РЕШЕНИЕ №47

ОТНОСНО: Ликвидиране съсобственост на общински имот в кв.17 по плана на с.Юндола.

На основание чл.21, ал.1, т.8, ал.2 от ЗМСМА, чл.36, ал.1, т.2 от ЗОС, чл.36 от ЗС, чл.48, ал.1, т.2 от Наредбата по чл.8, ал.2 от ЗОС и след проведеното поименно гласуване с

Брой гласове “за” Брой гласове “против” Брой гласове «въздържали се» Брой присъствали Общ брой общински съветници 29 0 0 29 29

Общински съвет – Велинград

Р Е Ш И: 1.Ликвидира съсобствеността чрез продажба на: -общински имот, представляващ имот пл.№516 /петстотин и шестнадесет/ попадащ в УПИ №ХVІІ /седемнадесет – римско/ – ИВС-515 /петстотин и петнадесет/, 516 /петстотин и шестнадесет/ в кв.17 /седемнадесет/ по плана на с.Юндола, Община Велинград с площ 540кв.м. /петстотин и четиридесет кв.м./, частна общинска собственост, съгласно АЧОС №614/05.08.2011г. от Куна Денева Ботева по пазарна цена определена от лицензиран оценител. 2. Задължава Кмета на Община Велинград да проведе законосъобразна процедура по изпълнение на настоящето решение.

Настоящото решение е прието на заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 22.12.2011г., Протокол №4, точка 21 от дневния ред, по вх.№644/14.11.2011г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Велинград. Контролът по изпълнение на решението се възлага на Постоянната комисия по общинска собственост, местно самоуправление, нормативна уредба и регионална политика и евроинтеграция.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /Д.Кехайова/

Все още няма коментари.

Leave a Reply