитутът на новото водопроводно отклонение е1,24 м- по0,62 мот двете страни на оста, съгласно чл. 112, ал. 2, от Закона за водите. Показани са в приложение координатите на чупките на новото трасе /на оста и на сервитута/ с № от т. 1 до т. 21 и от т.64 до т.67, което е с дължина364,39 м. 2. Задължава Кмета на Община Велинград да извърши законоустановените процедури по изпълнение на т. 1.   И.Николов В процедура по  изпълнение.
227/27.06.2013г. 1.Задължава „Водоснабдяване, канализация и териториален водоинженеринг”ЕООД гр.Велинград търговско дружество със 100% общинско участие, да извърши за своя сметка превключването на абонатите от старата към новата водопреносна мрежа в с.Бирково, с.Враненци и с.Чолаково в участъците от водомерните възли до жилищните сгради. 2.Сумата необходима за това в размер на 7 200,00 /седем хиляди и двеста лева/ да бъде отразена по съответния законов начин в счетоводството на дружеството през съответния период през който са направени разходите.   У-л ВКТВ Обекта е спрян. Превключването предстои.

Общ брой взети решения за периода – 105

От тях в процес на изпълнение – 7 броя 255,257,282,290,324,327 и 332

Изпълнени 98 броя

Изготвил: Я.Петрова – директор дирекция „АПИО”

 

Съгласувано с изпълнителите на решения

Коментарите са изключени!