ЗАПОВЕД

                                          З  А  П  О  В  Е  Д

№ . . . . . . . . /. . . . . . . . . .2014 г.

           Постъпило е заявление с вх. № 032-13-11/23.01.2014 г. от Марияна Янакиева Попчева, с н.а. № 194/12.08.1994 г. за ? ид.ч.; Стефка Янакиева Попчева, с н.а. № 194/12.08.1994 г. за ? ид.ч; Щерьо Тодоров Пишотов, с н.а. № 141/27.11.2013 г. за 1/3 ид.ч.; Мария Тодорова Костадинова, с н.а. № 141/27.11.2013 г. за 1/12 ид.ч.; Надежда Тодорова Пишотова, с н.а. № 141/27.11.2013 г. за 1/12 ид.ч., съсобственици на урегулиран поземлен поземлен имот № І-5909 в квартал № 8 по действащия план на гр. Велинград. Към заявлението са приложени пълномощно от Марияна Янакиева Попчева и Стефка Янакиева Банева с рег. № 84/15.01.2014 г. и предварителен договор по чл. 15, ал. 3 от ЗУТ от 23.01.2014 г. от съсобствениците на УПИ № І-5909, № ХVІ-5909 и № ХV-5913 в квартал № 8 по плана на гр. Велинград.

             Със заявлението се иска разрешение за изработване на подробен устройствен план – план за регулация за урегулирани поземлени имоти № І-5909 и № ХV-5913 в квартал № 8 по действащия план на гр. Велинград, като за сметка на урегулиран поземлен имот № І-5909 се образуват два нови УПИ № І-5909 с площ 314 м2 (от запад) и № ХVІ-5909 с площ 283 м2 (от изток) в квартал № 8 по плана на гр. Велинград, съгласно зеления цвят в скицата с идейно предложение, изготвена от инж. Янко Чолаков.

Към новообразувания поземлен имот № ХVІ-5909 се придават 4 м2 от урегулиран поземлен имот № ХV-5913 в същия квартал, съгласно зеления цвят в скицата с идейно предложение, изготвена от инж. Янко Чолаков.

             Към заявлението са приложени писмени доказателства и становище на Главен архитект по реда на чл. 135 ал. 4 (1) от ЗУТ.

             На основание чл. 124а ал. (2) от ЗУТ, съгласно чл. 135 ал. (3) и ал. (4) т. 1 от ЗУТ, както и в съответствие с § 8, ал. (2) т. 3 от ПР на ЗУТ и становище на Главен архитект:

Д О П У С К А М:

 

 

               1. Изработване на проект за подробен устройствен план – план за регулация за урегулирани поземлени имоти № І-5909 и № ХV-5913 в квартал № 8 по действащия план на гр. Велинград, като за сметка на урегулиран поземлен имот № І-5909 се образуват два нови УПИ № І-5909 с площ 314 м2 (от запад) и № ХVІ-5909 с площ 283 м2 (от изток) в квартал № 8 по плана на гр. Велинград, съгласно зеления цвят в скицата с идейно предложение, изготвена от инж. Янко Чолаков.

Към новообразувания поземлен имот № ХVІ-5909 се придават 4 м2 от урегулиран поземлен имот № ХV-5913 в същия квартал, съгласно зеления цвят в скицата с идейно предложение, изготвена от инж. Янко Чолаков.

             2. Тази заповед спира прилагането на действащия ПУП в частта, за която се отнася до влизане в сила на заповедта за одобряване на изменението.

             3. При изработване на ПУП – ПР да се спазват изискванията на ЗУТ и Наредба № 8 – за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове.

             4. На основание чл. 124а, ал. 5 от ЗУТ нареждам изработването на проекта да стане от и за сметка на собственика- заинтересовано лице по смисъла на ЗУТ.

             5. Настоящата заповед да се съобщи на основание чл. 124б ал. 2 от ЗУТ с обявление на определеното за това място в сградата на Община Велинград и да се публикува в интернет страницата на общината и в поне един местен вестник.

 

 

 

Иван Лебанов : …………….

Кмет на Община Велинград

 

Съгласували :

Юрист Владимир Десподски ……….

Началник отдел „АП” при Община Велинград

Арх. Тодор Енев: ………..

Гл. архитект на Община Велинград

Инж. Илко Николов ………

Началник отдел „КРЗП”

Изготвил :

Инж. Десислава Папаркова ……..

Мл. експерт „КРЗП”

Коментарите са изключени!