РЕШЕНИЕ №48

ОТНОСНО: Ликвидиране съсобственост на общински имот в кв.261 по плана на гр.Велинград. На основание чл.21, ал.1, т.8, ал.2 от ЗМСМА, чл.36, ал.1, т.2 от ЗОС, чл.36 от ЗС, чл.48, ал.1, т.2 от Наредбата по чл.8, ал.2 от ЗОС и след проведеното поименно гласуване с

Брой гласове “за” Брой гласове “против” Брой гласове «въздържали се» Брой присъствали Общ брой общински съветници 28 0 0 28 29 Общински съвет – Велинград

Р Е Ш И: 1.Ликвидира съсобствеността чрез продажба на: -общински имот, представляващ имот пл.№8541 /осем хиляди петстотин четиридесет и едно/ попадащ в УПИ №VІІ /седем – римско/-874 /осем хиляди седемстотин и четири/ в кв.261 /двеста шестдесет и едно/ по плана на гр.Велинград с площ 44кв.м. /четиридесет и четири кв.м./, частна общинска собственост, съгласно АЧОС №621/11.11.2011г. от Аглика Кръстева де Йонг по пазарна цена определена от лицензиран оценител. 2. Задължава Кмета на Община Велинград да проведе законосъобразна процедура по изпълнение на настоящето решение.

Настоящото решение е прието на заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 22.12.2011г., Протокол №4, точка 22 от дневния ред, по вх.№662/23.11.2011г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Велинград. Контролът по изпълнение на решението се възлага на Постоянната комисия по общинска собственост, местно самоуправление, нормативна уредба и регионална политика и евроинтеграция.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /Д.Кехайова/

Все още няма коментари.

Leave a Reply