ОБЯВЛЕНИЕ

      Постъпило е предложение с вх.№032-02-1257 от 18.10.2013 год. от Мария Георгиева Балабанова ЕГН ——, жител на гр.Велинград, ул.”Юрий Венелин”№1 за замяна на собствен имот с пл. № 085032 и начин на трайно ползване-нива попадащ в землището на гр.Велинград с площ 2626 кв.м. в местноста „Реповица”  с  общински земеделски имот  с площ 498 кв.м., пл.№095142 и начин на трайно ползване-нива в местноста „Осово бръдце”, землището на гр.Велинград.

      Настоящето се обявява на основание чл.40, ал.4 и във връзка с чл.40, ал.3, изр.2 от Закона за общинската собственост.

                                                             отдел  УОС

                                                             при Общинска администрация

Коментарите са изключени!